Karanténni škodcovia sú škodcovia, ktorí sa nevyskytujú na vymedzených územiach EÚ, majú potenciál na preniknutie, usídlenie a šírenie. Sú zaradení do zoznamu v Prílohe č. II. VN KOM EÚ 2019/2072.

PRÍLOHA II - ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV ÚNIE S PRÍSLUŠNÝMI KÓDMI

PRÍLOHA III - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN a príslušných KARANTÉNNYCH ŠKODCOV CHRÁNENEJ ZÓNY s príslušnými kódmi 

Prioritní škodcovia Únie - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702 stanovuje zoznam dvadsiatich škodcov, ktorí majú pre územie Únie najzávažnejší hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv. O tom, ktoré druhy budú patriť do tejto skupiny, rozhodovala Komisia, ktorá vykonala posúdenie na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Okrem škodcov poľných a záhradníckych rastlín dopĺňajú tento zoznam aj škodcovia lesných drevín.

Prieskumy sa na území Slovenska vykonávajú na tie druhy prioritných škodcov, u ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých hostiteľské rastliny sú u nás pestované.

V roku 2020 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci s ÚKSÚP-om pripravilo podrobné popisy niektorých druhov prioritných škodcov, ktoré sú prístupné na internetovej stránke: http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/885-monitoring-novych-rastlinnych-skodcov-2020?Itemid=195

PRIORITNÍ ŠKODCOVIA RASTLÍN EURÓPSKEJ ÚNIE, ktorí sa v Slovenskej republike zatiaľ nevyskytujú a je potrebné zamedziť ich vstupu a šíreniu - link na brožúru

PRIORITNÍ KARANTÉNNI ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA ÚNIE

Agrilus anxius - leták

Agrilus planipennis - leták

Anastrepha ludens

Anoplophora chinensis - leták

Anoplophora glabripennis - leták

Anthonomus eugenii - leták

Aromia bungii - leták

Bactericera cockerelli - leták

Bactrocera dorsalis - leták

Bactrocera zonata - leták

Conotrachelus nenuphar - leták

Dendrolimus sibiricus - leták

Popillia japonica - leták

Rhagoletis pomonella - článok

Spodoptera frugiperda - leták

Thaumatotibia leucotreta - leták EPPO 

PRIORITNÉ KARANTÉNNE BAKTERIÓZY ÚNIE

Candidatus Liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

Xylella fastidiosa - leták

PRIORITNÉ KARANTÉNNE HÁĎATKÁ ÚNIE

Bursaphelenchus xylophilus - leták

PRIORITNÉ KARANTÉNNE HUBOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Phyllosticta citricarpa

KARANTÉNNI ŠKODCOVIA ÚNIE - VÍRUSY

Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus) - leták EPPO 

Rose rosette virus - leták EPPO

Vírus krúžkovitosti tabaku - článok

KARANTÉNNI ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA ÚNIE

Garella musculana - článok

Sladkovodné ulitníky rodu Pomacea leták

Dryocosmus kuriphilus - leták karanténny škodca CHZ (Írsko a Spojené kráľovstvo)

Karanténne mínerky - článok

Karanténne skočky - článok

Massicus raddei - EPPO leták

Mínerky - leták 

Rhagoletis fausta - článok

Skočky - leták

Háďatko koreňové - Meloidogyne graminicola - pre tohto škodcu Európska KOM pripravila vykonávacie nariadenie - EPPO leták 

KARANTÉNNE HUBOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Huby (Fungi) tvoria samostatnú ríšu eukaryotických, heterotrofných organizmov. Neobsahujú chlorofyl tzn., že nie sú schopné fotosyntézy. Väčšinu z nich tvoria mikroskopické huby. Živiny získavajú saprofyticky alebo paraziticky, niekedy v symbióze s inými organizmami. Väčšina húb patrí k saprofytom, ktoré sa vyživujú na odumretom pletive rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Menšia časť húb sú parazity, ktoré sa živia z pletív živých hostiteľských rastlín. Ako parazity a saprofyty spôsobujú veľké množstvo hubových ochorení rastlín.

Atropellis spp. - leták

Ceratocystis platanileták

Fusarium circinatum - leták

Geosmithia morbida a vektor Pytiophthorus judlandis - leták 

Phytophtora ramorum - článok 1, článok 2, leták

Synchytrium endobioticu- leták 

Tilletia indica - leták

KARANTÉNNE BAKTERIÓZY RASTLÍN

Baktériozy rastlín spôsobujú jednobunkové, bezchlorofylové mikroorganizmy - baktérie. Skoro všetky baktérie, ktoré majú schopnosť napádať rastliny, sú tyčinkovitého tvaru. Rozmnožujú sa delením.

Bakteriózy zemiakov - článok

Clavibacter sepedonicusleták

Ralstonia solanacearum - leták

KARANTÉNNE OCHORENIA SPÔSOBENÉ FYTOPLAZMAMI

Fytoplazmy predstavujú jednobunkové fytopatogénne prokaryotické mikroorganizmy, ktoré spôsobujú výrazné škody na mnohých rastlinných druhoch, a ktoré majú celosvetové rozšírenie. Od ich objavu sa im postupne začína venovať viac pozornosti s cieľom potlačiť a eliminovať ich dopad a to predovšetkým na hospodársky významných rastlinách.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma - leták