Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2020

mini logo ÚKSÚP

Vážení vinári a obchodníci s vinárskymi produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273, oznámiť ÚKSÚP, Odboru vinohradníctva a vinárstva do 7. septembra 2020 stav zásob vína a muštu k 31.7.2020. (hlásenie - príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)

V hlásení sa uvádzajú zásoby, ktoré má vinár, obchodník uskladnené vo vlastnej prevádzke alebo u iného subjektu. Posiela sa aj nulové hlásenie. Za zásoby sa považujú všetky vinárske produkty uložené v nádobách (sud, tank, cisterna, sklenené  a  plastové nádoby), vo fľašiach, bag-in-boxoch. Víno a mušt pochádzajúci   zo Spoločenstva (EÚ) alebo tretích krajín uvádza vinár v časti zásoby  u obchodníkov. Obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov neprevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, hlásenie nepodáva.

Na vinára a obchodníka, ktorý si neplní   povinnosť podávať hlásenie alebo nepodá hlásenie do termínu, sa  vzťahujú  administratívne sankcie podľa čl. 48 delegovaného nariadenia  Komisie  (EÚ) 2018/273. V prípadoch závažného alebo opakovaného  neplnenia  povinnosti podávať hlásenie v termíne, nemá dotknutý  hospodársky subjekt  nárok na využívanie podporných opatrení stanovených  v čl. 47 a 50  nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na dané účtovné obdobie  alebo nasledujúce  účtovné obdobie. V prípade chýbajúcich alebo  nepresných informácii  v hlásení sa pomoc, ktorá sa má vyplatiť úmerne  zníži o sumu stanovenú  príslušným orgánom, a to v závislosti od  závažnosti porušenia.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t.č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk