Nové Zámky

     Skúšobná stanica Nové Zámky sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, na okraji mesta Nové Zámky, v časti Dolný Piritov. Pestovateľsky patrí do kukuričnej výrobnej oblasti. Nadmorská výška je 116 m, pôdny typ – černozem. Dlhodobý priemer teplôt je 9,7 °C, dlhodobý zrážkový priemer je 551,5 mm, výška spodnej vody 1,5 m.

Stanica bola založená v roku 1955. V roku 1961 bola výmera stanice 66,7 ha s odrodovými pokusmi zelenín a poľných plodín. V roku 1965 boli založené i ovocinárske pokusy. K samotnej výstavbe skúšobnej stanice došlo v roku 1968, kde sa začala postupne výstavba administratívnej budovy so skladmi a bytmi a ostatné objekty stanice.

Po roku 1989 prišlo k zmenám i na ÚKSÚP-e Bratislava, predovšetkým v majetkovo-právnych vzťahoch vo vlastníctve a užívaní poľnohospodárskej pôdy, ako i v legislatíve kontrolnej a skúšobnej činnosti, čo sa odzrkadlilo aj na stanici v Nových Zámkoch. Koncom roku 1992 bola vydaná pôvodným vlastníkom pôda o výmere 33 ha. V tomto roku sa ukončili odrodové skúšky s poľnými plodinami a bola ukončená i pokusnícka činnosť v živočíšnej výrobe.

Od roku 1993 sa skúšobná stanica v Nových Zámkoch stala hlavnou odrodovou skúšobňou pre cibuľu, rajčiak, kapustu hlávkovú jarnú, neskôr pre pór pestovaný, petržlen záhradný a ostatné druhy zelenín. V roku 1999 sa ukončili odrodové skúšky na hospodársky výkon u zelenín a ovocia. V roku 2000 bol rozšírený počet pokusov pre odbor kontroly a skúšobníctva pesticídov a pre odbor osív a sadív. V období rokov 2001 až 2004 bola ďalšia časť pozemkov v užívaní skúšobnej stanice prenechaná vlastníkom pôdy. Súčasná výmera skúšobnej stanice je 6,03 ha poľnohospodárskej pôdy.

V roku 2004 sa začala rekonštrukcia kancelárskych a prevádzkových priestorov. Naša skúšobná stanica sa v rokoch 2013 až 2019 podieľala na prípravách výstavného políčka na Agrokomplexe v Nitre a vo Dvoroch nad Žitavou, na Celoslovenských dňoch poľa. V roku 2014 sa uzavrela spoluprácu s Naktuinbouw – Holandsko na DUS testy pre kukuricu siatu cukrovú a pukancovú a pór pestovaný. V roku 2011sme získali akreditáciu na pór pestovaný, ľuľok baklažánový (baklažán), melón cukrový a kukuricu siatu cukrovú a pukancovú. V 2021 sme získali akreditáciu na mak siaty a láskavec. Významnú medzinárodnú spoluprácu sme zaznamenali s partnerskými organizáciami ÚKZÚZ (CZ), NÉBIH (HU), COBORU (PL), NAKTUINBOUW (NL), AGES (AT). V spolupráci s ostatnými krajinami  NAK (NL), GEVES (FR), INIA (ES), DGAV (PT), CREA (IT) sme sa podieľali na tvorbe databázy popisov odrôd melónu cukrového.