Národná legislatíva:

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.


Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  v plnom rozsahu platí od 01.01.2022     

Zákon č. 350/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Európska legislatíva :

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších predpisov

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/461 zo 16. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum pre prijímanie žiadostí o uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti v rámci opatrení týkajúcich sa dovozu ekologických produktov na základe nariadenia rady (ES) č. 834/2007

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/977 zo 7. júla 2020, ktorým sa v dôsledku pandémie COVID-19 stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o kontroly výroby ekologických produktov (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1325 z 10. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení v súvislosti s kontrolami výroby ekologických produktov 


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 625/2017 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS - v plnom rozsahu platí od 29.4.2022, niektoré články sú platné od 28.4.2017

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP -konsolidovaná verzia 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007 -  v plnom rozsahu platí od 1.1.2022  


Delegované a vykonávacie nariadenia k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)848/2018 v znení neskorších predpisov :

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP - v plnom rozsahu platí od 01.01.2022  

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty  v plnom rozsahu platí od 01.01.2022

Delegované nariadenie Komisie (EÚ)2020/1794 zo 16. septembra 2020, ktorým sa mení časť I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a neekologického rastlinného množiteľského materiálu v plnom rozsahu platí od 01.01.2022

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2146 z 24.septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe - v plnom rozsahu platí 01.01.2022  

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22.februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby    v plnom rozsahu platí od 01.01.2022

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/715z 20. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na skupiny prevádzkovateľov

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/716z 9. februára 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby týkajúce sa naklíčených semien a čakankových pukov, krmiva pre určité živočíchy akvakultúrya ošetrení živočíchov akvakultúry proti parazitom 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1006 z 12. apríla 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o vzor certifikátu potvrdzujúceho súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1189 zo 7. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1691 z 12. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na vedenie záznamov pre prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1697 z 13. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách, a zrušenia ich uznania

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať