Skúšobná stanica Spišská Belá

Skúšobná stanica Spišská Belá je jednou z 14. skúšobných staníc ÚKSÚPu. Bola založená v r. 1958 na skúšanie plodín vhodných pre pestovanie v horskej až zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Približne 30 ha výmera ornej pôdy je rozdelená do 5 honového osevného postupu v rámci ktorého odrodové pokusy ročne zaberajú 4 - 7 ha .

Agrotechnika skúšania poľných plodín je prísne podriadená metodikám  štátnych odrodových skúšok. Stanica je akreditovaná európskym úradom pre právnu ochranu odrôd (CPVO)  na vykonávanie DUS testov pre plodiny zemiak, ovos jarný a tritikale.  Každoročne sa tu v termíne okolo 10. júla pre odbornú verejnosť organizuje Deň otvorených dverí (DOD), na ktorom sú prezentované výsledky odrodových skúšok, aktuálne poznatky z ochrany rastlín ako aj iné dôležité informácie  pre farmárov pôsobiacich s chladnejších výrobných oblastiach Slovenska.  Počas DOD je aj pripravená ukážka hľúz širokého  sortimentu odrôd zemiakov. Pracovisko spolu so Zemiakarským a zeleninárskym zväzom SR každoročne vydáva publikáciu „Registrované a novo-preskúšané odrody zemiakov v SR“. Je súčasťou Záujmového združenia právnických osôb (ZZPO)“ Spišské zemiaky“, ktoré každoročne spolu s mestom Spišská Belá organizuje v závere zemiakarskej sezóny Spišský zemiakarský jarmok. Stanica vo vzťahu k okolitým farmárom vystupuje ako odborno-poradenské pracovisko, ktoré aktívne prispieva k aplikácii nových poznatkov do praxe.

Index pre zisťovanie splnenia  podmienok výskytu plesne zemiakovej


Meteorologické údaje skúšobnej stanice