(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zameranie vykonávanej činnosti je činnosť, ktorou sa bude žiadateľ o registráciu zaoberať podľa pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“), napr. bude hospodáriť na poľnohospodárskej pôde, chovať zvieratá, obchodovať s bio produktmi a pod.

Ak sa žiadateľ registruje ako fyzická osoba je súčasťou žiadosti o registráciu do EPV aj kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, prípadne živnostenský list. Platí pre všetky typy činností.

Tlačivo pre rastlinnú výrobu - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí budú hospodáriť na poľnohospodárskej pôde a chcú sa zaoberať produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov rastlinného pôvodu v EPV. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa) s farebným vyznačením poľnohospodárskej pôdy, na ktorej budú dodržiavané pravidlá EPV a zoznamom poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo výpisom poľnohospodárskej pôdy so systému GSAA (v prípade, ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom, resp. výpisom nedisponuje je potrebné dodať fotokópiu nájomnej zmluvy, prípadne uviesť číslo listu vlastníctva, ak hospodári na vlastnej pôde a pôda nie je evidovaná v LPIS).

Tlačivo pre živočíšnu výrobu - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať chovom hospodárskych zvierat a zároveň hospodáriť na poľnohospodárskej pôde, ktorú si musia súčasne registrovať na základe vyplnenia prílohy 1a – RASTLINNÁ VÝROBA. Živočíšna výroba (okrem chovu včiel a aquakultúry živočíchov) je bez registrovanej pôdy v EPV zakázaná podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov.

Tlačivo pre zber voľne rastúcich rastlín - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa chcú zaoberať zberom voľne rastúcich rastlín a ich častí. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením katastrálnych území kde sa bude vykonávať zber rastlín a ich častí; s prehlásením vlastníkov pozemkov alebo užívateľov pozemkov o tom, že za posledné tri roky na danom pozemku, na ktorých sa bude vykonávať zber rastlín a ich častí neboli použité iné prípravky, ako sú uvedené v Prílohe I. a II. nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovania a kontrolu; a v prípade výrobných zariadení je potrebné dodať aj povolenie na prevádzku od príslušného orgánu.

Tlačivo pre chov včiel - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať ekologickým chovom včiel

Tlačivo pre pestovanie húb - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú pestovať huby podľa pravidiel EPV. Tlačivo je potrebné zaslať spolu so schematickým nákresom výrobných priestorov, všetkých prislúchajúcich priestorov, budov a príslušenstva s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti, technologickým postupom produkcie.

Tlačivo pre akvakultúru - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV ktorí sa budú zaoberať ekologickým chovom rýb, kôrovcov, ostnatokožcov a mäkkýšov. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením území, kde sa nachádzajú vodné plochy a schematickým nákresom výrobných priestorov, budov a príslušenstva s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti.

Tlačivo pre výrobu potravín - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú vyrábať potraviny z EPV. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s platným povolením na výrobu potravín (prevádzku) od príslušného orgánu (Regionálny ústav verejného zdravotníctva alebo Regionálna veterinárna a potravinová správa) a s technologickým postupom výroby potravín.

Tlačivo pre výrobu osív – vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú vyrábať ekologické osivo / vegetatívny množiteľský materiál z EPV tretej strane (nie pre vlastnú spotrebu) a zároveň disponujú s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti dodávateľa osív, vydaného ÚKSÚP-om - odborom osív a sadív. V prípade že osivá budú množené u zmluvného partnera, je potrebné dodať aj fotokópiu zmluvy alebo dohody s týmto partnerom.

Tlačivo pre výrobu krmív - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú vyrábať krmivá z EPV a obchodovať s nimi (nie pre vlastnú spotrebu). Žiadateľ musí byť v prvom rade registrovaný ako výrobca krmív na ÚKSÚP-e v Bratislave na Odbore krmív a výživy zvierat. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s platným povolením na prevádzku výrobne vydané príslušným orgánom.

Tlačivo pre iný spracovateľ - vypĺňajú žiadatelia, ktorí produkty z EPV budú uchovávať* alebo ich budú baliť** a pritom nebudú vykonávať s danými produktmi z EPV už inú činnosť (napr. výroba potravín, krmív, množiteľského materiálu). V prípade, že napr. výrobca potravín, krmív, množiteľského materiálu balí alebo aj uchováva produkty EPV nebude registrovaný v tejto kategórii „Iný spracovateľ“, ale v príslušnej kategórii „Výroba potravín“, „Výroba krmív“ atď. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s popisom výroby alebo technologickým postupom balenia/uchovávania a povolením na prevádzku vydaného príslušným orgánom (ak prevádzka podlieha schváleniu).

* Uchovávanie je akákoľvek operácia, iná než pestovanie a zber, ktorá sa vykonáva na produktoch, a ktorú nemožno označiť ako spracovanie. Pod uchovávaním sa rozumejú činnosti, ktoré podstatne nemenia pôvodný produkt. Sú to činnosti ako delenie, rozkúskovanie, oddelenie, nakrájanie na plátky, vykosťovanie, jemné rozomletie, zbavenie kože, mletie, narezanie, očistenie, orezanie, lúpanie, drvenie, chladenie, zmrazenie a hlboké zmrazenie alebo rozmrazenie. Uchovávaním nie je skladovanie, balenie ani označovanie produktu. Avšak  produkt, ktorý budete uchovávať a zároveň aj baliť spadá len pod činnosť uchovávanie. (Napr.: uchovávanie sa registruje v prípade, ak nakúpený produkt z EPV bude pred ďalším predajom napr. porciovaný – krájaný na plátky, mrazený, lúpaný ...).

**Balenie si registrujete v prípade, ak produkty z EPV budete iba baliť do obalov alebo budete ich prebaľovať, a to bezo zmeny daného produktu z EPV. Napr.: nakupujete produkty vo veľkých baleniach, ktoré následne balíte do menších spotrebiteľských obalov, ktoré následne predávate ďalej.

Tlačivo pre dovoz produktov (príloha 4) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín, teda mimo EU.

Tlačivo pre vývoz produktov (príloha 5) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať vývozom ekologických produktov do tretích krajín, teda do krajín mimo EU.

Tlačivo pre iný prevádzkovateľ (príloha 6) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí budú vykonávať aspoň jednu z nasledovných činnosti: budú obchodovať* s produktmi z EPV, a/alebo skladovať** a/alebo prepravovať** produkty z EPV a s danými produktmi nebudú vykonávať v EPV už inú činnosť (napr. výroba potravín, krmív, množiteľského materiálu). V prípade, že výrobca potravín, krmív, množiteľského materiálu s danými vyrobenými produktmi obchoduje, skladuje a prepravuje ich, tak nie je registrovaný v kategórii „Iný prevádzkovateľ“, ale v príslušnej kategórii „Výroba potravín“, „Výroba krmív“ atď.

*činnosť obchodovanie si registrujete v prípade, ak budete nakupovať produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV budete predávať ďalej druhému subjektu (odberateľovi), pričom produkty z EPV budete môcť (ale nemusíte) aj skladovať a/alebo aj prepravovať v rámci Vašej spoločnosti.

**činnosť skladovanie a/alebo prepravu si registrujete v prípade, ak sa týka iných produktov z EPV, ako sú tie s ktorými budete zároveň aj obchodovať. Napr.: činnosť skladovanie označíte vtedy, ak budete poskytovať len službu skladovania produktov z EPV pre inú spoločnosť a produkty z EPV nebudú Vaše a nebudete obchodovať s nimi, t. j. Vaša obchodná činnosť sa bude zameriavať len na skladovanie produktov (napr. distribučné sklady). To isté platí aj pri preprave t. j. prepravu označíte v prípade, ak Vaša spoločnosť bude produkty z EPV len prepravovať pre inú spoločnosť (budete poskytovať službu prepravcu).