(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Dňom 1.4.2023 nastanú zmeny v procese registrácie z dôvodu zrušenia vstupného preverenia (zákon č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.)

Zameranie vykonávanej činnosti je činnosť, ktorou sa bude žiadateľ o registráciu zaoberať podľa pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“), napr. bude hospodáriť na poľnohospodárskej pôde, chovať zvieratá, vyrábať potraviny z EPV, distribuovať/umiestňovať produkty z EPV na trh a pod.

Pri prvej registrácii u všetkých činnosti tvorí povinnú prílohu k tlačivu o registrácii do registra prevádzkovateľov v EPV kópia podpísanej zmluvy o vykonávaní kontroly a certifikácie poverenou inšpekčnou organizáciou .

Ak sa žiadateľ registruje ako fyzická osoba je súčasťou žiadosti o registráciu do EPV pre všetky kategórie aj kópia Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Tlačivo pre rastlinnú výrobu (príloha 1a) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú hospodáriť na poľnohospodárskej pôde a chcú sa zaoberať produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov rastlinného pôvodu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Tlačivo pre živočíšnu výrobu (príloha 1b) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať chovom domácich alebo zdomácnených suchozemských zvierat a zároveň hospodária na poľnohospodárskej pôde, ktorú si musia súčasne registrovať na základe vyplnenia prílohy 1a – RASTLINNÁ VÝROBA. Živočíšna výroba (okrem včelárstva) je bez registrovanej pôdy v EPV zakázaná (podľa čl. 40 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Tlačivo pre zber voľne rastúcich rastlín (príloha 1c) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa chcú zaoberať zberom voľne rastúcich rastlín a ich častí. Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí sa vykonáva tak, aby sa nenarušila rovnováha ekosystému v mieste zberu. Každý zberač musí byť dostatočne poučený o miestach zberu, o maximálne zberaných množstvách a technike zberu.

Tlačivo pre chov včiel (príloha 1d) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať ekologickým chovom včiel

Tlačivo pre pestovanie húb (príloha 1e) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú pestovať huby podľa pravidiel EPV.

Tlačivo pre výrobu osív (príloha 1f) – vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú vyrábať ekologické osivo, rastlinný množiteľský materiál z EPV tretej strane (nie pre vlastnú spotrebu) a zároveň disponujú s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti dodávateľa osív, vydaného ÚKSÚPom - odborom osív a sadív. V prípade že osivá budú množené u zmluvného partnera, je potrebné dodať aj fotokópiu zmluvy alebo dohody s týmto partnerom.

Tlačivo pre akvakultúru (príloha 2) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV ktorí sa budú zaoberať akvakultúrou v EPV. Kde pod „akvakultúrou“ rozumieme chov alebo pestovanie vodných organizmov technikami určenými na zvýšenie produkcie daných organizmov nad rámec prirodzenej kapacity prostredia, ak organizmy zostávajú počas fázy chovu a pestovania majetkom fyzickej alebo právnickej osoby, a to až do okamihu ich výlovu vrátane tohto okamihu (podľa čl. 4 ods. 1 bod 25 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES).

Tlačivo pre výrobu potravín (príloha 3a) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa chcú zaoberať výrobou potravín z EPV. Kde pod pojmom „potraviny“ rozumieme akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na ňu určené. „Potraviny“ znamenajú tiež nápoje, žuvačky a všetky látky vrátane vody, zámerne pridávanej do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy. (podľa čl. 2 nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v znení neskorších predpisov) Povinnú prílohu k tlačivu o registrácii tvoria fotokópia aktuálne platného povolenia na prevádzku vydané príslušným orgánom a s technologickým postupom výroby potravín.

Tlačivo pre výrobu krmív (príloha 3b) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí chcú vyrábať krmivá z EPV a obchodovať s nimi (žiadateľ, ktorý vyrába krmivá pre vlastnú spotrebu, ktorú spotrebuje na vlastnej farme sa pre túto činnosť neregistruje). Pod pojmom krmivá rozumieme akékoľvek látky alebo výrobky, vrátane prídavných látok, spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, určené na používanie na kŕmenie zvierat orálnou cestou (podľa čl. 3 bod 4 nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v znení neskorších predpisov). Žiadateľ musí byť v prvom rade registrovaný ako výrobca krmív na ÚKSÚP-e v Bratislave na Odbore krmív a výživy zvierat.

Tlačivo pre prípravu* (príloha 3d) - vypĺňajú žiadatelia, ktorý budú vykonávať operácie uchovávania alebo spracovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie alebo akákoľvek inú operáciu, ktorá sa vykonáva na nespracovanom produkte bez toho, aby sa zmenil pôvodný produkt (napríklad porážka, rozrábanie, čistenie alebo mletie), alebo vykonávajú balenie** (prebaľovanie), označovanie alebo úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a pritom nebudú vykonávať s danými produktmi z EPV už inú činnosť (napr. výroba potravín, krmív, množiteľského materiálu). V prípade, že napr. výrobca potravín, krmív, množiteľského materiálu balí alebo aj uchováva produkty EPV nebude registrovaný v tejto kategórii „Iný spracovateľ“, ale v príslušnej kategórii „Výroba potravín“, „Výroba krmív“ atď.

Poznámka:

*Príprava sú operácie uchovávania alebo spracovania produktov EPV alebo produktov z konverzie alebo akákoľvek iná operácia, ktorá sa vykonáva na nespracovanom produkte bez toho, aby sa zmenil pôvodný produkt napr. porážka, rozrábanie, čistenie, mletie, ako aj balenie, označovanie alebo úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby.

**Balenie si označíte iba v prípade, ak produkt iba balíte alebo prebaľujete a zmeníte označovanie alebo vykonáte úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale inú operáciu s ním nevykonávate, t.j. poskytujete službu balenia a označovania.

V prípade, že produkt napr. rozporciujete a zároveň zabalíte až potom je ponúkaný na predaj to zahrnuje činnosť príprava. V tomto prípade nie je nutné označenie oboch položiek.

Tlačivo pre dovoz produktov (príloha 4) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín, teda mimo EU.

Tlačivo pre vývoz produktov (príloha 5) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí sa budú zaoberať vývozom ekologických produktov do tretích krajín, teda do krajín mimo EU.

Tlačivo pre distribúciu/umiestnenie na trh a skladovanie (príloha 6) - vypĺňajú žiadatelia o registráciu do EPV, ktorí budú vykonávať aspoň jednu z nasledovných činnosti:

- Umiestnenie produktov na trh - činnosť umiestnenie produktov na trh znamená skladovanie, uchovávanie produktov na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu (podľa článku 3 bode 8 nariadenia (ES) č. 178/2002). Túto činnosť označíte v prípade, ak nakupujete produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV predávate ďalej druhému subjektu (odberateľovi), pričom produkty z EPV môžete (ale nemusíte) aj skladovať v rámci Vašej spoločnosti ale zároveň ponúkate na predaj konečnému spotrebiteľovi vo vlastnej predajni. Do tejto kategórie patria aj internetové obchody (e-shop).

- Distribúcia - činnosť distribúcia označíte len v tom prípade, ak distribuujete iné produkty z EPV, ako sú tie ktoré zároveň aj umiestňujete na trh. Distribúciu označíte v prípade, ak nakupujete produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV predávate ďalej druhému subjektu (odberateľovi), ale nie konečnému spotrebiteľovi, pričom produkty z EPV môžete (ale nemusíte) aj skladovať v rámci Vašej spoločnosti.

- Skladovanie - činnosť skladovanie označíte len v tom prípade, ak skladujete iné produkty z EPV, ako sú tie ktoré distribuujete alebo umiestňujete na trh. Činnosť skladovanie označíte vtedy, ak poskytujete len službu skladovania produktov z EPV pre inú spoločnosť a produkty z EPV nie sú Vaše a nevykonávate ani distribúciu ani umiestnenie produktov na trh, t. j. Vaša obchodná činnosť sa zameriava len na skladovanie produktov (napr. distribučné sklady).