Letecké aplikácie

mini logo ÚKSÚP

Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny        

Uvedený materiál slúži na informovanie odbornej verejnosti  (žiadateľov o letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín  a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej len „pomocný prípravok“)  a subjektov letecky aplikujúcich prípravky na ochranu rastlín a pomocné  prípravky) o postupoch v rámci povoľovania leteckých aplikácií  prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov Ústredným  kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „ÚKSÚP“)  podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti  a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  405/2011) a zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane  rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.  387/2013“).