Postup podávania žiadosti na posúdenie pre udelenie povolenia/výnimky hnojiva, sekundárneho zdroja živín, kompostu a hospodárskeho hnojiva v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v Slovenskej republike (SR).

Pred podaním oficiálnej žiadosti na Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby (OOEPV) je potrebné, aby hnojivá, sekundárne zdroje živín (SZŽ) a komposty (s výnimkou hospodárskych hnojív) boli:

 • schválené ÚKSÚP, Odborom pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií (OPHOZE) na použitie v SR – žiadateľ získa certifikát (s platnosťou 5 rokov) alebo povolenie (s platnosťou 1 rok);

 • vzájomne uznané podľa NEP a R (ES) č. 764/2008 ÚKSÚP, OPHOZE – žiadateľ získa potvrdenie o vzájomnom uznaní alebo

 • ohlásené, ak ide o „ES hnojivo“ spĺňajúce podmienky ustanovené v NEP a R (ES) č. 2003/2003 – žiadateľ má ohlasovaciu povinnosť na OPHOZE a následne ho OPHOZE zaradí do zoznamu subjektov, ktoré uvádzajú hnojivo s označením „ES hnojivo“ do obehu na území SR (pri udeľovaní výnimiek ohlasovacia povinnosť na OPHOZE nie je potrebná).

POVOLENIE do EPV – sa udeľuje na hnojivá, SZŽ, komposty, hospodárske hnojivá, ktoré žiadateľ plánuje uvádzať do obehu (distribúcia, predaj v rámci SR). Doba platnosti udeleného povolenia je zhodná s dobou platnosti, ktorá je uvedená na vydanom certifikáte/povolení/vzájomnom uznaní od OPHOZE. V prípade „ES hnojív“ do zmeny zloženia alebo podľa dátumu platnosti certifikátu od zahraničnej autority/oprávnenej inšpekčnej organizácie, ktorá „ES hnojivo“ posudzovala do EPV.

Po udelení povolenia je hnojivo, SZŽ, kompost, hospodárske hnojivo zapísané do Zoznamu hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostu a hospodárskych hnojív povolených v EPV.

Zoznam sa pravidelne aktualizuje vždy k 1. a 15. dňu v mesiaci a je uverejnení na webovej stránke ÚKSÚP.

VÝNIMKA do EPV - sa udeľuje na hnojivá SZŽ, komposty, hospodárske hnojivá, ktoré chce žiadateľ použiť na vlastnú spotrebu. Výnimka je udelená na meno žiadateľa (prevádzkovateľa v systéme EPV), tzn. žiadateľ môže použiť hnojivo, SZŽ, kompost, hospodárske hnojivo na dieloch produkčných blokov, ktoré obhospodaruje. OOEPV zároveň určí podmienky na základe plnenia ktorých je udelená výnimka platná. Doba platnosti je vydaná na aktuálny hospodársky rok v ktorom bola žiadosť o udelenie výnimky podaná.

Po udelení výnimky sa hnojivo, SZŽ, kompost, hospodárske hnojivo nezapisuje do Zoznamu hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov a hospodárskych hnojív povolených v EPV. Výnimka je vydaná len pre žiadateľa v systéme EPV a nevzťahuje sa na iných prevádzkovateľov EPV v SR.

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia hnojiva, SZŽ, kompostu a hospodárskeho hnojiva v systéme EPV v SR. (platí pre hnojivá, SZŽ, komposty a hospodárske hnojivá certifikované OPHOZE, vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ neposudzované iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny do EPV)

Kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní, v opačnom prípade to nie je povinnosťou), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • schválená etiketa výrobku – hnojiva, SZŽ a kompostu (s výnimkou hospodárskych hnojív) v slovenskom jazyku s ktorou sa výrobok predáva na území SR. V prípade, ak hnojivo, SZŽ a kompost (s výnimkou hospodárskych hnojív) bol uznaný autoritou v inej krajine je potrebné, aby žiadateľ doložil okrem slovenskej etikety aj etiketu používanú v danej krajine (s prekladom do anglického jazyka úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom);

 • karta bezpečnostných údajov – hnojiva, SZŽ a kompostu (s výnimkou hospodárskych hnojív) vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES;

 • špecifikácia zloženia - pôvod surovín všetkých zložiek výrobku. V prípadoch ako maštaľný hnoj, sušený maštaľný hnoj, dehydrovaný hydinový trus, kompostované alebo tekuté živočíšne exkrementy, digestát a vaječné škrupiny je podmienkou uviesť: zoznam dodávateľov týchto surovín (názvy a kódy fariem z výstupu CEHZ), vyprodukované množstvá, typ/systém ustajnenia hospodárskych zvierat. Maštaľný hnoj, sušený maštaľný hnoj, dehydrovaný hydinový trus, kompostované alebo tekuté živočíšne exkrementy, digestát a vaječné škrupiny nesmú pochádzať z priemyselného chovu (veľkochovu);

 • jednoduchý technologický popis/schéma výroby – hnojiva, SZŽ a kompostu (v niektorých prípadoch aj u hospodárskych hnojív) s uvedením všetkých vstupujúcich surovín (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom);

 • osvedčenie alebo čestné prehlásenie od výrobcu/producenta – v prípade, ak hnojivo, SZŽ a kompost (s výnimkou hospodárskych hnojív) obsahuje mikroorganizmy, musí žiadateľ preukázať, že nepochádzajú a nie sú vyrobené z GMO;

 • chemické rozbory z akreditovaných laboratórií/protokol o skúške – doloží žiadateľ v prípade digestátu z výroby bioplynu, v prípade výrobku obsahujúceho kompostovanú alebo fermentovanú zmes rastlinnej hmoty, v prípade výrobku obsahujúceho kompostovanú alebo fermentovanú zmes odpadu z domácností, produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, mletý prírodný mäkký fosforit, fosforečnan vápenato-hlinitý, biouhlie a bohatý organický sediment vytvorený bez prístupu kyslíka, ktorý sa nachádza v sladkovodných útvaroch (napr. sapropel);

 • rámcové zmluvy/dohody -  medzi výrobcom/dodávateľom/distribútorom (podpísané vlastnoručne prípadne elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z.Z. o e-Governmente), z dôvodu spätnej vysledovateľnosti produktu, ochrany strany spotrebiteľa ako aj výrobcu a jeho zmluvných distribútorov pred falšovaním alebo predajom produktu inými spoločnosťami.

Žiadateľ predkladá všetky dokumenty príslušnému orgánu pre EPV v štátnom jazyku alebo anglickom (s výnimkou českého jazyka). V prípade nutnosti prekladu dokumentov musí žiadateľ predložiť príslušnému orgánu dokumenty preložené úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom.

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie výnimky hnojiva, SZŽ, kompostu a hospodárskeho hnojiva v systéme EPV v SR. (platí pre hnojivá, SZŽ, komposty a hospodárske hnojivá certifikované OPHOZE, vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ neposudzované iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny do EPV)

Kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní, v opačnom prípade to nie je povinnosťou), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Prílohy potrebné na posúdenie žiadosti pre udelenie výnimky sú zhodné s prílohami, ktoré sú popísané v sekcii: Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia hnojiva, SZŽ, kompostu a hospodárskeho hnojiva v systéme EPV v SR.

Dokumenty potrebné pre udelenie povolenia/výnimky pre hnojivá, SZŽ, komposty a hospodárske hnojivá do systému EPV, ktoré už uznal príslušný orgán pre EPV v inom členskom štáte (ČŠ) Európskej Únie (EÚ) alebo v štáte tretej krajiny. (platí pre vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ už posudzované do EPV iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny)

Ak sa jedná o hnojivá, SZŽ, komposty a hospodárske hnojivá, ktoré posúdil a uznal príslušný orgán/autorita alebo oprávnená inšpekčná organizácia pre EPV v inom ČŠ EÚ alebo štáte tretej krajiny ako vhodné do EPV, žiadateľovi:

 • v prípade uvádzania takéhoto produktu do obehu na území SR (distribúcia, predaj);

 • rovnako aj v prípade použitia na vlastnú spotrebu;

vyplýva povinnosť poslať žiadosť na posúdenie pre udelenie povolenia/výnimky na OOEPV. Žiadateľ v tlačive žiadosti uvedie možnosť „posúdená vhodnosť do EPV iným ČŠ EÚ alebo v inom štáte tretej krajiny“.

Kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní, v opačnom prípade to nie je povinnosťou), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • schválená etiketa výrobku – hnojiva, SZŽ a kompostu (s výnimkou hospodárskych hnojív) v slovenskom jazyku s ktorou sa výrobok predáva na území SR. Rovnako je potrebné, aby žiadateľ doložil okrem slovenskej etikety aj etiketu používanú v danej krajine (s prekladom do anglického jazyka úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom);

 • karta bezpečnostných údajov – hnojiva, SZŽ a kompostu (s výnimkou hospodárskych hnojív) vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES;

 • platný certifikát/rozhodnutie o registrácii od inej príslušnej zahraničnej autority alebo oprávnenej inšpekčnej organizácie pôsobiacej v zahraničí, ktorá hnojivo, SZŽ, kompost a hospodárske hnojivo posudzovala do EPV;

 • limitné hodnoty rizikových prvkov – stanovené podľa vyhlášky č. 577/2005 Z.z.;

 • rámcové zmluvy/dohody -  medzi výrobcom/dodávateľom/distribútorom (podpísané vlastnoručne prípadne elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z.Z. o e-Governmente), z dôvodu spätnej vysledovateľnosti produktu, ochrany strany spotrebiteľa ako aj výrobcu a jeho zmluvných distribútorov pred falšovaním alebo predajom produktu inými spoločnosťami.

Žiadateľ predkladá všetky dokumenty príslušnému orgánu pre EPV v štátnom jazyku alebo anglickom (s výnimkou českého jazyka). V prípade nutnosti prekladu dokumentov musí žiadateľ predložiť príslušnému orgánu dokumenty preložené úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom.

Udelenie povolenia/výnimky

Sa vydáva za predpokladu, ak:

 • použitie hnojiva, SZŽ a kompostu (s výnimkou hospodárskeho hnojiva) je povolené OPHOZE (žiadateľ získal certifikát/povolenie alebo potvrdenie o vzájomnom uznaní) alebo sa jedná o „ES hnojivo“;

 • je na OOEPV podaná oficiálna, kompletná žiadosť aj spolu s povinnými prílohami;

 • hnojivo, SZŽ, kompost a hospodárske hnojivo svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami spĺňa požiadavky Prílohy I NK (ES) č. 889/2008 a spĺňa celkové zásady podľa NR (ES) č. 834/2007.

Zamietnutie žiadosti

Nastáva v prípade, ak:

 • hnojivo, SZŽ a kompost (s výnimkou hospodárskeho hnojiva) nemajú certifikát alebo nie sú vzájomne uznané od OPHOZE alebo sa nejedná o „ES hnojivo“;

 • žiadateľ v lehote do 30 kalendárnych dní neodpovie na výzvu zodpovedným odborným pracovníkom na doplnenie žiadosti o chýbajúce prílohy potrebné k posúdeniu hnojiva, SZŽ, kompostu a hospodárskeho hnojiva;

 • hnojivo, SZŽ, kompost a hospodárske hnojivo svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami nespĺňa požiadavky Prílohy I NK (ES) č. 889/2008 alebo nespĺňa celkové zásady podľa NR (ES) č. 834/2007.

                                    Postup podávania žiadosti na posúdenie pre udelenie povolenia/výnimky prípravku na ochranu rastlín (POR) v systéme EPV v SR.

Pred podaním oficiálnej žiadosti na OOEPV je potrebné, aby POR boli najskôr autorizované v SR, ÚKSÚP, Odborom registrácie pesticídov (ORP).

POVOLENIE do EPV – sa udeľuje na POR, ktoré žiadateľ plánuje uvádzať do obehu (distribúcia, predaj v rámci SR). Doba platnosti udeleného povolenia je zhodná s dobou platnosti uvedenej na rozhodnutí o autorizácií vydané ORP.

Po udelení povolenia je POR zapísaný do Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v EPV, ktorý sa aktualizuje približne raz mesačne, ak za toto obdobie bol povolený do systému EPV aspoň jeden POR. Zoznam je zobrazený na webovej stránke ÚKSÚP.

VÝNIMKA do EPV – sa udeľuje na POR, ktoré chce žiadateľ použiť na vlastnú spotrebu. Výnimka je udelená na meno žiadateľa (prevádzkovateľa v systéme EPV), tzn. žiadateľ môže použiť POR na dieloch produkčných blokov, ktoré obhospodaruje. OOEPV zároveň určí podmienky na základe plnenia ktorých je udelená výnimka platná. Doba platnosti je vydaná na aktuálny hospodársky rok v ktorom bola žiadosť o udelenie výnimky podaná.

Výnimka je vydaná len pre žiadateľa v systéme EPV, nevzťahuje sa na iných prevádzkovateľov EPV v SR. POR nie je zapísaný do Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v EPV.

VÝNIMKA do EPV pri mimoriadnych situáciách - v prípade, ak žiadateľ žiada o udelenie výnimky pri mimoriadnych situáciách na použitie POR, ktorý nie je autorizovaný v SR, ÚKSÚP, ORP je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil priamo na MPRV SR. Gestorom MPRV SR pre POR je p. Ing. Bronislava Škarbová, kontakt: bronislava.skarbova@land.gov.sk. Výnimka POR pri mimoriadnych situáciách sa udeľuje na dobu 120 dní.

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia POR v systéme EPV v SR. 

Kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní, v opačnom prípade to nie je povinnosťou), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • rozhodnutie o autorizácií POR – vydané ÚKSÚP, ORP;

 • schválená etiketa POR – v slovenskom jazyku, na etikete musí byť uvedený názov POR, názvy zložiek, názov a adresa výrobcu;

 • karta bezpečnostných údajov - vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES alebo záverečný protokol o skúške;

 • čestné prehlásenie alebo potvrdenie od výrobcu/producenta - v prípade, ak výrobok obsahuje mikroorganizmus, musí žiadateľ preukázať, že nepochádza a nie je vyrobený z GMO;

 • špecifikácia zloženia POR - pôvod surovín všetkých zložiek výrobku (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom);

 • jednoduchý technologický popis/schéma výroby – s uvedením všetkých vstupujúcich surovín (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom).

Žiadateľ predkladá všetky dokumenty príslušnému orgánu pre EPV v štátnom jazyku alebo anglickom (s výnimkou českého jazyka). V prípade nutnosti prekladu dokumentov musí žiadateľ predložiť príslušnému orgánu dokumenty preložené úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom.

 

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie výnimky POR v systéme EPV v SR. 

Kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní, v opačnom prípade to nie je povinnosťou), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Prílohy potrebné na posúdenie žiadosti pre udelenie výnimky sú zhodné s prílohami, ktoré sú popísané v sekcii: Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia POR v systéme EPV.

 

Udelenie povolenia/výnimky

Sa vydáva za podmienok, ak:

 • POR je autorizovaný v SR, ÚKÚP, ORP;

 • na OOEPV bola podaná oficiálna, kompletná žiadosť aj spolu s povinnými prílohami;

 • zloženie a pôvod účinnej látky prítomnej v POR vyhovuje Prílohe II NK (ES) č. 889/2008 a spĺňa celkové zásady podľa NR (ES) č. 834/2007;

 • koformulanty (pomocné látky) prítomné v POR sú prednostne látky prirodzene sa vyskytujúce v prírode a biologicky rozložiteľné tak, aby nezanechávali rezíduá na rastlinnej produkcii.

Zamietnutie žiadosti

Nastáva v prípade, ak:

 • POR nie je autorizovaný v SR, ÚKSÚP, ORP;

 • žiadateľ v lehote do 30 kalendárnych dní neodpovie na výzvu zodpovedným odborným pracovníkom na doplnenie žiadosti o chýbajúce prílohy potrebné k posúdeniu POR;

 • POR svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami nespĺňa požiadavky Prílohy II NK (ES) č. 889/2008 a nespĺňa celkové zásady podľa NR (ES) č. 834/2007.