Podmienky zaraďovania osív a sadivových zemiakov do databázy bioosív

mini logo ÚKSÚP

Podmienkou registrácie do databázy bioosív je, že dodávateľ:

  • podlieha kontrolnému systému platnému pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (EPV)
  • preukáže, že osivo alebo sadivo zemiakov spĺňa všeobecne platné požiadavky na osivo a sadivo zemiakov,
  • sprístupní všetky požadované informácie a zaviaže sa ich aktualizovať na žiadosť manažéra databázy resp. kedykoľvek to bude potrebné na zabezpečenie aktuálnosti databázy bioosív.

Dodávateľ za účelom registrácie do databázy bioosív sprístupní nasledovné informácie o odrode osiva alebo sadiva zemiakov:

  • vedecký názov druhu a označenie odrody
  • meno a kontaktné údaje dodávateľa alebo jeho zástupcu
  • oblasť, v ktorej je možná dodávka osiva alebo sadiva zemiakov
  • krajinu alebo región, v ktorých je odroda testovaná a schválená
  • dátum odkedy je osivo alebo sadivo zemiakov dostupné
  • názov a/alebo číselný kód oprávnenej inšpekčnej organizácie na výkon kontroly EPV.

Manažér databázy môže zamietnuť žiadosť dodávateľa o registráciu alebo zrušiť už prijatú žiadosť o registráciu, ak dodávateľ nespĺňa uvedené požiadavky.

Dodávateľ bezodkladne informuje manažéra databázy bioosív, ak už nie je dostupná niektorá z odrôd, ktorú on zaregistroval. Manažér databázy vykoná zmenu, v čo najmenšom časovom odstupe od jej nahlásenia. Databáza je aktualizovaná pravidelne resp. vždy, keď sú predložené dôveryhodné informácie o zmene situácie u jednotlivých dodávateľov. Dôveryhodné informácie sú poskytované zo strany samotného dodávateľa alebo zo strany oprávnenej inšpekčnej organizácie.