Želiezovce


Skúšobná  stanica bola založená  v septembri v roku 1953 v katastri Pohronský Ruskov - Čata. Stanica Želiezovce bola budovaná v rokoch 1980 -1983 a nachádza sa v Nitrianskom samosprávnom kraji, okres Levice. Mesto Želiezovce patrí do regiónu Tekov, ktorý je charakteristický úrodnými nížinami na juhu západného Slovenska a končí na úpätí Štiavnických vrchov vinohradmi. Regiónom Tekova preteká rieka Hron.

Z hľadiska pestovateľskej oblasti  sa jedná o kukuričnú výrobnú oblasť.

Pozemky skúšobnej stanice sa nachádzajú na rovine s nadmorskou výškou 130 m, pôda je hlinitá až ílovito hlinitá. Výška humusového horizontu je  40 – 60 cm  s obsahom humusu v ornici 2,2 – 2,6 %, pH pôdy má hodnotu 6,5.

Priemerná ročná teplota v tejto oblasti je 9,4 ˚ C, priemerný úhrn zrážok je 588 mm za rok.

Najchladnejším mesiacom je január s priemernou dennou teplotou - 2,2 ˚C a najteplejší je júl s priemernou dennou teplotou 20 ˚C. V dlhodobom priemere je na zrážky najbohatší mesiac máj s dlhodobým normálom zrážok 69 mm a jún so zrážkami 61 mm.

Skúšobná stanica hospodári na výmere 37,71 ha ornej pôdy v rámci 8 honového osevného postupu.

Hlavnou náplňou stanice je skúšať povolené odrody a nové šľachtenia nášho i zahraničného sortimentu pestované v kukuričnej oblasti. Skúšanie sa robí za účelom sledovania hospodárskych vlastností a adaptability jednotlivých odrôd pre dané agroekologické podmienky.

Na stanici sú 3 hlavné referáty s celosovenskou pôsobnosťou a to pre pšenicu, slnečnicu a strukoviny, vykonávanie skúšok na účely právnej ochrany nových odrôd rastlín.  Hodnotenia  DUS  kritérií odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd  pšenice letnej a strukovín sú podkladom  pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia odrody. Hodnotenia jednotlivých znakov sa robia podľa klasifikátora CPVO  a UPOV.