Žiadosti a tlačivá

mini logo ÚKSÚP

Cenník, žiadosti, tlačivá, e-kolky, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

           

Cenník výkonov ÚKSÚP platný a účinný od 01.05. 2019

Žiadosť o povolenie vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie Intra EÚ dokumentu

"HLÁSENIE" pre stanovisko k rastlinolekárskej kontrole pre colný úrad - tlačivo-

 

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2018/2019.

Odbor ochrany rastlín (OOR) ÚKSÚP oznamuje, že pre zber údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov nastávajú od tejto sezóny zberu dát zmeny. Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale priamo výlučne do Bratislavy buď cez banner „FORMULÁR“ alebo v EXCEL súbore na e-mail Silvia.Peckova@uksup.sk. Detaily sú uvedené nižšie:

  1. na stránke www.uksup.sk je od januára 2017 spustená aplikácia na nahrávanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín, kde možno nahrať jednotlivé ošetrenia rovnako ako doteraz v evidencii spotreby prípravkov uvedenej v platnej legislatíve ako „denník ochrany“, teda jednotlivé ošetrenia – viď banner "FORMULÁR"; 

alebo

  1. subjekty využívajúce počítačové programy firiem SKEAGIS, AURUS a ISAT (prípadne iných firiem) upozorňujeme na to, že všetky 3 menované firmy vo svojich programoch vytvoria spôsob na zasielanie údajov na ÚKSÚP spoločne s hlásením o spotrebe hnojív;

alebo

  1. vyplnenie EXCEL tabuľky uvedenej na tomto linku vo vlastnom počítači a zaslanie na adresu Silvia.Peckova@uksup.sk.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2020.


Osobitné upozornenie pre žiadateľov o integrovanú produkciu v rámci AEKO:

Žiadateľov o integrovanú produkciu upozorňujeme, že pre nich je nevyhnutné využiť EXCEL súbor na tomto linku a zaslať výlučne elektronicky na e-mail Stanislav.Barok@uksup.sk v termíne do 15.12.2019.

Rovnako upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !


Zmema v používaní eKOLKU

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.sk a www.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

Po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu  poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do  30.04.2016.
Po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade  správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách  vybavených fiškálnym modulom. Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť  od 01.04.2016. Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako  eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na  občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2  roky od vydania.
Poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na  účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na  príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

Odbor ochrany rastlín - Ing. Ivana Kurhajcová  +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Jaroslav Franko +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Veronika Boskovičová +421 2 59 880 352

Podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych  poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený  pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia  písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené,  správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o  zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Zoznam vybraných pôšt pre predaj E-kolku s QR kódom

Zoznam správnych poplatkov ÚKSÚP