Cenník, žiadosti, tlačivá, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

           

Cenník výkonov ÚKSÚP platný od 1. júla 2021

Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie osvedčenia pred vývozomZmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2019/2020.

Odbor ochrany rastlín (OOR) ÚKSÚP oznamuje, že pre zber údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov nastávajú od tejto sezóny zberu dát zmeny. Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale priamo výlučne do Bratislavy buď cez banner „FORMULÁR“ alebo v EXCEL súbore na e-mail spotreba.por@uksup.sk . Detaily sú uvedené nižšie:

  1. na stránke www.uksup.sk je od januára 2017 spustená aplikácia na nahrávanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín, kde možno nahrať jednotlivé ošetrenia rovnako ako doteraz v evidencii spotreby prípravkov uvedenej v platnej legislatíve ako „denník ochrany“, teda jednotlivé ošetrenia – viď banner "FORMULÁR" (v spodnej časti napravo);

alebo

        2. subjekty využívajúce počítačové programy firiem SKEAGIS, AURUS a ISAT (prípadne iných firiem) upozorňujeme na to, že všetky 3 menované firmy vo svojich programoch vytvoria spôsob na zasielanie údajov na ÚKSÚP spoločne s hlásením o spotrebe hnojív;

alebo

        3. vyplnenie EXCEL tabuľky uvedenej na tomto linku vo vlastnom počítači a zaslanie na adresu spotreba.por@uksup.sk.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj NULOVÉ HLÁSENIE, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2021.