V prípade otázok ohľadom registrácie, podávania žiadostí, vydávania osvedčení nás neváhajte kontaktovať na:

Tel: 02/59 880 264

      02/59 880 259

Email: crkp@uksup.sk


Potvrdenie o voľnom predaji  vydáva Ústredný, kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor krmív a výživy zvierat (ďalej len „OKVZ“).
Vydanie potvrdenia je v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív a zákonom č. 271/2005 Z.z. z 24. mája 2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). 

Ako požiadať o dané potvrdenie a iné dôležité informácie nájdete v  metodickom pokyne v dokumentoch na stiahnutie. 

Na podanie žiadosti použite formulár Žiadosť o vykonanie zmeny v registri krmivárskych podnikov kde okrem povinných údajov zvolíte možnosť ÁNO v bode 2 d.)