Národné pohotovostné plány pre prípad podozrenia a výskytu prioritných škodcov

Cieľom vypracovania a schválenia Národných pohotovostných plánov (NPP) pre prípad podozrenia a výskytu prioritných škodcov Únie je zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu v prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu týchto škodcov na území Slovenskej republiky. 

Prioritní škodcovia sú škodcovia vyžadujúci karanténne opatrenia v Únii a spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.  výskyt škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzenej časti tohto územia alebo je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území;

2. môžu mať mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie;

3. sú uvedení na zozname prioritných škodcov.

Zoznam 20 prioritných škodcov pre územie Únie je uvedený v DELEGOVANOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1702 . Patria sem škodcovia poľných, skleníkových, záhradných, ovocných, lesných rastlín aj drevín.  Prioritou členských štátov EÚ je, aby sa prioritní škodcovia na územie EÚ nedostali, prípadne tí z nich, o ktorých je známe, že sa už na určitom území Únie vyskytujú, nerozšírili do nových oblastí.

Prieskumy na území Slovenskej republiky sa vykonávajú na tie druhy prioritných škodcov, u ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých  hostitelia sú u nás pestovaní.

NPP pre Agrilus anxius

NPP pre Agrilus planipennis

NPP pre Anoplophora glabripennis

NPP pre Anoplophora chinensis

NPP pre Aromia bungii

NPP pre Popillia japonica

NPP pre Spodoptera frugiperda