Databáza bioosív je zriadená na základe čl. 26 ods. 1 a ods. 2 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej  poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej  poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.

Databáza bioosív sa aktualizuje:
- pravidelne každý rok vo februári pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jar/leto
- pravidelne každý rok v septembri pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jeseň
- kedykoľvek počas roka z dôvodu registrácie nového druhu a odrody bioosiva, zmeny množstva registrovaného bioosiva, vypredania bioosiva a skončenia platnosti biocertifikátu

 

Tlačivo na zaregistrovanie osiva do databázy bioosív:

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.