Cenník a žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz alebo pred-vývozného osvedčenia  

           

Cenník výkonov ÚKSÚP platný od 1. júla 2022

Žiadosť o rastlinolekársku kontrolu pri vývoze a žiadosť o vystavenie  rastlinolekárskeho osvedčenia pri vývoze - aktuálne tlačivo 21.10.2022  

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie osvedčenia pred vývozom

Žiadosť o potvrdenie silného výskytu hraboša poľného

Nižšie uvedená žiadosť sa týka možného ošetrovania neproduktívnych plôch proti hrabošovi poľnému. Podľa NV SR č. 436/2022 Z. z., § 14 ods. 3 (neproduktívne plochy – ide najmä o pôdu ležiacu úhorom s porastom), § 15 ods. 2 písm. g) (biopásy) a § 17 ods. 3 písm. d) (zmesy pre opeľovače) je umožnená aplikácia rodenticídov po posúdení silného výskytu hraboša poľného príslušným oblastným fytoinšpektorom. Na tento účel slúži nasledovné tlačivo:

Žiadosť o potvrdenie silného výskytu hraboša 2024 - tlačivo doc

Doplňujúce informácie:

  • Po vykonanej aplikácie je žiadateľ povinný do 3 pracovných dní zaslať evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín – najlepšie na e-mail ochrana@uksup.sk. Vzor evidencie je uvedený v prílohe 1b NV 436/2022 Z. z..
  • Na neproduktívnych plochách možno použiť iba aplikáciu do nôr !
  • Na neproduktívne plochy netreba súhlas Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach !

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 7/2024

"Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre "Erwinia amylovora"

MP ÚKSÚP č. 7-2024 Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora je určený registrovým profesionálnym prevádzkovateľom na odbore ochrany rastlín ÚKSÚP, ktorí pestujú a označujú rastlinnými pasmi hostiteľské rastliny pre Erwinia amylovora.

Žiadosť o vymedzenie nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora- tlačivo doc

22. február 2024