Dovoz a vývoz rastlín

mini logo ÚKSÚP

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, uplatňuje sa od 14.12.2019


PRÍLOHA VI - ZÁKAZ DOVOZU

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je ZAKÁZANÉ

ZÁKAZ DOVOZU - VYSOKO RIZIKOVÉ RASTLINY

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe I sa považujú za vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ich vstup na územie Únie sa zakazuje, až do vyhodnotenia rizika.

PRÍLOHA VII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

PRÍLOHA XI - ČASŤ A

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 na ich uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

PRÍLOHA XI - ČASŤ B

Zoznam príslušných číselných znakov KN rastlín, ako aj príslušných tretích krajín ich pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 2016/2031 na ich uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

PRÍLOHA XI - ČASŤ C - VÝNIMKY

Zoznam rastlín, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

PRÍLOHA XII - ZOZNAM RASTLÍN - rastlinolekárske osvedčenie do CHZ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie 

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“


Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne  a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva  a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16  členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú  platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme  nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými  normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter  požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový  Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko  realizovateľnú. Požadované je ošetrenie tovarov, ktorých zoznam je  uvedený v nasledovnom zozname.   Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM  15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované  ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na  škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom.  Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami  registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje  vykonať na mori počas prepravy tovarov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme


Zákaz dovozu ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy do Ruska


Informácia pre vývozcov ovocia a zeleniny

Národná organizácia ochrany rastlín  Ruskej federácie od 25. júla 2016 zakazuje dovoz všetkých druhov ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy. Zákaz sa týka vývozov aj reexportov. Ruská federácia vyhlásila zákaz z dôvodu vysokého rastlinolekárskeho rizika pri dovoze ovocia a zeleniny a taktiež pre nedostatok informácii o spôsobe pestovania týchto plodín v krajine pôvodu. Z uvedených dôvodov nebude ÚKSÚP na ovocie a zeleninu pôvodom z Ugandy vydávať vývozné a reexportné rastlinolekárske osvedčenia.

 

Dočasný zákaz dovozu tekvicových zelenín z Turecka do Ruska

Národná organizácia ochrany rastlín Ruskej federácie od 19. mája 2016 dočasne zakazuje dovoz rastlinného tovaru pod CN kódom 070993tekvica, cuketa a ostatná zelenina čeľade tekvicových – do Ruska pôvodom z Turecka vrátane dovozu cez tretie krajiny, z dôvodu výskytu strapky západnej (Frankliniella occidentalis Perg.) v zásielkach cukiet, ktorá je karanténnym škodlivým organizmom pre Rusko.

Zásielky uvedených druhov, na ktoré bol vydaný fytocertifikát NPPO Turecka do 19. mája 2016, môžu byť dovezené na územie Ruska na základe vykonaných kontrolných opatrení a laboratórnych výsledkov danej produkcie.

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ruskej federácie


Zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu


Od 1. marca 2016 platí zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu. Dôvodom zákazu je pravidelný výskyt škodcu  strapka západná (Frankliniella occidentalis) v zásielkach dotknutých zelenín. Z tohto dôvodu nebude ÚKSÚP, Odbor ochrany rastlín vystavovať rastlinolekárske osvedčenia (fytocertifikáty), na tieto druhy zeleniny pôvodom zo Španielska:

- CN 0704 - kapusta, karfiol, kaleráb, kel, brokolica a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvá alebo chladená

- CN 0705 - hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium sp.), čerstvé alebo chladené

- CN 0709 99 10 00 - šaláty čerstvé alebo chladené

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ukrajiny

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie

 


Dovoz a vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Vzory rastlinolekárskych osvedčení

Vstupné miesta s rastlinolekárskou kontrolou

Sadivové zemiaky - vývoz do Ruskej federácie: