OZNAM o zmene postupu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.01.2022

Informujeme nových záujemcov o registráciu do systému ekologickej poľnohospodárskych výroby (ďalej len „EPV“) a všetkých prevádzkovateľov registrovaných v systéme EPV (ďalej len „žiadatelia“), že od 01.01.2022 nastala zmena pri registrácii v EPV v súlade so Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon č. 282/2020 Z.z.“) v platnom znení.

Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov vedeného ÚKSÚP je potrebné predloženie odporúčania od oprávnenej inšpekčnej organizácie na základe výsledku vykonaného vstupného preverenia spolu so žiadosťou. To znamená, že pred podaním žiadosti o registráciu do registra prevádzkovateľov na ÚKSÚP sa žiadatelia najprv musia obrátiť na jednu z oprávnených inšpekčných organizácií, s ktorým podpíšu zmluvu o vykonaní vstupného preverenia.

Vybraná inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy na vstupné preverenie a do 15 dní od vykonania vstupného preverenia zaslať žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia, v ktorom bude uvedené, či odporúča alebo neodporúča registráciu žiadateľa v registri prevádzkovateľov.

Do 15 dní od prevzatia záznamu zo vstupného preverenia s odporúčaním o registráciu do registra prevádzkovateľov od inšpekčnej organizácií, žiadateľ následne môže požiadať ÚKSÚP o registráciu do registra prevádzkovateľov na tlačivách zverejnených na web stránke ÚKSÚP, pričom neoddeliteľnou súčasťou podanej žiadosti bude záznam o vstupnom preverení spolu s odporúčaním od inšpekčnej organizácií.

Ak podaná žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov obsahuje všetky potrebné náležitosti, ÚKSÚP žiadateľa zaregistruje do registra prevádzkovateľov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti. Tým žiadateľ sa stane prevádzkovateľom a bude oprávnený vykonávať zaregistrovanú ekologickú poľnohospodársku činnosť podľa platnej legislatívy odo dňa jeho registrácie.

Registrovaní prevádzkovatelia – zmeny v registri:

Prevádzkovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme EPV, nemusia svoje už registrované činnosti podrobiť vstupnému prevereniu. Ich registrácia naďalej ostáva v platnosti.

Vstupné preverenie podľa zákona č. 282/2020 Z.z. v platnom znení ale budú musieť absolvovať pred zaregistrovaním novej doteraz neregistrovanej činnosti, prevádzky.

Pri zmene výmer vstupné preverenie bude potrebné pred výkonom zmien v registri pri rozšírení výmery ak sa bude:

  • jednať o zaregistrovanie nových doteraz neregistrovaných pôdnych dielov;

Vstupné preverenie na registrované pôdne diely nebude nutné v prípadoch, ak došlo:

  • k zmene kultúry registrovaných pôdnych dielov – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
  • k prečíslovaniu už registrovaného pôdneho dielu;
  • k rozdeleniu/zlúčeniu už registrovaných pôdnych dielov - dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
  • k preberaniu registrovaných pôdnych dielov od iného prevádzkovateľa – k žiadosti je nutné prikladať zmluvu alebo dohodu o prevode pozemkov u oboch strán. Pričom „odovzdávajúci prevádzkovateľ“ musí predmetné pôdne diely najprv odhlásiť (zníženie výmery) so svojho registra a súčasne „preberajúci prevádzkovateľ“ ich musí do systému nahlásiť na príslušných tlačivách. V prípade, že žiadosti nebudú obsahovať zmluvu/dohodu o prevode pozemkov, pôdne diely sa budú považovať za nové pôdne diely a ÚKSÚP si bude žiadať záznam o vykonanom vstupnom preverení preberajúcej spoločnosti  [1]. 

 Vstupné preverenie je potrebné aj pri registrovaní nového druhu zvierat. 

   [1] tento postup platí aj v prípade, že preberajúca spoločnosť ešte nebola registrovaná v EPV, t.j vstupné preverenie preberajúcej spoločnosti nebude nutné na tie časti, ktoré preberá od odovzdávajúceho prevádzkovateľa.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Postup registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Postup registrácie prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) registruje všetkých žiadateľov o registráciu do EPV na základe splnených požiadaviek platnej legislatívy podľa §7 zákona počas celého roka bez obmedzenia.

Žiadateľ po obdržaní odporúčania zo vstupného preverenia od vybranej inšpekčnej organizácie vypĺňa tlačivo „Žiadosť o registráciu" podľa zamerania svojej činnosti.

Žiadosť o registráciu je možné doručiť 

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
  • elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Doručená a evidovaná „Žiadosť o registráciu“ spolu s povinnými prílohami je skontrolovaná pracovníkom Oddelenia registrácie v EPV. V prípade, ak žiadateľ o registráciu nedodá všetky požadované prílohy alebo uvedie nesprávne údaje, kontrolný ústav vyzve žiadateľa na dodanie chýbajúcich príloh alebo opravu chybných údajov do stanoveného termínu. Ak žiadateľ do 30 dní odo dňa prevzatia výzvy (podľa dátumu prevzatia doporučenej pošty z doručenky) žiadosť nedoplní / neopraví, kontrolný ústav konanie o registrácii zastaví a registráciu do EPV nevykoná, resp. žiadateľovi doručí rozhodnutie o zastavení konania. Tento postup sa uplatňuje aj pri zmenách registrovaných údajov, čiže zmene registrácie v EPV. Ak je žiadosť o registráciu úplná, žiadateľovi sa pridelí registračné číslo a vydá Osvedčenie o registrácii v EPV. Toto osvedčenie sa doručuje doporučene alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka).

Prevádzkovateľ na účely overovania výkonu svojej činnosti v EPV podľa podmienok ustanovených zákonom je povinný mať uzavretú písomnú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou na výkon úradnej kontroly a certifikácie (podľa § 4 písm. g), vedenou v registri podľa § 4 písm. d) zákona) počas celej doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov. Nedodržaním tejto povinnosti môže byť prevádzkovateľovi uložená sankcia podľa § 17 ods. 1 písm. b) bod 4 alebo §18 ods. 1 písm. d) zákona.

Na účely výkonu vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľov a certifikácie sa oprávňujú súkromné inšpekčné organizácie. Kontrolný ústav v zmysle zákona, § 11  a podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov oprávnil k výkonu vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľov a certifikácie produktov z EPV v SR nasledovné inšpekčné organizácie:

  • Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

  • Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika 

Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky:

Patrik Šulek, 023 57  Podvysoká 342
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

Každý registrovaný prevádzkovateľ musí mať uzavretú platnú zmluvu na výkon kontrol v systéme EPV s jednou z oprávnených inšpekčných organizácii počas trvania celého obdobia registrácie, v opačnom prípade bude mu zrušená registrácia v systéme EPV.

Prvá registrácia do EPV je bezplatná.  Po vydaní prvého osvedčenia (Osvedčenie o registrácii v EPV) vydanie ďalšieho osvedčenie (Osvedčenie o zmene registrácie v EPV) je spoplatnené platným cenníkom ÚKSÚP.