Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín v kampani 2023

mini logo ÚKSÚP

Vážení vinári, pred začiatkom kampane 2023 Vás upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z., oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

Oznámenie o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu (príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania cukornatosti. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu. Je zakázané dosládzať mušty určené na výrobu akostného vína s prívlastkom.

Oznámenie o úprave zvyškového cukru (príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní kyselín (príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.

Povolené spôsoby a hodnoty obohacovania, zvyšovania a znižovania kyselín sú stanovené v prílohe VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Celkové obohatenie nesmie presiahnuť 3,4 kg/hl (čo zodpovedá zvýšeniu obsahu prirodzeného alkoholu o max. 2 obj. %) a vo vinohradníckej oblasti Tokaj nesmie presiahnuť 2,5 kg/hl (čo zodpovedá zvýšeniu obsahu prirodzeného alkoholu o max. 1,5 obj. %). Procesy obohacovania nesmú zvyšovať celkový obsah alkoholu v objemových percentách čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, ešte kvasiaceho mladého vína ani vína na viac ako 12 % obj. a vo vinohradníckej oblasti Tokaj na viac ako 12,5 % obj. Zvyšovanie obsahu kyselín sa môže vykonávať najviac do 4 g/l vyjadrených ako kyselina vínna. Znižovanie obsahu kyselín vo víne sa môže vykonávať najviac do 1 g/l vyjadreného ako kyselina vínna.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t. č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk