Nová legislatíva pre vinohradníkov a vinárov

mini logo ÚKSÚP


Dňa 23.03.2020 nadobudlo účinnosť nové delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/419 z 30. januára 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Dňa 01.04.2020 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 51/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.