Aktuálne informácie OOR

mini logo ÚKSÚP

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie 2023-2024

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 20.11.2023 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných vhodných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety príslušných POR. 

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania.

3. november 2023

Informačný leták EFSA: Cestujete mimo EÚ ? 

Zrušenie chránenej zóny pre bakteriózu Erwinia amylovora pre celé územie Slovenskej republiky.

Dňa 14.09.2023 bolo vydané Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1787, ktorým sa menia prílohy III, IX a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zaradenie chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny do zoznamu, zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a osobitné požiadavky na ich uvedenie do určitých chránených zón alebo premiestňovanie v rámci nich.

Uvedené vykonávacie nariadenie zrušuje chránenú zónu v SR pre bakteriózu Erwinia amylovora s účinnosťou od 9. októbra 2023.

25. september 2023

Informácie ku zmene legislatívy ohľadom chránených zón – určené profesionálnym prevádzkovateľom s hostiteľskými rastlinami pre Erwinia amylovora.

ÚKSÚP v Bratislave požiadal prostredníctvom MPRV SR Európsku komisiu o zrušenie chránenej zóny (CHZ) Erwinia amylovora pre Slovenskú republiku. Návrh bol na zasadnutí Stáleho výboru pre zdravie rastlín konaného dňa 11. 07.2023 schválený. Európska komisia by mala legislatívne zmeny vo vzťahu ku CHZ čoskoro zverejniť (buď počas letných mesiacov alebo v septembri). Vo vzťahu k CHZ očakávame nasledovné zmeny v legislatíve:

 • zrušenie CHZ pre Erwinia amylovora – Slovensko, Slovinsko (celé územia)
 • zrušenie CHZ pre Cryphonectria parasitica – Česká republika (celé územie)
 • pribudne CHZ pre Thaumetopoea pityocampa - Severné Írsko a Írsko

Švajčiarsko informovalo Komisiu, aby odobrali štatút kantónu Valais ako oblasti bez výskytu Erwinia amylovora.

Hostitelia Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

 • Amelanchier - muchovník
 • Chaenomeles - dulovec
 • Cotoneaster - skalník
 • Crataegus - hloh
 • Cydonia – dula - okrasné aj ovocné duly
 • Eriobotrya - mišpuľník
 • Malus – jabloň – okrasné aj ovocné jablone
 • Mespilus - mišpuľa
 • Photinia davidiana
 • Pyracantha - hlohyňa
 • Pyrus – hruška - okrasné aj ovocné hrušky
 • Sorbus - jarabina

1. august 2023

Odbor ochrany rastlín upozorňuje na zavádzajúce reklamy pri predaji popínavých jahôd a ovocných stromčekov

Na základe upozornenia zo strany nespokojného zákazníka na klamlivú reklamu ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín vydáva nasledovné stanovisko.

V mnohých reklamných materiáloch sa objavujú inzeráty na kúpu popínavých jahôd „šplhajúcich sa do výšky“, podľa reklamy do 1,3 m i viac za krátkych 6 mesiacov. V týchto prípadoch zvyčajne ide o jahodu ananásovú (Fragaria x ananassa Duch.). Štandardné jahody (aj celoročne rodiace) patria do druhu jahoda obyčajná (Fragaria L.). Podľa dostupných informácií neexistujú v sortimente európskych odrôd „popínavé“ jahody. Ide o zavádzajúci výklad rozmnožovania jahôd, ktoré sa všetky rozmnožujú poplazmi, ktoré vyháňajú vodorovne plaziac sa po zemi a v určitých pravidelných intervaloch so schopnosťou sa zakoreniť. Takto vznikajú nové mladé sadenice v počte každoročne okolo 3-4 kusov z jedného poplazu, ktoré v ďalších rokoch prinášajú úrodu. Pri bežnom pestovaní sa takéto nové sadenice buď odstránia, niektoré ponechajú na mieste alebo sa presadia na nové stanovište s cieľom vytvoriť novú výsadbu jahôd. V prípade, že sa nezakorenia, oslabujú materskú rastlinu a pôsobia skôr negatívne na jej životaschopnosť a rodivosť v ďalších rokoch. Žiadna z odrôd jahôd nie je schopná samovoľne rásť do výšky (nemá ovíjavé výhonky ani úponky). Iba umelým spôsobom, teda zásahom človeka by bolo možné poplazy umiestniť na nejakú oporu (konštrukciu). Tu však treba mať na pamäti, že takto vyvýšeným sadeniciam korene zakrpatejú, uschnú a následne sa tým materská rastlina neúmerne zaťažuje, čo následne spôsobuje skôr zníženie celkovej úrody, pokles vitality a v končenom dôsledku úhyn aj materskej rastliny aj vyvýšených poplazov.

Naopak pripomíname, že ako každá rastlina, aj jahody vyžadujú primeranú pravidelnú starostlivosť, hnojenie pôdy a v prípade potreby aj ochranu proti škodlivým organizmom. Iba tak možno zaručiť pravidelnú úrodu kvalitného ovocia.

Preto odporúčame vyhýbať sa takýmto klamlivým reklamám a nakupovať overené odrody jahôd s využitím informácií o vhodnosti tej-ktorej odrody pre konkrétne podmienky u renomovaných predajcov.

Podobne sa objavujú inzeráty o pestovaní tzv. „stĺpovitých odrôd ovocia“ so zaručenou úrodou veľkého množstva ovocia bez rizika mrazov a škodlivých organizmov. Aj v tomto prípade platí, že ide o klamlivú reklamu. Pestovanie ovocných stromov v nádobách má svoje úskalia. Nakoľko ide o pestovanie v obmedzenom prostredí (málo pôdy, živín, vody, slnečnej energie a pod.), je takéto pestovanie veľmi náročné a citlivé na akékoľvek nedostatky či už prirodzené alebo z nezvládnutých zásahov človekom. Je to oveľa náročnejšie ako pestovanie vo voľnej pôde. Vzhľadom na to, že tieto stromy sú štepené na veľmi slabo rastúce podpníky, zvyšujú sa ich nároky na dostatok vody a živín. Tieto stromy vyžadujú pravidelný rez, či už mimo vegetácie, ale aj počas vegetácie. No a odolnosť voči chorobám a škodcom určuje naštepená odroda, z ktorých žiadna ešte nie je úplne odolná proti všetkým škodlivým organizmom. Preto pred nákupom ovocných stromčekov odporúčame si overiť objektívne informácie o jednotlivých odrodách  v listine registrovaných odrôd alebo v informačnom systéme Frumatis: https://ec.europa.eu/frumatis/fru_marketing_req.xhtml .

13. jún 2023 


12. máj - Medzinárodný deň zdravia rastlín 

Organizácia Spojených národov určila 12. máj za Medzinárodný deň zdravia rastlín s cieľom zvýšiť celosvetové povedomie o tom, ako môže ochrana zdravia rastlín pomôcť ukončiť hlad, znížiť chudobu, chrániť biodiverzitu a životné prostredie a podporiť hospodársky rozvoj.

Zdravie rastlín je kľúčom k trvalo udržateľnému zintenzívneniu poľnohospodárstva, ktorého cieľom je zásobovať globálne rastúce obyvateľstvo Zeme.

Uznanie, presadzovanie a podpora propagácie zdravia rastlín je mimoriadne dôležitá, ak má medzinárodné spoločenstvo zaručiť rastlinné zdroje na zabezpečenie potravín a svet založený na stabilných a udržateľných ekosystémoch.

Zavlečené nepôvodné druhy škodlivých organizmov a rastlín môžu globálne spôsobiť až 50% - né straty na úrode. Ochrana pred zavlečením a šírením nepôvodných druhov zároveň znižuje potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, čo vedie k výrobe kvalitnejších potravín.

Odbor ochrany rastlín pri príležitosti medzinárodného dňa zdravia rastlín pripravil sériu krátkych článkov z oblasti zdravia rastlín. Každý deň pridáme na stránku jeden článok. 

 link na FAO: https://www.fao.org/plant-health-day/en 

13. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae

V jarných a jesenných mesiacoch môžeme na kmeňoch listnatých drevín hlavne lipách a orechoch pozorovať hromadný výskyt ploštičiek lipových. 

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae) je invázny druh bzdochy, ktorá sa šíri naprieč Slovenskom už od roku 2003. Výskyty boli zaznamenané na viacerých lokalitách Slovenska. Rozširovanie súvisí pravdepodobne so zmenami klímy. Mierna zima, ktorá bola aj tento rok, spôsobila, že prezimovalo v dobrej kondícii na stromoch v úkrytoch veľa jedincov. Oxycarenus lavaterae pochádza z južnej Európy, kde má 3 - 4 generácie do roka. V lete cicia na listoch a výhonkoch. Jej pôsobenie doposiaľ nespôsobovalo vážnejšie škody, okrem hromadného výskytu na kmeňoch stromov na jar a jeseň.

Opis:

Dospelí jedinci dorastajú do dĺžky 5-6 mm. Typické sú oranžovo-červenými polokrovkami s čiernou škvrnou. Hlava, štít, nohy a tykadlá sú čierne. Nymfy sú celé karmínovo červené a v priebehu vývoja sa mi postupne hlava, štít, nohy a tykadlá sfarbujú do čierna.

Obrázok škodcu na kmeni lipy: Ploštička lipová-Bratislava, Račianske mýto (foto-úksúp apríl 2023)

5. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)