Registrácia ekologických prevádzkovateľov

mini logo ÚKSÚP

Dňom 1.4.2023 nastanú zmeny v procese registrácie z dôvodu zrušenia vstupného preverenia (zákon č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.)

Zameranie vykonávanej činnosti je činnosť, ktorou sa bude žiadateľ o registráciu zaoberať podľa pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“), napr. bude hospodáriť na poľnohospodárskej pôde, chovať zvieratá, vyrábať potraviny z EPV, distribuovať/umiestňovať produkty z EPV na trh a pod.

Pri prvej registrácii u všetkých činnosti tvorí povinnú prílohu k tlačivu o registrácii do registra prevádzkovateľov v EPV kópia podpísanej zmluvy o vykonávaní kontroly a certifikácie poverenou inšpekčnou organizáciou .

Ak sa žiadateľ registruje ako fyzická osoba je súčasťou žiadosti o registráciu do EPV pre všetky kategórie aj kópia Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Postup registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Postup registrácie prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) registruje všetkých žiadateľov o registráciu do EPV na základe splnených požiadaviek platnej legislatívy podľa §7 zákona počas celého roka bez obmedzenia.


Žiadosť o registráciu je možné doručiť 

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), Odbor  ekologickej poľnohospodárskej výroby, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
  • elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Doručená a evidovaná „Žiadosť o registráciu“ spolu s povinnými prílohami je skontrolovaná pracovníkom Oddelenia registrácie v EPV. V prípade, ak žiadateľ o registráciu nedodá všetky požadované prílohy alebo uvedie nesprávne údaje, kontrolný ústav vyzve žiadateľa na dodanie chýbajúcich príloh alebo opravu chybných údajov do stanoveného termínu. Ak žiadateľ do 30 dní odo dňa prevzatia výzvy (podľa dátumu prevzatia doporučenej pošty z doručenky) žiadosť nedoplní / neopraví, kontrolný ústav konanie o registrácii zastaví a registráciu do EPV nevykoná, resp. žiadateľovi doručí rozhodnutie o zastavení konania. Tento postup sa uplatňuje aj pri zmenách registrovaných údajov, čiže zmene registrácie v EPV. Ak je žiadosť o registráciu úplná, žiadateľovi sa pridelí registračné číslo a vydá Osvedčenie o registrácii v EPV. Toto osvedčenie sa doručuje doporučene alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka).

Prevádzkovateľ na účely overovania výkonu svojej činnosti v EPV podľa podmienok ustanovených zákonom je povinný mať uzavretú písomnú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou na výkon úradnej kontroly a certifikácie (podľa § 4 písm. g), vedenou v registri podľa § 4 písm. d) zákona) počas celej doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov. Nedodržaním tejto povinnosti môže byť prevádzkovateľovi uložená sankcia podľa § 17 ods. 1 písm. b) bod 4 alebo §18 ods. 1 písm. d) zákona.

Na účely výkonu úradnej kontroly prevádzkovateľov a certifikácie sa oprávňujú súkromné inšpekčné organizácie. Kontrolný ústav v zmysle zákona, § 11  a podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov oprávnil k výkonu úradnej kontroly prevádzkovateľov a certifikácie produktov z EPV v SR nasledovné inšpekčné organizácie:

  • Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

  • Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika 

Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky:

Patrik Šulek, 023 57  Podvysoká 342
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

Každý registrovaný prevádzkovateľ musí mať uzavretú platnú zmluvu na výkon kontrol v systéme EPV s jednou z oprávnených inšpekčných organizácii počas trvania celého obdobia registrácie, v opačnom prípade bude mu zrušená registrácia v systéme EPV.

Prvá registrácia do EPV je bezplatná.  Po vydaní prvého osvedčenia (Osvedčenie o registrácii v EPV) vydanie ďalšieho osvedčenie (Osvedčenie o zmene registrácie v EPV) je spoplatnené platným cenníkom ÚKSÚP.