Registrácia ekologických prevádzkovateľov

mini logo ÚKSÚP

Postup registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Postup registrácie prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) a v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších predpisov.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) registruje všetkých žiadateľov o registráciu do EPV na základe splnených požiadaviek platnej legislatívy podľa §5 zákona počas celého roka bez obmedzenia.

Žiadateľ o registráciu vypĺňa tlačivo „Žiadosť o registráciu" podľa zamerania svojej činnosti.

Žiadosť o registráciu je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 • Doručená a evidovaná „Žiadosť o registráciu“ spolu s povinnými prílohami je skontrolovaná pracovníkom Oddelenia registrácie v EPV. V prípade, ak žiadateľ o registráciu nedodá všetky požadované prílohy alebo uvedie nesprávne údaje, kontrolný ústav vyzve žiadateľa na dodanie chýbajúcich príloh alebo opravu chybných údajov do stanoveného termínu. Ak žiadateľ do 30 dní odo dňa prevzatia výzvy (podľa dátumu prevzatia doporučenej pošty z doručenky) žiadosť nedoplní / neopraví, kontrolný ústav konanie o registrácii zastaví a registráciu do EPV nevykoná, resp. žiadateľovi doručí rozhodnutie o zastavení konania. Tento postup sa uplatňuje aj pri zmenách registrovaných údajov, čiže zmene registrácie v EPV. Ak je žiadosť o registráciu úplná, žiadateľovi sa pridelí registračné číslo a vydá Oznámenie o registrácii v EPV. Toto oznámenie sa doručuje doporučene.

Po prevzatí Oznámenia o registrácii v EPV prevádzkovateľ povinnosť do 30 dní od doručenia oznámenia o registrácii V EPV uzavrieť na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených zákonom písomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly v EPV podľa § 4 písm. c), vedenou v registri podľa § 4 písm. b) druhého bodu zákona. Nedodržaním tejto povinnosti môže byť prevádzkovateľovi uložená sankcia podľa § 11 ods.1 písm. b) zákona.

Po uzatvorení zmluvy s jednou z oprávnených inšpekčných organizácií musí prevádzkovateľ splniť oznamovaciu povinnosť voči kontrolnému ústavu, a to do 30 dní informovať (stačí aj e-mailom) kontrolný ústav o uzavretí zmluvy s inšpekčnou organizáciou, t.j. prevádzkovateľ uvedie s ktorou inšpekčnou organizáciou podpísal zmluvu, od kedy je zmluva platná a na akú dobu. Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavuje prevádzkovateľ udeleniu sankcie podľa § 11 ods.1 písm. a) zákona.

Každý prevádzkovateľ, ktorému bolo doručené Oznámenie o registrácii v EPV musí podriadiť svoju činnosť kontrole. Na tento účel sa oprávňujú na výkon kontroly a certifikácie inšpekčné organizácie. Kontrolný ústav v zmysle zákona, § 8 ods.1 písm. c) a podľa ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších predpisov oprávnil k výkonu kontroly a certifikácie produktov z EPV v SR nasledovné inšpekčné organizácie:

 • Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.
 • Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
  Oprávnenie vydané na obdobie: 14.12.2019 – 31.12.2020
  Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
  Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
  Webová stránka: http://www.naturalis.sk/
 • Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.
 • Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
  Oprávnenie vydané na obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2020
  Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
  Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika 
 • Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky:
 • Ing. Nikola Štípalová, Laurínska 59, 976 32 Badín
  Webová stránka: http://www.biokont.sk/
 • Inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o.
 • Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-004
  Oprávnenie vydané na obdobie: 14.12.2019 – 31.12.2020
  Riaditeľ: doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  Sídlo organizácie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice - mestská časť Sever
  Webová stránka: http://eko-control.sk/

Prvá registrácia do EPV v prípade bežného spracovania (do 30 dní) je bezplatná. Možnosť prednostného spracovania žiadosti o registráciu (do 7 dní) je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP, ktorý je verejne prístupný tu: http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/. V prípade záujmu o prednostné spracovanie žiadosti o registráciu je potrebné označiť krížikom políčko na poslednej strane v príslušnom tlačive. Po vydaní prvého oznámenia (Oznámenie o registrácii v EPV) je vydanie ďalšieho oznámenia (Oznámenie o zmene registrácie v EPV) spoplatnené platným cenníkom ÚKSÚP.