Prípravky na ochranu rastlín:

Postup podávania žiadosti na posúdenie pre udelenie povolenia/výnimky prípravku na ochranu rastlín (POR) v systéme EPV v SR.

Pred podaním oficiálnej žiadosti na OEPV je potrebné, aby POR boli najskôr autorizované v SR, ÚKSÚP, Odborom registrácie pesticídov (ORP).

POVOLENIE do EPV – sa udeľuje na POR, ktoré žiadateľ plánuje uvádzať do obehu (distribúcia, predaj v rámci SR). Doba platnosti udeleného povolenia je zhodná s dobou platnosti uvedenej na rozhodnutí o autorizácií vydané ORP.

Po udelení povolenia je POR zapísaný do Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v EPV, ktorý sa aktualizuje približne raz mesačne, ak za toto obdobie bol povolený do systému EPV aspoň jeden POR. Zoznam je zobrazený na webovej stránke ÚKSÚP.

VÝNIMKA do EPV – sa udeľuje na POR, ktoré chce žiadateľ použiť na vlastnú spotrebu. Výnimka je udelená na meno žiadateľa (prevádzkovateľa v systéme EPV), tzn. žiadateľ môže použiť POR na dieloch produkčných blokov, ktoré obhospodaruje. OEPV zároveň určí podmienky na základe plnenia ktorých je udelená výnimka platná. Doba platnosti je vydaná na aktuálny rok v ktorom bola žiadosť o udelenie výnimky podaná.

Výnimka je vydaná len pre žiadateľa v systéme EPV, nevzťahuje sa na iných prevádzkovateľov EPV v SR. POR nie je zapísaný do Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v EPV.

VÝNIMKA do EPV pri mimoriadnych situáciách - v prípade, ak žiadateľ žiada o udelenie výnimky pri mimoriadnych situáciách na použitie POR, ktorý nie je autorizovaný v SR, ÚKSÚP, ORP je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil priamo na MPRV SR. Gestorom MPRV SR pre POR je p. Ing. Bronislava Škarbová, kontakt: bronislava.skarbova@land.gov.sk. Výnimka POR pri mimoriadnych situáciách sa udeľuje na dobu 120 dní.

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia POR v systéme EPV v SR.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • rozhodnutie o autorizácií POR – vydané ÚKSÚP, ORP, dokladá sa iba v prípade, ak POR ešte nie je zverejnený v databáze ISPOR;
 • schválená etiketa POR – v slovenskom jazyku, na etikete musí byť uvedený názov POR, názvy zložiek, názov a adresa výrobcu, dokladá sa iba v prípade, ak POR ešte nie je zverejnený v databáze ISPOR;
 • karta bezpečnostných údajov - vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES alebo záverečný protokol o skúške;
 • čestné prehlásenie alebo potvrdenie od výrobcu/producenta - v prípade, ak výrobok obsahuje mikroorganizmus, musí žiadateľ preukázať, že nepochádza a nie je vyrobený z GMO;
 • špecifikácia zloženia POR - pôvod surovín všetkých zložiek výrobku (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom);
 • jednoduchý technologický popis/schéma výroby – s uvedením všetkých vstupujúcich surovín (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom).

Žiadateľ predkladá všetky dokumenty príslušnému orgánu pre EPV v štátnom jazyku alebo anglickom (s výnimkou českého jazyka). V prípade nutnosti prekladu dokumentov musí žiadateľ predložiť príslušnému orgánu dokumenty preložené úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom.

Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie výnimky POR v systéme EPV v SR.

Prílohy potrebné na posúdenie žiadosti pre udelenie výnimky sú zhodné s prílohami, ktoré sú popísané v sekcii: Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia POR v systéme EPV.

Vo všetkých prípadoch kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť:

 • písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava)
 • osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava)
 • alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Udelenie povolenia/výnimky

Sa vydáva za podmienok, ak:

 • POR je autorizovaný v SR, ÚKÚP, ORP;
 • na OOEPV bola podaná oficiálna, kompletná žiadosť aj spolu s povinnými prílohami;
 • zloženie a pôvod účinnej látky prítomnej v POR vyhovuje Prílohe I NK (EÚ) 2021/1165 a spĺňa celkové zásady podľa NEPaR (EÚ) 2018/848;
 • koformulanty (pomocné látky) prítomné v POR sú prednostne látky prirodzene sa vyskytujúce v prírode a biologicky rozložiteľné tak, aby nezanechávali rezíduá na rastlinnej produkcii.

Zamietnutie žiadosti

Nastáva v prípade, ak:

 • POR nie je autorizovaný v SR, ÚKSÚP, ORP;
 • žiadateľ v lehote do 30 kalendárnych dní neodpovie na výzvu zodpovedným odborným pracovníkom na doplnenie žiadosti o chýbajúce prílohy potrebné k posúdeniu POR;
 • POR svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami nespĺňa požiadavky Prílohy I NK (EÚ) 2021/1165 a nespĺňa celkové zásady podľa NEPaR (EÚ) 2018/848.