Národná legislatíva:

Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 

Zákon č. 350/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Zákon č. 58/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Európska legislatíva:

Nariadenie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007  

Delegované a vykonávacie nariadenia k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)848/2018 v znení neskorších predpisov :

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty  

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2146 z 24.septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22.februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby  

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1189 zo 7. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2119 z 1. decembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2304 z 18. októbra 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 dopĺňa o pravidlá vydávania doplnkových certifikátov, ktorými sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/474 zo 17. januára 2022, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu a používanie neekologických semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu, semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a ekologických semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/121 zo 17. januára 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/121/oj

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/207 z 24. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o vzor certifikátu potvrdzujúceho súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby -http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/207/oj

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1195 z 20. júna 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podrobností a formátu informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť o výsledkoch úradných vyšetrovaní súvisiacich s prípadmi kontaminácie produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe -

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1195/oj

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1202 z 21. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1202/oj

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1686 z 30. júna 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/1698, pokiaľ ide o určité procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o určité požiadavky na dohľad nad nimi

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1686/oj

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2229 z 25. októbra 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy (europa.eu)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2785 zo 14. decembra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie (europa.eu)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2024/451 z 5. februára 2024, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí nikotínu v určitých produktoch alebo na nich (europa.eu)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018) (europa.eu)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1748 z 21. júna 2024, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o uznanie určitých súkromných inšpekčných organizácií v súlade s článkom 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 za spôsobilé vykonávať kontroly a vydávať certifikáty ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie (europa.eu)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nariadenie o úradných kontrolách:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 625/2017 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS - v plnom rozsahu platí od 29.4.2022,konsolidovaná verzia zo dňa 28.10.2021

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2123 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1935 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) -konsolidovaná verzia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Právne predpisy - platné do 31.12.2021