Žiadosti a tlačivá

mini logo ÚKSÚP

Cenník, žiadosti, tlačivá, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

           

Cenník výkonov ÚKSÚP platný a účinný od 01.05. 2019 + dodatky

Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie osvedčenia pred vývozom

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2018/2019.

Odbor ochrany rastlín (OOR) ÚKSÚP oznamuje, že pre zber údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov nastávajú od tejto sezóny zberu dát zmeny. Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale priamo výlučne do Bratislavy buď cez banner „FORMULÁR“ alebo v EXCEL súbore na e-mail Silvia.Peckova@uksup.sk. Detaily sú uvedené nižšie:

  1. na stránke www.uksup.sk je od januára 2017 spustená aplikácia na nahrávanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín, kde možno nahrať jednotlivé ošetrenia rovnako ako doteraz v evidencii spotreby prípravkov uvedenej v platnej legislatíve ako „denník ochrany“, teda jednotlivé ošetrenia – viď banner "FORMULÁR"; 

alebo

  1. subjekty využívajúce počítačové programy firiem SKEAGIS, AURUS a ISAT (prípadne iných firiem) upozorňujeme na to, že všetky 3 menované firmy vo svojich programoch vytvoria spôsob na zasielanie údajov na ÚKSÚP spoločne s hlásením o spotrebe hnojív;

alebo

  1. vyplnenie EXCEL tabuľky uvedenej na tomto linku vo vlastnom počítači a zaslanie na adresu Silvia.Peckova@uksup.sk.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2020.


Osobitné upozornenie pre žiadateľov o integrovanú produkciu v rámci AEKO:

Žiadateľov o integrovanú produkciu upozorňujeme, že pre nich je nevyhnutné využiť EXCEL súbor na tomto linku a zaslať výlučne elektronicky na e-mail Stanislav.Barok@uksup.sk v termíne do 15.12.2019.

Rovnako upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !