Zoznam registrovaných výrobcov a sušiarní oprávnených používať označenie v súlade s ISPM 15, zoznam výrobcov a sušiarní, ktorým bola zrušená alebo pozastavená činnosť:

Zoznam sušiarní a výrobcov dreveného obalového materiálu aktualizácia 21. december 2023


Zoznam je vytvorený v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje


Registrácia sušiarní, výrobcov a opravárov dreveného obalového materiálu a udelenie oprávnenia používať značku IPPC na drevený obalový materiál

Legislatíva:

Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov podľa článku 65, označovanie dreveného obalového materiálu, oprava a udelenie oprávnenia v článkoch 96, 97 a 98  Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných  opatreniach proti škodcom rastlín a Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o  rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z.  z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úradné kontroly u registrovaných  profesionálnych prevádzkovateľov sa  vykonávajú na základe Nariadenia  európskeho parlamentu a Rady EÚ  2017/625 o úradných kontrolách a iných  úradných činnostiach  vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania  potravinového a krmivového  práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré  životné podmienky  zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na  ochranu rastlín.

ÚKSÚP vedie a aktualizuje register profesionálnych prevádzkovateľov. Na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v súvislosti s výrobou a označovaním dreveného obalového materiálu  v súlade s ISPM 15 REGISTRÁCII PODLIEHAJÚ

- profesionálni prevádzkovatelia ktorí: sú oprávnení používať značku v súlade s ISPM 15, tzn. výroba a oprava dreveného obalového materiálu, sušiarne dreva;

Profesionálny prevádzkovateľ - je každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a  ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností  týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a nesie  za ne právnu zodpovednosť: a) výsadba; b) šľachtenie; c) výroba vrátane  pestovania, rozmnožovania a udržiavania; d) uvedenie na územie Únie a  premiestňovanie v rámci a z tohto územia; e) sprístupnenie na trhu; f)  skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie

Oprávnený prevádzkovateľ je registrovaný prevádzkovateľ, ktorému príslušný orgán udelil  oprávnenie vydávať rastlinné pasy, používať značku v súlade s ISPM 15

Registrovaný prevádzkovateľ je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ

NPPO – Národná organizácia ochrany rastlín, v rámci Slovenskej republiky ÚKSÚP

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV V REGISTRI v zmysle legislatívy platnej od 14. decembra 2019

Prevádzkovatelia zaregistrovaní v súlade so smernicou 2000/29/ES nepredkladajú novú žiadosť o registráciu, ostávajú naďalej v registri

POVINNOSTI  REGISTROVANÝCH  PREVÁDZKOVATEĽOV:

Raz ročne predložiť aktualizáciu  týkajúcu sa zmien v údajoch súvisiacich s registráciou. Tieto zmeny,  pokiaľ ide o aktualizáciu údajov za predchádzajúci rok, sa predkladajú  do 30. apríla každého roku.

V prípade zmeny mena/názvu spoločnosti a adresy je registrovaný prevádzkovateľ povinný túto zmenu nahlásiť najneskôr do 30 dní po zmene týchto údajov (zmeny v ŽR a OR).

TLAČIVÁ NA REGISTRÁCIU:    https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov  

Žiadateľ o registráciu zasiela na adresu podateľne: ÚKSÚP v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava:

1. Žiadosť o registráciu profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi. 

2. Záznam o vykonaní kontroly A – od  príslušného okresného inšpektora (kontrola prevádzok, ktoré budú  zaregistrované – drevovýroba,  sušiareň, sklad a pod.

3. Správny poplatok v hodnote:

16,50 €  - nová registrácia

8 € - zmena registrácie

6,50 € - duplikát osvedčenia o registrácii

Žiadateľ vyplní príslušnú časť žiadosti o registráciu a podľa vyplnených údajov ku žiadosti doplní:

Osvedčenie o technickom preskúšaní sušiarne podľa požiadaviek FAO  ISPM č. 15 vydaného Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym v  Rovinke a fotokópiu správy o odbornej službe k Osvedčeniu o kontrole  sušiarne. Technická dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou predmetného  osvedčenia.

Výrobcovia, ktorí nevlastnia certifikovanú sušiareň zasielajú:

- zmluvu s certifikovanou sušiarňou (poskytovateľom služby – sušenie) o dodávke tepelne ošetreného dreva/reziva na výrobu/opravu dreveného obalového materiálu. Zoznam certifikovaných sušiarní je uverejnený na  webovej stránke ÚKSÚP.

alebo

- potvrdenie od národnej organizácie ochrany rastlín tretej krajiny o registrácii certifikovanej sušiarne. Možnosť platí pri dovoze  ošetreného reziva  v súlade z ISPM 15 z tretích krajín.

Registrovaní prevádzkovatelia sú povinní požiadať o udelenie oprávnenia používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade s normou ISPM 15 

TLAČIVÁ UDELENIE OPRÁVNENIA POUŽÍVAŤ ZNAČKU A OPRAVIŤ DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL V SÚLADE S NORMOU ISPM 15:

SUŠIAREŇ DREVA - doc tlačivo na stiahnutie;  tlačivo na stiahnutie pdf 

VÝROBCA BEZ ZARIADENIA NA OŠETROVANIE DREVA- doc tlačivo na stiahnutie;   tlačivo na stiahnutie pdf


PODMIENKY UDELENIA OPRÁVNENIA POUŽÍVAŤ ZNAČKU NA DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL

NORMA ISPM č. 15 Regulácia dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode revízia 2019-slovenská verzia

I. PLATÍ PRE SUŠIARNE:

Oprávnenie používať značku v súlade s ISPM 15 a opraviť drevený obalový materiál udeľuje ÚKSÚP na základe žiadosti registrovanému prevádzkovateľovi, ak registrovaný prevádzkovateľ spĺňa obe tieto podmienky:

1) má potrebné vedomosti na vykonanie  ošetrenia dreveného obalového  materiálu, dreva a iných predmetov, ako sa  požaduje podľa aktov uvedených v článkoch 96 a 97;

2) má v prevádzke primerané priestory a zariadenia na vykonanie takéhoto ošetrenia (kontrola sušiarní TSÚP v Rovinke a záznam o vykonaní kontroly A od príslušného okresného fytoinšpektora). 

II. PLATÍ PRE VÝROBCOV A OPRAVÁROV, KTORÍ NEVLASTNIA SUŠIAREŇ, nakupujú ošetrené drevo z certifikovanej oprávnenej sušiarne:

Oprávnenie používať značku v súlade s ISPM 15 a opravovať drevený obalový materiál udeľuje ÚKSÚP na základe žiadosti registrovanému prevádzkovateľovi používajúcemu drevo ošetrené v zariadení iného prevádzkovateľa za predpokladu, že spĺňa všetky tieto podmienky pre drevený obalový materiál označený uvedenou značkou:

1) používa sa v ňom výhradne drevo:

- ktoré prešlo jedným  alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v norme ISPM 15 a bolo ošetrené v zariadeniach, ktoré  prevádzkuje registrovaný oprávnený prevádzkovateľ; alebo

- ktoré prešlo jedným  alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v norme ISPM 15 v zariadení na ošetrovanie v tretej krajine,  ktoré schválila vnútroštátna organizácia na ochranu rastlín tejto  tretej krajiny;

2) zabezpečuje sa v ňom, aby bolo možné vysledovať minulosť dreva používaného na uvedený účel až k dotknutým  zariadeniam na ošetrovanie dreva na území Únie alebo k dotknutým  zariadeniam na ošetrovanie dreva v  tretej krajine;

Označovanie dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov

1.    Značka použitá na drevenom obalovom  materiáli, dreve alebo inom  predmete, ktorou sa potvrdzuje, že sa  vykonalo ošetrenie v súlade s  normou ISPM 15, musí byť  v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto  norme vo  všetkých týchto prípadoch:

a) drevený obalový materiál uvádzaný na územie Únie z tretej krajiny (dovoz);

b) drevený obalový materiál označený na území Únie a premiestňovaný mimo územie Únie (výroba a vývoz);

c  ) drevený obalový materiál, drevo  alebo iné predmety premiestňované v  rámci územia Únie, ak sa to vyžaduje vo vykonávacích aktoch Komisie  (osobitné požiadavky);

d) akýkoľvek iný drevený obalový materiál, drevo alebo iný predmet označený na území Únie.

Značka  sa použije iba vtedy, ak drevený obalový  materiál, drevo alebo iné  predmety prešli jedným alebo viacerými  schválenými ošetreniami  uvedenými  norme ISPM 15.  

V  prípade dreveného obalového materiálu, dreva  alebo iných predmetov označovaných na území Únie smie značku použiť len REGISTROVANÝ  PREVÁDZKOVATEĽ S OPRÁVNENÍM.

Oprava dreveného obalového materiálu na území Únie

 Drevený obalový materiál, ktorý je označený  značkou v súlade s ISPM 15, sa smie opraviť len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1. osoba vykonávajúca opravu je registrovaný prevádzkovateľ s oprávnením;

2. použitý materiál a ošetrenie sú vhodné na opravu;

3. značka sa podľa potreby použije nanovo.

Ak  profesionálny prevádzkovateľ odstraňuje natrvalo akýmkoľvek spôsobom  všetky predchádzajúce značky z dreveného obalového materiálu, tzn. neošetruje ani neoznačuje na novo - nepodlieha registrácii.             

DOHĽAD NAD REGISTROVANÝMI OPRÁVNENÝMI PREVÁDZKOVATEĽMI:

ÚKSÚP vykonáva najmenej raz ročne dohľad nad registrovanými prevádzkovateľmi oprávnenými s cieľom kontrolovať ich a zabezpečiť, aby ošetrovali a označovali podľa potreby drevený obalový materiál, drevo a iné predmety v súlade  s požiadavkami normy ISPM 15 a požiadavkami v súlade s Nariadením 2016/2031. V prípade zistenia nedodržiavania povinností zo strany profesionálneho prevádzkovateľa budú prijaté potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo nedodržiavanie stanovených požiadaviek.         

Zrušenie registrácie profesionálneho prevádzkovateľa s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi a zmena IČO

V prípade ukončenia zaregistrovanej činnosti je registrovaný prevádzkovateľ povinný písomne požiadať o zrušenie registrácie.

Pri zrušení registrácie subjektu, ktorému bolo udelené oprávnenie na  vydávanie rastlinných pasov, je oprávnenie zrušené automaticky.

Zrušenie registrácie sa nespoplatňuje.

V prípade zmeny IČO je potrebné registráciu zrušiť. Ak profesionálny prevádzkovateľ aj  naďalej podniká v činnosti, ktorá podlieha registrácii, ale pod novým  IČO,  je povinný požiadať o novú registráciu v celom rozsahu. V tomto  prípade bude pridelené aj nové registračné číslo.

Spoplatnenie úradnej rastlinolekárskej kontroly

Inšpektor spoplatňuje úradnú rastlinolekársku kontrolu v súlade s platným cenníkom ÚKSÚP.

Upozornenie na doplnenie počtu snímačov pri tepelnom ošetrení dreva - pre certifikované sušiarne

 

Upozornenie pre vývozcov do USA na prísne rastlinolekárske kontroly dreveného obalového materiálu a pomocného dreva

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave opätovne upozorňuje vývozcov tovarov prepravovaných prostredníctvom dreveného obalového materiálu, že drevené obaly podliehajú v USA prísnym rastlinolekárskym kontrolám. Význam týchto prísnych kontrol spočíva v zabráneniu šírenia nebezpečných karanténnych škodlivých organizmov a taktiež inváznych druhov prostredníctvom drevených obalov. Kontrolám pri dovoze do USA podliehajú všetky zásielky a najprísnejšie sa kontrolujú medzikontinentálne dovozy.

Dovozné kontroly sú zamerané nielen na prítomnosť živých škodcov dreva ale aj na príznaky napadnutia, medzi ktoré patria napr. požerky, diery, chodbičky, komôrky, výletové otvory a pod. Prísnym kontrolám podliehajú všetky druhy obalového materiálu vrátane pomocného dreva. Dovozné požiadavky USA vyžadujú, aby drevo neobsahovalo druhy hmyzu z nasledujúcich čeľadí: Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae alebo Scolytidae. V prípade nálezu takéhoto hmyzu sa napadnuté obaly automaticky vracajú do krajiny pôvodu. Nález živého hmyzu zároveň potvrdzuje, že drevený obalový materiál nebol ošetrený. Obaly, ktoré sú riadne označené značkou IPPC, ale zároveň obsahujú príznaky napadnutia drevokazným hmyzom nevyhovujú rastlinolekárskym požiadavkám USA.

Z uvedených dôvodov opätovne upozorňujeme všetkých vývozcov, aby na prepravu tovaru do USA používali iba kvalitný obalový materiál, ktorý je bez príznakov napadnutia drevokazným hmyzom a samozrejme riadne označený podľa medzinárodnej normy ISPM 15. Zoznamy zaregistrovaných výrobcov dreveného obalového materiálu sú na našej stránke pravidelne aktualizované. Zaregistrovaní výrobcovia dreveného obalového materiálu podliehajú pravidelným rastlinolekárskym kontrolám spojených s odbermi vzoriek a následnou diagnostikou.

Upozornenie pre vývozcov tovaru, ktorý sa prepravuje na drevenom obalovom materiáli do USA

Vzhľadom na opakujúce sa a pribúdajúce problémy pri vývozoch tovarov všetkých druhov prepravovaných na drevenom obalovom materiáli do USA, upozorňujeme vývozcov, aby na prepravu používali iba kvalitný obalový materiál, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISPM 15. Medzi drevený obalový materiál patria: bedne, krabice, latkové bedne, preklady, palety, káblové bubny a cievky / kotúče a iné pomocné drevo. Tieto materiáli sa môžu vyskytovať takmer v každej vyvážanej zásielke, vrátane zásielok, ktoré bežne nepodliehajú rastlinolekárskej prehliadke. viac

Upozornenie určené sušiarňam a výrobcom drevených obalov na správne označovanie podľa ISPM 15