Národné pohotovostné plány pre prípad podozrenia a výskytu prioritných škodcov

Cieľom vypracovania a schválenia Národných pohotovostných plánov (NPP) pre prípad podozrenia a výskytu prioritných škodcov Únie je zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu v prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu týchto škodcov na území Slovenskej republiky. 

Prioritní škodcovia sú škodcovia vyžadujúci karanténne opatrenia v Únii a spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.  výskyt škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzenej časti tohto územia alebo je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území;

2. môžu mať mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie;

3. sú uvedení na zozname prioritných škodcov.

Zoznam 20 prioritných škodcov pre územie Únie je uvedený v DELEGOVANOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1702 . Patria sem škodcovia poľných, skleníkových, záhradných, ovocných, lesných rastlín aj drevín.  Prioritou členských štátov EÚ je, aby sa prioritní škodcovia na územie EÚ nedostali, prípadne tí z nich, o ktorých je známe, že sa už na určitom území Únie vyskytujú, nerozšírili do nových oblastí.

Prieskumy na území Slovenskej republiky sa vykonávajú na tie druhy prioritných škodcov, u ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých  hostitelia sú u nás pestovaní.

NPP pre Agrilus anxius

NPP pre Agrilus planipennis

NPP pre Anoplophora glabripennis

NPP pre Anoplophora chinensis

NPP pre Anthonomus eugenii  

NPP pre Aromia bungii

NPP pre Bactericera cockerelli

NPP pre Bactrocera dorsalis

NPP pre Bursaphelenchus xylophilus

NPP pre Conotrachelus nenuphar   

NPP pre Dendrolimus sibiricus

NPP pre Popillia japonica

NPP pre Rhagoletis pomonella

NPP pre Spodoptera frugiperda

NPP pre Thaumatotibia leucotreta

NPP pre Xyllella fastidiosa