Vznik databázy bioosív je odôvodnený čl. 48 nariadenia Komisie (ES) 889/2008 z 8. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu.

Účelom je podporiť ponuku bioosív a biosadív a prinášať prevádzkovateľom aktuálne informácie o ich dostupnosti. Osivá uvádzané v databáze sú vhodné na použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a spĺňajú podmienky nariadenie Rady (ES) 834/2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 a podmienky zákona 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Nakoľko je v dnešnej dobe nedostatok bioosív, tak jedným z ďalších cieľov databázy bioosív je to, aby sa podporila ich produkcia a informovanosť o ponuke tohto druhu osív na trhu.

Osivo alebo sadivo zemiakov, ktoré je dopestované v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) musí byť uvedené v databáze bioosív.