Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín v kampani 2021

mini logo ÚKSÚPVážení vinári, pred začiatkom kampane  2021 Vás  upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z.,   oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie obsahu   kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

Oznámenie o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu (príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)   sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania cukornatosti.   Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v   oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

Oznámenie o úprave zvyškového cukru (príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)   sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru.   Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní kyselín (príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)   sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti. Zvyšovanie   obsahu kyselín možno vykonávať s výnimkou vinohradníckej oblasti Tokaj   len so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Povolené spôsoby a hodnoty obohacovania,  zvyšovania a znižovania  kyselín sú stanovené v prílohe VIII nariadenia  Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t. č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk