Aktuálne informácie OOR

mini logo ÚKSÚP

Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): IMPLEMENTÁCIA

Postupná implementácia BTOM sa začala 30. januára 2024 zavedením certifikácie pre určité dovozy.

 

V nadchádzajúcej fáze 30. apríla 2024 sa zavedú fyzické kontroly dovozu. Od 30. apríla 2024 musia obchodníci prepravujúci tovar do Veľkej Británie:

• Zabezpečiť, aby tovar z EÚ / EZVO vstúpil do Veľkej Británie prostredníctvom vhodne určenej hraničnej kontrolnej stanice (HKS) alebo kontrolného miesta (CP) pre daný typ komodity a pri vyzvaní predložiť zásielku na kontrolu, kde sa môžu uskutočniť dokumentačné, identifikačné a fyzické kontroly založené na riziku. Existujúce kontroly vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov z EÚ, Švajčiarska a Lichtenštajnska sa presunú z miest určenia (PoD) do HKS a CP.

Pred zavedením fyzických kontrol od 30. apríla 2024 vláda Spojeného kráľovstva uskutoční ďalšie webináre na podporu pripravenosti obchodníkov. 

Webinár: BTOM: Pripravenie sa na nadchádzajúce kontroly dovozu od 24. apríla (zamerané na rastliny), štvrtok 11. apríla 2024 o 12:00 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linkuPrevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): Ovocie a zelenina EÚ

BTOM kategorizuje uplatňovanie hraničných kontrol do troch kategórií: s nízkym rizikom, so stredným rizikom a s vysokým rizikom.

Aby sa zachovala biologická bezpečnosť Spojeného kráľovstva a zároveň sa minimalizovalo narušenie pre obchodníkov, väčšina ovocia a zeleniny dovážaných z EÚ bola dočasne znížená zo stredne rizikového na nízkorizikovú kategóriu minimálne do 31. októbra. Vláda Spojeného kráľovstva poskytne obchodníkom a obchodným partnerom najmenej tri mesiace vopred oznámenie, ak sa kategorizácia rizika pre komoditu zmení.


Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM):  Bežný používateľský poplatok

Od 30. apríla 2024 bude vláda Spojeného kráľovstva spravovať bežný užívateľský poplatok na všetky oprávnené dovozy SPS vstupujúce do Spojeného kráľovstva cez prístav Dover a Eurotunnel v Kente.

Spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať na dovoz živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov vstupujúcich do Veľkej Británie cez prístav Dover alebo Eurotunnel, ktoré sú oprávnené na kontroly na vládou riadenom BCP. Bude sa uplatňovať na všetky oprávnené dovozy bez ohľadu na to, či sa dovoz vyberie na fyzickú kontrolu v plánovaných zariadeniach HKS.

 

1. Vláda Spojeného kráľovstva uskutoční webový seminár na podporu pripravenosti obchodníkov. Podrobnosti o webinári nájdete tu: Bežné užívateľské poplatky, streda 10. apríla 2024 o 10:30 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku.

Od 30. apríla 2024 sa budú účtovať nasledujúce sadzby za každý druh komodít v spoločnom zdravotnom vstupnom doklade (CHED):

 

Typ komodity
Dovoz
Tranzit
nízkorizikové rastliny a rastlinné produkty
žiadny užívateľský poplatok
žiadny bežný užívateľský poplatok
strednerizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok
vysokorizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok


Poznámka: Poplatky za druhy komodít budú obmedzené na maximálne päť druhov komodít. Ak teda zásielka obsahuje 10 komodít, spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať len na maximálne 5 komodít.


Ďalšie informácie možno nájsť prostredníctvom príslušných hypertextových odkazov nižšie:


Letáky:

Border control posts - plants and plant products Hraničné kontrolné stanice – rastliny a rastlinné produkty

Import notifications using IPAFFS Notifikácie dovozu prostredníctvom IPAFFS

Phytosanitary certificates Rastlinolekárske osvedčenia

Transiting goods through Great Britain to the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland Tranzit tovaru cez Veľkú Britániu do EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

 

Gov.uk a Príručka portálu zdravia rastlín:

Veľká Británia, od 31. januára 2024 - GOV.UK (www.gov.uk)

TOM risk categorisations - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Kategorizácia rizika TOM - Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)

TOM online session recordings and Questions and Answers (Q&A) - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Záznamy online stretnutí TOM a otázky a odpovede (Otázky a odpovede) – Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)


Mapy HKS a CP: 

BCP, CP, and IC Locations for Plants - Google My Maps HKS, CP a Inšpekčné strediská – Google Moje mapy

5. apríl 2024


 UPOZORNENIE určené VŠETKÝM POUŽÍVATEĽOM TRACES NT

Na zvýšenie bezpečnosti systému budú od 11. júna 2024 všetci používatelia systému TRACES potrebovať na prístup do systému TRACES dvojfaktorové overenie. Je potrebné čo najskôr nastaviť dvojfaktorové overenie vo svojom účte EU Login. Na nastavenie prejdite na stránku https://webgate.ec.europa.eu/cas  a prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla, ktoré používate pre systém TRACES (účet pre prihlásenie do EÚ).

Ak už máte účet EU Login, nevytvárajte si nový. EU Login je aplikácia Single Sign On (jednotné prihlásenie) pre širokú škálu platforiem Európskej komisie a jeden účet možno použiť na autentifikáciu vo viacerých systémoch.

Príručku Komisie pre nastavenie dvojfaktorového overenia nájdete na tomto linku 

Video návod: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-231618 so slovenskými titulkami

25. marec 2024


Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - ukončenie obmedzenia vo vzťahu k teplotám

Aktuálny priebeh predjarného počasia umožňuje dostatočnú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín v tomto prípade proti škodcom dreva. ÚKSÚP oznamuje profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín, že od 4. marca 2024 je možné vykonávať ošetrenie dreva proti škodcom - fumigáciu vo vonkajšom prostredí. 

27. február 2024

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 7/2024

Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre "Erwinia amylovora"

MP ÚKSÚP č. 7-2024 Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora je určený registrovým profesionálnym prevádzkovateľom na odbore ochrany rastlín ÚKSÚP, ktorí pestujú a označujú rastlinnými pasmi hostiteľské rastliny pre Erwinia amylovora.

Žiadosť o vymedzenie nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora- tlačivo doc

22. február 2024

Nové dovozné požiadavky UK na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov

NPPO UK upozorňuje na zmenu dovozných požiadaviek na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov. Nové požiadavky UK na dovoz oznámené v notifikácií WTO č. G/SPS/N/GBR/39 27. júla 2023, nadobudli účinnosť 24. novembra 2023 vzťahujú sa na vývoz z krajín EÚ a sú dostupné na tomto linku.

8. január 2024

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie 2023-2024

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 20.11.2023 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných vhodných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety príslušných POR. 

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania. 

3. november 2023

Informačný leták EFSA: Cestujete mimo EÚ ? 

Zrušenie chránenej zóny pre bakteriózu Erwinia amylovora pre celé územie Slovenskej republiky.

Dňa 14.09.2023 bolo vydané Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1787, ktorým sa menia prílohy III, IX a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zaradenie chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny do zoznamu, zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a osobitné požiadavky na ich uvedenie do určitých chránených zón alebo premiestňovanie v rámci nich.

Uvedené vykonávacie nariadenie zrušuje chránenú zónu v SR pre bakteriózu Erwinia amylovora s účinnosťou od 9. októbra 2023.

25. september 2023

Informácie ku zmene legislatívy ohľadom chránených zón – určené profesionálnym prevádzkovateľom s hostiteľskými rastlinami pre Erwinia amylovora.

ÚKSÚP v Bratislave požiadal prostredníctvom MPRV SR Európsku komisiu o zrušenie chránenej zóny (CHZ) Erwinia amylovora pre Slovenskú republiku. Návrh bol na zasadnutí Stáleho výboru pre zdravie rastlín konaného dňa 11. 07.2023 schválený. Európska komisia by mala legislatívne zmeny vo vzťahu ku CHZ čoskoro zverejniť (buď počas letných mesiacov alebo v septembri). Vo vzťahu k CHZ očakávame nasledovné zmeny v legislatíve:

 • zrušenie CHZ pre Erwinia amylovora – Slovensko, Slovinsko (celé územia)
 • zrušenie CHZ pre Cryphonectria parasitica – Česká republika (celé územie)
 • pribudne CHZ pre Thaumetopoea pityocampa - Severné Írsko a Írsko

Švajčiarsko informovalo Komisiu, aby odobrali štatút kantónu Valais ako oblasti bez výskytu Erwinia amylovora.

Hostitelia Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

 • Amelanchier - muchovník
 • Chaenomeles - dulovec
 • Cotoneaster - skalník
 • Crataegus - hloh
 • Cydonia – dula - okrasné aj ovocné duly
 • Eriobotrya - mišpuľník
 • Malus – jabloň – okrasné aj ovocné jablone
 • Mespilus - mišpuľa
 • Photinia davidiana
 • Pyracantha - hlohyňa
 • Pyrus – hruška - okrasné aj ovocné hrušky
 • Sorbus - jarabina

1. august 2023

Odbor ochrany rastlín upozorňuje na zavádzajúce reklamy pri predaji popínavých jahôd a ovocných stromčekov

Na základe upozornenia zo strany nespokojného zákazníka na klamlivú reklamu ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín vydáva nasledovné stanovisko.

V mnohých reklamných materiáloch sa objavujú inzeráty na kúpu popínavých jahôd „šplhajúcich sa do výšky“, podľa reklamy do 1,3 m i viac za krátkych 6 mesiacov. V týchto prípadoch zvyčajne ide o jahodu ananásovú (Fragaria x ananassa Duch.). Štandardné jahody (aj celoročne rodiace) patria do druhu jahoda obyčajná (Fragaria L.). Podľa dostupných informácií neexistujú v sortimente európskych odrôd „popínavé“ jahody. Ide o zavádzajúci výklad rozmnožovania jahôd, ktoré sa všetky rozmnožujú poplazmi, ktoré vyháňajú vodorovne plaziac sa po zemi a v určitých pravidelných intervaloch so schopnosťou sa zakoreniť. Takto vznikajú nové mladé sadenice v počte každoročne okolo 3-4 kusov z jedného poplazu, ktoré v ďalších rokoch prinášajú úrodu. Pri bežnom pestovaní sa takéto nové sadenice buď odstránia, niektoré ponechajú na mieste alebo sa presadia na nové stanovište s cieľom vytvoriť novú výsadbu jahôd. V prípade, že sa nezakorenia, oslabujú materskú rastlinu a pôsobia skôr negatívne na jej životaschopnosť a rodivosť v ďalších rokoch. Žiadna z odrôd jahôd nie je schopná samovoľne rásť do výšky (nemá ovíjavé výhonky ani úponky). Iba umelým spôsobom, teda zásahom človeka by bolo možné poplazy umiestniť na nejakú oporu (konštrukciu). Tu však treba mať na pamäti, že takto vyvýšeným sadeniciam korene zakrpatejú, uschnú a následne sa tým materská rastlina neúmerne zaťažuje, čo následne spôsobuje skôr zníženie celkovej úrody, pokles vitality a v končenom dôsledku úhyn aj materskej rastliny aj vyvýšených poplazov.

Naopak pripomíname, že ako každá rastlina, aj jahody vyžadujú primeranú pravidelnú starostlivosť, hnojenie pôdy a v prípade potreby aj ochranu proti škodlivým organizmom. Iba tak možno zaručiť pravidelnú úrodu kvalitného ovocia.

Preto odporúčame vyhýbať sa takýmto klamlivým reklamám a nakupovať overené odrody jahôd s využitím informácií o vhodnosti tej-ktorej odrody pre konkrétne podmienky u renomovaných predajcov.

Podobne sa objavujú inzeráty o pestovaní tzv. „stĺpovitých odrôd ovocia“ so zaručenou úrodou veľkého množstva ovocia bez rizika mrazov a škodlivých organizmov. Aj v tomto prípade platí, že ide o klamlivú reklamu. Pestovanie ovocných stromov v nádobách má svoje úskalia. Nakoľko ide o pestovanie v obmedzenom prostredí (málo pôdy, živín, vody, slnečnej energie a pod.), je takéto pestovanie veľmi náročné a citlivé na akékoľvek nedostatky či už prirodzené alebo z nezvládnutých zásahov človekom. Je to oveľa náročnejšie ako pestovanie vo voľnej pôde. Vzhľadom na to, že tieto stromy sú štepené na veľmi slabo rastúce podpníky, zvyšujú sa ich nároky na dostatok vody a živín. Tieto stromy vyžadujú pravidelný rez, či už mimo vegetácie, ale aj počas vegetácie. No a odolnosť voči chorobám a škodcom určuje naštepená odroda, z ktorých žiadna ešte nie je úplne odolná proti všetkým škodlivým organizmom. Preto pred nákupom ovocných stromčekov odporúčame si overiť objektívne informácie o jednotlivých odrodách  v listine registrovaných odrôd alebo v informačnom systéme Frumatis: https://ec.europa.eu/frumatis/fru_marketing_req.xhtml .

13. jún 2023 


12. máj - Medzinárodný deň zdravia rastlín 

Organizácia Spojených národov určila 12. máj za Medzinárodný deň zdravia rastlín s cieľom zvýšiť celosvetové povedomie o tom, ako môže ochrana zdravia rastlín pomôcť ukončiť hlad, znížiť chudobu, chrániť biodiverzitu a životné prostredie a podporiť hospodársky rozvoj.

Zdravie rastlín je kľúčom k trvalo udržateľnému zintenzívneniu poľnohospodárstva, ktorého cieľom je zásobovať globálne rastúce obyvateľstvo Zeme.

Uznanie, presadzovanie a podpora propagácie zdravia rastlín je mimoriadne dôležitá, ak má medzinárodné spoločenstvo zaručiť rastlinné zdroje na zabezpečenie potravín a svet založený na stabilných a udržateľných ekosystémoch.

Zavlečené nepôvodné druhy škodlivých organizmov a rastlín môžu globálne spôsobiť až 50% - né straty na úrode. Ochrana pred zavlečením a šírením nepôvodných druhov zároveň znižuje potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, čo vedie k výrobe kvalitnejších potravín.

Odbor ochrany rastlín pri príležitosti medzinárodného dňa zdravia rastlín pripravil sériu krátkych článkov z oblasti zdravia rastlín. Každý deň pridáme na stránku jeden článok. 

 link na FAO: https://www.fao.org/plant-health-day/en 

13. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae

V jarných a jesenných mesiacoch môžeme na kmeňoch listnatých drevín hlavne lipách a orechoch pozorovať hromadný výskyt ploštičiek lipových. 

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae) je invázny druh bzdochy, ktorá sa šíri naprieč Slovenskom už od roku 2003. Výskyty boli zaznamenané na viacerých lokalitách Slovenska. Rozširovanie súvisí pravdepodobne so zmenami klímy. Mierna zima, ktorá bola aj tento rok, spôsobila, že prezimovalo v dobrej kondícii na stromoch v úkrytoch veľa jedincov. Oxycarenus lavaterae pochádza z južnej Európy, kde má 3 - 4 generácie do roka. V lete cicia na listoch a výhonkoch. Jej pôsobenie doposiaľ nespôsobovalo vážnejšie škody, okrem hromadného výskytu na kmeňoch stromov na jar a jeseň.

Opis:

Dospelí jedinci dorastajú do dĺžky 5-6 mm. Typické sú oranžovo-červenými polokrovkami s čiernou škvrnou. Hlava, štít, nohy a tykadlá sú čierne. Nymfy sú celé karmínovo červené a v priebehu vývoja sa mi postupne hlava, štít, nohy a tykadlá sfarbujú do čierna.

Obrázok škodcu na kmeni lipy: Ploštička lipová-Bratislava, Račianske mýto (foto-úksúp apríl 2023)

5. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)