Odbor výkonu skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP

Odbor výkonu skúšobníctva

Legislatívny rámec činnosti

 • Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

 • Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov je legislatívnym predpisom pre výkon poľných stacionárnych pokusov

 • Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Činnosť

Odbor výkonu skúšobníctva (ďalej len „OVS“) vykonáva prioritne odborné úlohy pre OOS na skúšobných staniciach ÚKSÚP. Pre tento účel má ÚKSÚP vybudovanú sieť 14 skúšobných staníc v rôznych výrobných oblastiach Slovenska. OVS technicky zabezpečuje vykonávanie odrodových skúšok od prípravy pôdy, zakladania pokusov, sejby skúšaných odrôd až po ich zber. V procese odrodového skúšobníctva sa dôsledne dodržiavajú metodické postupy vrátane rotácie pokusov, výživy, ošetrovania pokusov, označovania skúšaných odrôd, novošľachtení, hybridov až po ich spracovanie a vyhodnotenie. OVS úzko spolupracuje s plodinovými špecialistami a DUS referentami OOS, ktorí určujú plány odrodových pokusov v každom roku na základe žiadostí o registráciu odrôd.

Odrodové pokusy sa zakladajú na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia doby registrácie odrôd pestovaných rastlín. Podľa odrôd poľnohospodárskych plodín sa na skúšobných staniciach vykonávajú VCU skúšky pre výkon hospodárskej hodnoty a DUS skúšky, pri ktorých sa vykonávajú morfologické popisy pre stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti skúšaných odrôd. Výkon DUS skúšok podľa klasifikátorov jednotlivých rastlinných druhov je základom pre registráciu nových odrôd, ako aj pre udelenie právnej ochrany podľa pravidiel UPOV alebo CPVO.

DUS skúšky sa vykonávajú na 8 akreditovaných skúšobných staniciach ÚKSÚP, na ktorých majú sídlo a odborné pôsobenie aj plodinoví špecialisti OOS pre skúšanie odrôd poľných plodín a špeciálnych rastlinných druhov vrátane viniča, ovocia a zelenín.

Z celkového počtu 14 skúšobných staníc sa DUS skúšky vykonávajú na 8 skúšobných staniciach:

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Veľké Ripňany – pre DUS skúšky jačmeňov, cukrovej repy, čiernych ríbezlí a rakytníka rešetliakovitého

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Veľký Meder – pre DUS skúšky kukuríc a slnečníc

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Želiezovce – pre DUS skúšky pšeníc, strukovín a sóje

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Dolné Plachtince – pre DUS skúšky viniča hroznorodého

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Beluša – pre DUS skúšky repky olejnej a olejnín

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Nové Zámky – pre DUS skúšky maku a zelenín

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Spišská Belá – pre DUS skúšky zemiakov, ovsu, raže a tritikale

 • skúšobná stanica ÚKSÚP Spišské Vlachy – pre DUS skúšky ďatelín a trávy

Podľa pôdno-klimatických charakteristík sú jednotlivé skúšobné stanice zaradené do kukuričnej výrobnej oblasti, repnej výrobnej oblasti, zemiakovej výrobnej oblasti a horskej výrobnej oblasti. Podľa zaradenia do pestovateľskej výrobnej oblasti, pôdnych a klimatických vlastností, jednotlivé skúšobné stanice reprezentujú regióny Slovenska a špecializujú sa na ten výkon odrodových skúšok, ktoré sú v oblasti poľnohospodárskej rastlinnej výroby, ale aj zeleninárstva, ovocinárstva a vinohradníctva vhodné.

Priemerná výmera skúšobnej stanice je 32 ha. Celková výmera pôdy na skúšobných staniciach ÚKSÚP predstavuje 451,5 ha. V západoslovenskom regióne má ÚKSÚP 6 skúšobných staníc, v stredoslovenskom 3 a vo východoslovenskom 5. Z počtu 14 skúšobných staníc je 1 skúšobná stanica špecializovaná na zeleninu (Nové Zámky), 1 na ovocné druhy (Veľké Ripňany) a 1 na vinič hroznorodý (Dolné Plachtince). Okrem VCU a DUS skúšok OVS vykonáva na skúšobných staniciach aj doplnkové pokusy, agrotechnické pokusy pre iné odbory ÚKSÚP a firemné pokusy.

OVS zabezpečuje technicky výkon agrotechnických pokusov pre:

 • odbor registrácie pesticídov,

 • odbor osív a sadív,

 • odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií.

V rámci osvetovej činnosti sa na skúšobných staniciach ÚKSÚP organizuje pre širokú poľnohospodársku a odbornú verejnosť Deň otvorených dverí pre propagáciu kvality nových odrôd a perspektívnych hybridov skúšaných poľnohospodárskych plodín. Poľnohospodári vidia v rôznych pôdnoklimatických podmienkach kvalitu odrodových pokusov, vyrovnanosť každej odrody a jej odolnosť voči škodlivým organizmom v porovnaní s kontrolnými a dobre známymi odrodami. Dosahované úrody skúšaných odrôd sa dajú porovnať u husto siatych obilnín, ale aj kukuríc, slnečníc a iných plodín podľa dlhodobých teplotných a klimatologických normálov na každej skúšobnej stanici ÚKSÚP v kukuričných, repných, zemiakových i horských oblastiach.

Pokusy pre odbor odrodového skúšobníctva

Hlavnou úlohou OVS je príprava všetkých odborných materiálno-technických zabezpečení na skúšobných staniciach ÚKSÚP pre výkon štátnych odrodových skúšok.

Štátne odrodové skúšky sa zakladajú v lokalitách skúšobných staníc, ktoré pokrývajú požiadavky vo všetkých výrobných oblastiach Slovenska. Plány umiestnenia odrodových pokusov
sa vypracovávajú z podkladov plodinových špecialistov OOS.

Na jeseň 2019 a v roku 2020 bolo na staniciach ÚKSÚP založených 544 pokusov s poľnými plodinami na celkovej výmere 69,3 ha. Spolu s pokusmi špeciálnych plodín vrátane vybraných druhov ovocia, vinohradov a zelenín bolo na ÚKSÚP založených 84,67 ha pokusov. Z celkového počtu 544 pokusov bolo pre OOS založených 263 VCU pokusov a 127 DUS pokusov.
Ďalších 30 doplnkových pokusov bolo založených pre výkon VCU skúšok, 18 firemných pokusov a 50 pokusov vykonávaných pre ostatné odbory ÚKSÚP.

Na 2 skúšobných staniciach je vysadená trvalá referenčná kolekcia odrôd ovocných druhov vrátane genetických zdrojov v počte 56.

Ostávajúca pôda skúšobných staníc slúži pre optimálne striedanie plodín a založenie pokusov v nasledujúcom vegetačnom roku. Je to tzv. vyrovnávajúca plocha, na ktorej sa musia dodržať správne zásady vyplývajúce z rotácie plodín a výberu vhodnej predplodiny pre pokusy v nasledujúcom roku. Pre objektívne vyhodnotenie pokusov sú dôležité záznamy o prejave všetkých znakov a vlastností podľa metodík UPOV a klasifikátorov CPVO k skúšaným rastlinným druhom. Neoddeliteľnou súčasťou je vyhodnocovanie klimatických prejavov na každej stanici ÚKSÚP, podľa ktorých sa dá objektívne vyhodnotiť výška a kvalita úrod.

Pokusy pre odbor osív a sadív

Na skúšobnej stanici Báhoň boli v roku 2020 vykonávané vegetačné skúšky pre OOaS na celkovej výmere 2,68 ha. Ozimné obilniny boli založené na jeseň v 2019 na výmere 0,75 ha a na jeseň v roku 2020 na výmere 0,64 ha. Jarné obilniny z výsevu jar 2020 boli založené pre potrebu vegetačných skúšok na výmere 0,31 ha, kukurica siata 0,71 ha a ostatné plodiny 0,27 ha.

Vegetačné skúšky zakladajú pracovníci OOaS v spolupráci s OVS. Vegetačné skúšky sadiva zemiakov pre odbor OOaS sa vykonávajú na skúšobnej stanici v Spišskej Belej, ktorá zabezpečuje výsadbu a starostlivosť o porasty. V roku 2020 bola výmera vegetačných skúšok zemiakov 0,45 ha, s počtom 110 skúšaných vzoriek. Výsadbu a starostlivosť o porasty zabezpečuje OVS.

Pozberové skúšky sadiva zemiakov sú vykonávané na diagnostickom pracovisku skúšobnej stanice ÚKSÚP v Haniske, na oddelení SLDŠO v Haniske. Z úrody v roku 2020 boli na pozberové skúšky odobrané vzorky zemiakov zo 130 porastov.

Pokusy pre odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energie

V rámci realizácie a výkonu odbornej činnosti jednotlivých odborov SOČ, OVS zabezpečoval výkon skúšok na pracoviskách, ktoré má ÚKSÚP v Bratislave k tomuto účelu zriadené na skúšobných staniciach. Na skúšobných staniciach sa vykonávajú aj poľné skúšky v oblasti pôdy a hnojív, ktoré zabezpečoval OVS podľa metodík OPHOZE, preberanie vzoriek na ASP. Výkon ASP sa vykonával z poľných stacionárnych hnojárskych pokusov v oblasti pôdy a výživy rastlín, a odberom pôdnych vzoriek z jednotlivých honov skúšobných staníc k sledovaniu vývoja úrodnosti pôd na skúšobných staniciach ÚKSÚP v oblasti výživy rastlín.

Vplyv intenzity hnojenia základnými živinami na úrody plodín, pôdnu úrodnosť a zmeny agrochemických vlastností -„Poľné stacionárne hnojárske pokusy“ sa vykonáva na piatich skúšobných staniciach ÚKSÚ v Báhoni, Bodorovej, Haniske, Jakubovanoch a Vígľaši. V hospodárskom roku 2019/2020 a v zberovom roku 2020, bola v pokusoch použitá plodina kukurica na zrno (Báhoň a Haniska) a kukurica na siláž (Bodorová, Jakubovany a Vígľaš). Vedenie pokusov bolo v súlade s pracovným postupom OPHOZE č. 3/2019.

Pre zabezpečenie úloh odboru v oblasti odbornej činnosti jednotlivé skúšobné stanice odoberajú pôdne vzorky z honov pôdy, ktorá je pre tento účel určená. Prostredníctvom OPHOZE sa zo skúšobných staníc ÚKSÚP získavajú potrebné informácie o pôdnej reakcii (pH), prijateľných formách hlavných a vedľajších živín: fosforu (P), draslíka (K), horčíka (Mg), vápnika (Ca), obsahu humusu, mikroelementov bóru (B), mangánu (Mn), železa (Fe), medi (Cu), zinku (Zn) a vybraných rizikových prvkov v pôde s ich vyhodnotením. Na základe týchto agrochemických parametrov OPHOZE zostavuje plány hnojenia s odporúčanými aplikačnými dávkami hospodárskych, priemyselných a vápenatých hnojív podľa metodológie a riadenej dokumentácie OPHOZE a ÚKSÚP.


Pokusy pre odbor registrácie pesticídov

Pri realizácii agrotechnických pokusov pre ORP, za účelom overenia a odskúšania účinkov a fytotoxicity prípravkov na ochranu rastlín na skúšobných staniciach je dôležitá spolupráca s OVS pre nasledovné zabezpečenie prípravy pôdy. Pred založením každého pokusu vedenie ORP dohodne s koordinátorom OVS a s príslušným vedúcim skúšobnej stanice umiestnenie pokusu, jeho rozsah a veľkosť (počet parceliek, veľkosť parcelky, výsevnú plocha, čistú plocha, zberovú plochu), použité osivo / sadbu, agrotechnické operácie na pokuse, označenie pokusu, aplikáciu pesticídov proti necieleným škodlivým organizmom, aplikáciu skúšaných POR
a vyhodnotenie pokusov.

Skúšobné stanice pod vedením OVS participujú na výkone pokusov pre ORP pri zakladaní pokusov a výkone základnej agrotechniky, ako sú:

 • sejba a výsadba pokusov,

 • základná agrotechnika (kultivácia počas trvania pokusu),

 • plošná aplikácia prípravkov proti necieľovým škodlivým organizmom,

 • označenie pokusov kolíkmi podľa randomizácie,

 • zber plodiny z týchto pokusov.