Dovoz a vývoz rastlín

mini logo ÚKSÚP

Upozornenie určené dovozcom, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

Odbor ochrany rastlín upozorňuje neregistrovaných dovozcov, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

na povinnosť požiadať o zápis do registra profesionálnych prevádzkovateľov

„ÚKSÚP“ zaháji správne konanie voči profesionálnym prevádzkovateľom – dovozcom, ktorí si povinnosť registrácie nesplnia. Neregistrovaným profesionálnym prevádzkovateľom bude zároveň v systéme TRACES NT zamietnutý prístup.

Tlačivá na registráciu profesionálnych prevádzkovateľov

informácia pridaná dňa: 8. júla 2021

INFORMÁCIE K DOVOZOM Z TRETÍCH KRAJÍN 

ZOZNAM vstupných HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANÍC s rastlinolekárskou kontrolou pre Slovenskú republiku:

 Hraničné kontrolné stanice HKS SK

Border Control Post BCPs - Slovak Republic.

Postup úradnej rastlinolekárskej kontroly na hraničných kontrolných staniciach:

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP 

COLNÝ SADZOBNÍK

2019/2072 ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín,  a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení  vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

PRÍLOHA VI - ZÁKAZY DOVOZU

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je ZAKÁZANÉ

ZÁKAZ DOVOZU - VYSOKO RIZIKOVÉ RASTLINY

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe I sa považujú za vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ich vstup na územie Únie sa zakazuje, až do vyhodnotenia rizika.

2020/1213  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín dovozné podmienky pre Albizia julibrissin a Robinia pseoudoacacia  pôvodom v Izraeli 

2020/1214  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o drevo Ulmus a určité rastliny Albizia julibrissin a Robinia pseudoacacia určené na výsadbu s pôvodom v Izraeli

 PRÍLOHA VII OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

PRÍLOHA VIII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREMIESTŇOVANIE V RÁMCI ÚNIE

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie

PRÍLOHA III  - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN a príslušných KARANTÉNNYCH ŠKODCOV CHRÁNENEJ ZÓNY s príslušnými kódmi 

PRÍLOHA IX - ZÁKAZ DOVOZU DO CHZ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané 

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

PRÍLOHA XI - ČASŤ A

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 na ich uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

2020/1292  o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis  z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

PRÍLOHA XI - ČASŤ B

Zoznam príslušných číselných znakov KN rastlín, ako aj príslušných tretích krajín ich pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 2016/2031 na ich uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

PRÍLOHA XI - ČASŤ C - VÝNIMKY

Zoznam rastlín, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

PRÍLOHA XII - ZOZNAM RASTLÍN - rastlinolekárske osvedčenie do CHZ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“

BREXIT informácie a doplnky v legislatíve:

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke 

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska
Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e  

Upozornenie pre dovozcov určitých komodít prepravovaných na drevenom obalovom materiáli pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie

ÚKSÚP – ODBOR OCHRANY RASTLÍN

upozorňuje na:

nové VN KOM EÚ) 2021/127,  ktorým sa stanovujú požiadavky na uvedenie dreveného obalového materiálu na prepravu určitých komodít s pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie na územie Únie, a na rastlinolekárske kontroly takéhoto materiálu.

Európska únia pristupuje od 1. marca. 2021 k zmene opatrenia pri dovoze niektorých komodít z Bieloruska, Číny a Indie. Opatrenia majú za cieľ obmedzovať zavlečeniu škodlivých organizmov prostredníctvom dreveného obalového materiálu. Všetci dovozcovia sú povinní dovážané zásielky z týchto krajín oznámiť prostredníctvom systému TRACES NT.

Dôvodom sprísnených kontrol sú opakované záchyty škodlivých organizmov (hlavne drevokazného hmyzu) v dovážanom drevenom obalovom materiáli z Bieloruska, Číny a Indie.

Kontroly sa vykonávajú na prvom vstupnom mieste do EÚ, alebo na kontrolných miestach stanovených uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. Kontroly sú zamerané na overenie splnenia dovozných rastlinolekárskych požiadaviek, ktoré stanovujú pre drevené obaly ošetrenie proti škodlivým organizmom a medzinárodne stanovené označenie v súlade s FAO ISPM 15.

Na základe aktualizovaného zoznamu komodít obsahujúceho konkrétne colné kódy dôrazne upozorňujeme všetkých dovozcov dovážajúci z uvedených krajín, že v prípade komodít zaradených do colných kódov - 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musia byť tieto povinne zapísané pred vstupom na územie EÚ do systému TRACES NT, a to formou jednotného vstupného zdravotného dokladu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety (CHEDPP).

Ing.  Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín

Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

Komisia s cieľom informovať profesionálnych prevádzkovateľoch o výskytoch karanténnych škodcov Únie vytvorila verejne dostupný zoznam  všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v  tretích krajinách, ktorí by mohli predstavovať riziko pre zdravie  rastlín na území Únie. Tento zoznam, ktorý je pravidelne aktualizovaný, môžete nájsť na nasledujúcej stránke: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions_en

Predchádzajme zavlečeniu karanténnych škodcov na naše územie aj takýmto spôsobom.

Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne  a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva  a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16  členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú  platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme  nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými  normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter  požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový  Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko  realizovateľnú. Požadované je ošetrenie tovarov, ktorých zoznam je  uvedený v nasledovnom zozname.   Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM  15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované  ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na  škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom.  Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami  registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje  vykonať na mori počas prepravy tovarov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-schem

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie