Odbor krmív a výživy zvierat

mini logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) je na základe zákona č. 271/2005 Z. z. správnym orgánom pre kontrolu dodržiavania legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa bezpečnosti krmív.

Bezpečnosť potravinového reťazca je neodmysliteľným predpokladom zachovania vysokej úrovne ochrany zdravia a záujmov spotrebiteľov. Zámerom potravinárskeho a krmivárskeho práva je udržanie bezpečnosti celého potravinového reťazca od poľnohospodárskej prvovýroby až po predaj potravín spotrebiteľovi. Krmivá predstavujú jeden z kľúčových bodov potravinového reťazca a môžu byť jedným zo zdrojov potenciálnych zdravotných rizík.

V zmysle príslušných legislatívnych noriem plní odbor nasledovné úlohy:

 • Úradnú kontrolu krmív vykonáva na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania v Slovenskej republike;
 • Vypracúva národný plán kontroly a pohotovostný plán;
 • Schvaľuje a registruje krmivárske podniky;
 • Vydáva osvedčenia o zápise krmivárskych podnikov do registra, zapisuje a vyčiarkuje krmivársky podnik z registra;
 • Vedie register krmivárskych podnikov;
 • Vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na činnosť krmivárskeho podniku;
 • Vykonáva odber vzoriek krmív v rámci úradnej kontroly a vyhotovuje posudky na odobraté vzorky;
 • Kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi;
 • Plní úlohy v systéme  rýchlej výmeny informácií;
 • Prijíma osobitné opatrenia a ukladá pokuty krmivárskym podnikom za porušenie krmivárskej legislatívy;
 • Vydáva potvrdenie na žiadosť odberateľa krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny určenia krmiva alebo iného orgánu štátnej správy, že krmivo vyrábané alebo uvádzané na trh na území Slovenskej republiky spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskej únie a krmivársky podnik je zapísaný v registri;
 • Uverejňuje vo Vestníku MPRV SR zoznam krmív a doplnkových látok schvaľovaných Európskou komisiou;
 • Spolupracuje s európskymi inštitúciami – zastupuje SR v Stálom výbore pre výživu zvierat a v príslušných pracovných skupinách.