JAKUBOVANY


   Skúšobná stanica Jakubovany sa nachádza v regióne východného Slovenska, asi 16 km severne od Prešova, v okrese Sabinov, na južnom úpätí Čergovského pohoria  v Šarišskej vrchovine.

   Pôvodná skúšobná stanica sídlila v rokoch 1957 – 1975 v kaštieli v Jakubovanoch. Po výstavbe novej stanice bola v roku 1975 presťahovaná na začiatok obce, kde sídli do dnes. V súčasnosti sa tu obhospodaruje približne 32 ha ornej pôdy a z hľadiska pestovateľskej oblasti je zaradená do zemiakarskej výrobnej oblasti. Pozemky sa nachádzajú na mierne zvlnenej rovine v nadmorskej výške 385 m n. m. s priemerným dlhodobým úhrnom zrážok 652 mm a dlhodobou priemernou teplotou 8,6°C. Genetický pôdny typ tvorí hnedozem na karpatskom flyši, slabo oglejená, s hlinitou ornicou a hlinito-piesočnatým, oglejeným podložím.

   V súčasnosti sú tu umiestňované odrodové pokusy hustosiatych obilnín, kukuríc na zrno a siláž, repky, zemiakov, ďatelín; stacionárny pokus odboru pôdy a hnojív; doplnkové pokusy na zimuvzdornosť , výživu a pokusy pre odbor registrácie pesticídov.