Dovoz a vývoz rastlín

mini logo ÚKSÚP

Dôležitá informácia pre dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC) (CHED-PP TRACES NT)

V dôsledku zavedenia blokovacieho pravidla v systéme TRACES NT v Časti I. CHED-PP pre kolonky I.6 Príjemca/Dovozca a I.7 Miesto určenia, je nutné pri vypĺňaní najprv skontrolovať, či je daný profesionálny prevádzkovateľ už v systéme vytvorený, (návod v Prílohe) a je nutné vyberať profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Platné. Ak profesionálny prevádzkovateľ nie je nahratý v systéme TRACES NT, je možné ho vytvoriť, inak nebude možné dokončiť Časť I CHED-PP, resp. dokončenie časti I je možné až po schválení profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Nové“ príslušnými kompetentnými orgánmi - pre SR je to NPPO* ÚKSÚP).

Pri registrácií nových profesionálnych prevádzkovateľov odporúčame uvádzať údaje (názov, adresu, IČO) zhodné s údajmi uvedenými v Obchodnom / Živnostenskom registri SR.

*NPPO - národná organizácia na ochranu rastlín

informácia pridaná: 10. február 2023

Upozornenie určené dovozcom, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie - AKTUALIZÁCIA 1.2.2022

Odbor ochrany rastlín upozorňuje neregistrovaných dovozcov, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

na povinnosť požiadať o zápis do registra profesionálnych prevádzkovateľov

Neregistrovaným profesionálnym prevádzkovateľom bude v systéme TRACES NT ZAMIETNUTÝ PRÍSTUP.

Tlačivá na registráciu profesionálnych prevádzkovateľov

informácia pridaná dňa: 8. júla 2021, AKTUALIZÁCIA 1.2.2022

INFORMÁCIE K DOVOZOM Z TRETÍCH KRAJÍN 

ZOZNAM vstupných HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANÍC s rastlinolekárskou kontrolou pre Slovenskú republiku:

Určené hraničné kontrolné stanica (HKS) 

Annex II_plants BCP Slovakia

Postup úradnej rastlinolekárskej kontroly na hraničných kontrolných staniciach:

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP

COLNÝ SADZOBNÍK

2019/2072 ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín,  a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení  vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 - čítajte vždy aktuálne - KONSOLIDOVANÉ znenie nariadenia

PRÍLOHA VI - ZÁKAZY DOVOZU

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je ZAKÁZANÉ

ZÁKAZ DOVOZU - VYSOKO RIZIKOVÉ RASTLINY

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe I sa považujú za vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ich vstup na územie Únie sa zakazuje, až do vyhodnotenia rizika.

2020/1213  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín dovozné podmienky pre Albizia julibrissin a Robinia pseoudoacacia  pôvodom v Izraeli 

2020/1362 doplnok k 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín určených na výsadbu druhu Acer japonicum, Acer palmatum  a Acer shirasawanum  pôvodom z Nového Zélandu do Únie

2021/1936 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín a dovozné podmienky pre  určité rastliny na výsadbu druhu Ficus carica a rodu Persea americana pôvodom v Izraeli, + zmeny vo VN KOM (EÚ) 2020/1213

2022/230 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellana La Corylus colurna L. s pôvodom v Srbsku

2022/490 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhov Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. pochádzajúce z Turecka, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín určených na výsadbu na územie Únie

2022/1916 zo 7. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Juglans regia L. pochádzajúce z Moldavska

2022/853 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexikuna Srí Lanke a v Thajskuktorým sa mení VN KOM (EÚ) 2018/2019 a VN KOM (EÚ) 2019/2072

2020/1214  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o drevo Ulmus a určité rastliny Albizia julibrissin a Robinia pseudoacacia určené na výsadbu s pôvodom v Izraeli

2020/1361 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín  pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus domestica pochádzajúce zo Srbska a určité rastliny určené na výsadbu druhov Acer japonicum, Acer palmatum a Acer shirasawanum  pochádzajúce z Nového Zélandu

2022/1309, ktorým sa mení a upravuje VN KOM (EÚ) 2018/2019 pokiaľ ide o určité rastliny druhu Malus domestica určené na výsadbu pochádzajúce z Ukrajiny zo Srbska

2022/959, ktorým sa mení príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvedenie určitých  plodov Capsicum L., Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. na územie Únie 

2020/1292  o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis  z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

BREXIT informácie a doplnky v legislatíve:

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke 

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska
Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e  

Zákazy dovozu  -  reštriktívne opatrenia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/355 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

Podrobnosti k zákazu dovozu dreva a výrobkov z dreva v článku 1o.

ZOZNAM VÝROBKOV Z DREVA PODĽA ČLÁNKU 1o

Názov tovaru
Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) 
Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
44


INFO NPPO Pakistanu o zmene formátu fytosanitárneho osvedčenia 

Informácia od NPPO Pakistanu  (pridané 7. februára 2022) 

Odbor ochrany rastlín, Národná organizácia na ochranu rastlín Pakistanu, Ministerstvo národnej potravinovej bezpečnosti a výskumu v dôsledku novelizácie nariadení o karanténe rastlín z roku 1976 informuje o novom formáte papierového fytosanitárneho osvedčenia - NOVÝ VZOR s malými zmenami v texte a umiestnení koloniek obsahuje informácie vydané odborom ochrany rastlín a je účinný od 10. decembra 2021

Starý formát fytosanitárneho osvedčenia - STARÝ VZOR zostane v platnosti a bude sa naďalej vydávať až do vyčerpania starých zásob. O vyčerpaní starých zásob budú členské štáty informované. Všetky fytosanitárne osvedčenia zostávajú v súlade s ISPM 12.

Vzory rastlinolekárskych osvedčení nájdete tu: https://www.uksup.sk/vzory-rastlinolekarskych-osvedceni

Upozornenie pre dovozcov určitých komodít prepravovaných na drevenom obalovom materiáli pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie

ÚKSÚP – ODBOR OCHRANY RASTLÍN

upozorňuje na:

nové VN KOM EÚ) 2021/127,  ktorým sa stanovujú požiadavky na uvedenie dreveného obalového materiálu na prepravu určitých komodít s pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie na územie Únie, a na rastlinolekárske kontroly takéhoto materiálu.

Európska únia pristupuje od 1. marca. 2021 k zmene opatrenia pri dovoze niektorých komodít z Bieloruska, Číny a Indie. Opatrenia majú za cieľ obmedzovať zavlečeniu škodlivých organizmov prostredníctvom dreveného obalového materiálu. Všetci dovozcovia sú povinní dovážané zásielky z týchto krajín oznámiť prostredníctvom systému TRACES NT.

Dôvodom sprísnených kontrol sú opakované záchyty škodlivých organizmov (hlavne drevokazného hmyzu) v dovážanom drevenom obalovom materiáli z Bieloruska, Číny a Indie.

Kontroly sa vykonávajú na prvom vstupnom mieste do EÚ, alebo na kontrolných miestach stanovených uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. Kontroly sú zamerané na overenie splnenia dovozných rastlinolekárskych požiadaviek, ktoré stanovujú pre drevené obaly ošetrenie proti škodlivým organizmom a medzinárodne stanovené označenie v súlade s FAO ISPM 15.

Na základe aktualizovaného zoznamu komodít obsahujúceho konkrétne colné kódy dôrazne upozorňujeme všetkých dovozcov dovážajúci z uvedených krajín, že v prípade komodít zaradených do colných kódov - 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musia byť tieto povinne zapísané pred vstupom na územie EÚ do systému TRACES NT, a to formou jednotného vstupného zdravotného dokladu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety (CHEDPP).

Ing.  Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín

Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

Komisia s cieľom informovať profesionálnych prevádzkovateľoch o výskytoch karanténnych škodcov Únie vytvorila verejne dostupný zoznam  všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v  tretích krajinách, ktorí by mohli predstavovať riziko pre zdravie  rastlín na území Únie. Tento zoznam, ktorý je pravidelne aktualizovaný, môžete nájsť na nasledujúcej stránke: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions_en

Predchádzajme zavlečeniu karanténnych škodcov na naše územie aj takýmto spôsobom.

Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne  a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva  a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16  členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú  platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme  nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými  normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter  požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový  Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko  realizovateľnú. Požadované je ošetrenie tovarov, ktorých zoznam je  uvedený v nasledovnom zozname.   Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM  15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované  ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na  škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom.  Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami  registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje  vykonať na mori počas prepravy tovarov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-schem

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie