Dovoz a vývoz rastlín

mini logo ÚKSÚP

UPOZORNENIE určené VŠETKÝM POUŽÍVATEĽOM TRACES NT

Na zvýšenie bezpečnosti systému budú od 11. júna 2024 všetci používatelia systému TRACES potrebovať na prístup do systému TRACES dvojfaktorové overenie. Je potrebné čo najskôr nastaviť dvojfaktorové overenie vo svojom účte EU Login. Na nastavenie prejdite na stránku https://webgate.ec.europa.eu/cas a prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla, ktoré používate pre systém TRACES (účet pre prihlásenie do EÚ).

Ak už máte účet EU Login, nevytvárajte si nový. EU Login je aplikácia Single Sign On (jednotné prihlásenie) pre širokú škálu platforiem Európskej komisie a jeden účet možno použiť na autentifikáciu vo viacerých systémoch.

Príručku Komisie pre nastavenie dvojfaktorového overenia nájdete na tomto linku

Video návod: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-231618 so slovenskými titulkami

25. marec 2024


Nové dovozné požiadavky UK na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov

NPPO UK upozorňuje na zmenu dovozných požiadaviek na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov. Nové požiadavky UK na dovoz oznámené v notifikácií WTO č. G/SPS/N/GBR/39 27. júla 2023, nadobudli účinnosť 24. novembra 2023 vzťahujú sa na vývoz z krajín EÚ a sú dostupné na tomto linku.

8. január 2024


PREDNÁŠKA k vytvoreniu CHED-PP v TRACES NT pre špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC)

Prednášku a aktuálne informácie k vytvoreniu jednotného zdravotného dokladu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety (CHEDPP) zo dňa 4.12.2023 nájdete na tomto linku.


Dôležitá informácia pre dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC) (CHED-PP TRACES NT)

V dôsledku zavedenia blokovacieho pravidla v systéme TRACES NT v Časti I. CHED-PP pre kolonky I.6 Príjemca/Dovozca a I.7 Miesto určenia, je nutné pri vypĺňaní najprv skontrolovať, či je daný profesionálny prevádzkovateľ už v systéme vytvorený, (návod v Prílohe) a je nutné vyberať profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Platné. Ak profesionálny prevádzkovateľ nie je nahratý v systéme TRACES NT, je možné ho vytvoriť, inak nebude možné dokončiť Časť I CHED-PP, resp. dokončenie časti I je možné až po schválení profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Nové“ príslušnými kompetentnými orgánmi - pre SR je to NPPO* ÚKSÚP).

Pri registrácií nových profesionálnych prevádzkovateľov odporúčame uvádzať údaje (názov, adresu, IČO) zhodné s údajmi uvedenými v Obchodnom / Živnostenskom registri SR.

V prípade profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú z iných členských štátov, pre schválenie sa obráťte na orgány príslušných členských štátov.

*NPPO - národná organizácia na ochranu rastlín

informácia pridaná: 10. február 2023

Upozornenie určené dovozcom, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie - AKTUALIZÁCIA 1.2.2022

Odbor ochrany rastlín upozorňuje neregistrovaných dovozcov, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín,

na povinnosť požiadať o zápis do registra profesionálnych prevádzkovateľov

Neregistrovaným profesionálnym prevádzkovateľom bude v systéme TRACES NT ZAMIETNUTÝ PRÍSTUP.

Tlačivá na registráciu profesionálnych prevádzkovateľov

informácia pridaná dňa: 8. júla 2021, AKTUALIZÁCIA 1.2.2022

INFORMÁCIE K DOVOZOM Z TRETÍCH KRAJÍN

ZOZNAM vstupných HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANÍC s rastlinolekárskou kontrolou pre Slovenskú republiku:

Určené hraničné kontrolné stanica (HKS)

Annex II_plants BCP Slovakia

Postup úradnej rastlinolekárskej kontroly na hraničných kontrolných staniciach:

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP

COLNÝ SADZOBNÍK

2019/2072 ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín - čítajte vždy aktuálne - KONSOLIDOVANÉ znenie nariadenia

PRÍLOHA VI - ZÁKAZY DOVOZU - Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je ZAKÁZANÉ - VN KOM 2019/2072

ZÁKAZ DOVOZU - VYSOKO RIZIKOVÉ RASTLINY

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe I sa považujú za vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ich vstup na územie Únie sa zakazuje, až do vyhodnotenia rizika.

VÝNIMKY zo zoznamu vysoko rizikových rastlín nájdete na tomto linku: https://www.uksup.sk/vynimky-z-vykonavacieho-nariadenia-komisie-20182019

2023/1100 z 5. júna 2023 ktorým sa zavádzajú preventívne opatrenia týkajúce sa určitých výrobkov s pôvodom na UKRAJINE - uplatňuje sa do 15. septembra 2023

BREXIT informácie a doplnky v legislatíve:

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska
Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Súhrn všetkých informácii o BREXIT-e

Zákazy dovozu - reštriktívne opatrenia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/355 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

Podrobnosti k zákazu dovozu dreva a výrobkov z dreva v článku 1o.

ZOZNAM VÝROBKOV Z DREVA PODĽA ČLÁNKU 1o

Názov tovaru
Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN)
Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
44


INFO NPPO Pakistanu o zmene formátu fytosanitárneho osvedčenia

Informácia od NPPO Pakistanu (pridané 7. februára 2022)

Odbor ochrany rastlín, Národná organizácia na ochranu rastlín Pakistanu, Ministerstvo národnej potravinovej bezpečnosti a výskumu v dôsledku novelizácie nariadení o karanténe rastlín z roku 1976 informuje o novom formáte papierového fytosanitárneho osvedčenia - NOVÝ VZOR s malými zmenami v texte a umiestnení koloniek obsahuje informácie vydané odborom ochrany rastlín a je účinný od 10. decembra 2021.

Starý formát fytosanitárneho osvedčenia - STARÝ VZOR zostane v platnosti a bude sa naďalej vydávať až do vyčerpania starých zásob. O vyčerpaní starých zásob budú členské štáty informované. Všetky fytosanitárne osvedčenia zostávajú v súlade s ISPM 12.

Vzory rastlinolekárskych osvedčení nájdete tu: https://www.uksup.sk/vzory-rastlinolekarskych-osvedceni

Upozornenie pre dovozcov určitých komodít prepravovaných na drevenom obalovom materiáli pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie

ÚKSÚP – ODBOR OCHRANY RASTLÍN

upozorňuje na:

nové VN KOM (EÚ) 2024/288, ktorým sa stanovujú požiadavky na uvedenie dreveného obalového materiálu na prepravu určitých komodít s pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie na územie Únie, a na rastlinolekárske kontroly takéhoto materiálu.

Európska únia pokračuje v zmene opatrenia pri dovoze niektorých komodít z Bieloruska, Číny a Indie. Opatrenia majú za cieľ obmedzovať zavlečenie škodlivých organizmov prostredníctvom dreveného obalového materiálu. Všetci dovozcovia sú povinní dovážané zásielky z týchto krajín oznámiť prostredníctvom systému TRACES NT.

Dôvodom sprísnených kontrol sú opakované záchyty škodlivých organizmov (hlavne drevokazného hmyzu) v dovážanom drevenom obalovom materiáli z Bieloruska, Číny a Indie.

Kontroly sa vykonávajú na prvom vstupnom mieste do EÚ, alebo na kontrolných miestach stanovených uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. Kontroly sú zamerané na overenie splnenia dovozných rastlinolekárskych požiadaviek, ktoré stanovujú pre drevené obaly ošetrenie proti škodlivým organizmom a medzinárodne stanovené označenie v súlade s FAO ISPM 15.

Na základe aktualizovaného zoznamu komodít obsahujúceho konkrétne colné kódy dôrazne upozorňujeme všetkých dovozcov dovážajúcich z uvedených krajín, že v prípade komodít zaradených do colných kódov - 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musia byť tieto povinne zapísané pred vstupom na územie EÚ do systému TRACES NT, a to formou jednotného vstupného zdravotného dokladu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety (CHEDPP).

Ing. Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín

Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

Komisia s cieľom informovať profesionálnych prevádzkovateľoch o výskytoch karanténnych škodcov Únie vytvorila verejne dostupný zoznam všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v tretích krajinách, ktorí by mohli predstavovať riziko pre zdravie rastlín na území Únie. Tento zoznam, ktorý je pravidelne aktualizovaný, môžete nájsť na nasledujúcej stránke:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions_en.

Predchádzajme zavlečeniu karanténnych škodcov na naše územie aj takýmto spôsobom.

Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16 členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko realizovateľnú. Požadované je ošetrenie tovarov, ktorých zoznam je uvedený v nasledovnom zozname. Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM 15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom. Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje vykonať na mori počas prepravy tovarov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-schem

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie