Odbor ochrany rastlín

mini logo ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov Národnej rady Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie.

Hlavným poslaním Odboru ochrany rastlín je:

 • vedenie registra profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi
 • udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov
 • udeľovanie oprávnení používať značku na drevený obalový materiál v súlade s FAO ISPM 15 
 • kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín a rastlinných produktov na hraničných kontrolných staniciach
 • kontrola  zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov vyprodukovaných na  území Slovenskej republiky v rámci sústavnej rastlinolekárskej kontroly
 • rastlinolekárske  kontroly na účely vystavovania rastlinných pasov s cieľom zamedziť  zavlečenie a rozširovanie škodlivých organizmov
 • vydávanie rastlinolekárskych osvedčení
 • vykonávanie signalizácie výskytu a ošetrovania proti škodlivým organizmom
 • monitoring vybraných škodlivých organizmov
 • zisťovanie  a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov a škodlivých  činiteľov a zisťovanie príčin poškodenia rastlín alebo rastlinných  produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi
 • predkladanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov na ministerstvo
 • vypracúvanie štatistických prehľadov predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • kontrola  výroby, uvádzania na trh, používania, skladovania a zneškodňovania  prípravkov na ochranu rastlín, čo prispieva k zabezpečovaniu ochrany  zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia
 • rozhodovanie o leteckých aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín a vykonávanie kontroly leteckých aplikácií

Výsledky  činnosti odboru ochrany rastlín využíva poľnohospodárska prax, colné  orgány, dovozcovia a vývozcovia rastlín, rastlinných produktov a iných  predmetov.