Vývoz do tretích krajín

mini logo ÚKSÚP

Vydávanie vývozných a reexportných rastlinolekárskych osvedčení sa vykonáva na základe Nariadenia európskeho parlamentu  a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín a  Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o  zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov. Úradné kontroly sa vykonávajú na základe Nariadenia  európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných  úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania  potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré  životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na  ochranu rastlín a taktiež podľa medzinárodných noriem FAO ISPM č. 7 – „Systém fytosanitárneho uznávania“ a FAO ISPM č. 12 – „Rastlinolekárske osvedčenie“.

Rastlinolekárske osvedčenia na vývoz alebo reexport vystavujú fytoinšpektori ÚKSÚP, ak na základe rastlinolekárskej kontroly zistia, že zásielka neobsahuje karanténne škodlivé organizmy a sú splnené požiadavky príslušnej krajiny, do ktorej sa tovar vyváža.

Profesionálni, prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o vydanie vývozných alebo reexportných rastlinolekárskych osvedčení a Osvedčení pred vývozom 

 - podliehajú registrácii na úseku rastlinolekárskej starostlivosti

Povinnosti vývozcov:

- požiadať o registráciu profesionálneho prevádzkovateľa - vývozcu

- oznámiť fytoinšpektorovi  vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať fytoinšpektora o vykonanie rastlinolekárskej kontroly;

- pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu predložiť fytoinšpektorovi vyplnenú Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz s nasledovnými údajmi:

- meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu príjemcu;
- miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo  iných predmetov;
deklarované dopravné prostriedky, miesto vstupu a množstvo;
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín;
- podrobnosti dezinsekčného alebo dezinfekčného ošetrenia;
- rastlinolekárske požiadavky krajiny, do ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyvážajú, a rastlinolekárske požiadavky krajín cez, ktoré sa zásielka prepravuje, v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku;

- predložiť fytoinšpektorovi potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia;

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú z krajín Európskej únie, je potrebné predložiť doklady, z ktorých je jasne identifikovateľné miesto pôvodu rastlín a rastlinných produktov (Intra EÚ dokument, výsledky laboratórnych rozborov, dodacie listy, faktúry, rastlinné pasy a pod.).

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú z tretích krajín, je potrebné ku kontrole predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rastlinolekárskeho osvedčenia vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bolo rastlinolekárske osvedčenie vystavené. V tomto prípade sa na zásielku vystavuje rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz.

Ak k zásielke pochádzajúcej z tretej krajiny nebolo vydané rastlinolekárske osvedčenie je potrebné predložiť doklady osvedčujúce pôvod tovaru (napr. faktúra, dodací list, prepravné doklady).

Miesto vykonávania rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárska kontrola zásielok určených na vývoz do tretích krajín sa vykonáva v mieste produkcie alebo na mieste, na ktorom je možné z technického aj rastlinolekárskeho hľadiska vykonať kontrolu celej zásielky a odobrať reprezentatívnu vzorku rastlín. Kontrola sa vykonáva najmä na mieste produkcie alebo mieste skladovania rastlín určených na vývoz ešte pred ich nakládkou do dopravného prostriedku, kde je možné tiež skontrolovať odobraté vzorky.

Kontakty na fytoinšpekciu podľa jednotlivých okresov

Fytoinšpektor upozorní vývozcu, že je potrebné z jeho strany zaistiť vhodné miesto na vykonanie prehliadky a vzorkovania celej zásielky, a to už v momente prijatia jeho žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia, alebo rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz  pre túto zásielku. V prípade, že takéto miesto žiadateľ nie je schopný zaistiť, považuje sa to za neumožnenie vykonania kontroly zo strany žiadateľa podľa § 12 ods. 4 zákona a rastlinolekárske osvedčenie sa nevydá.

V prípade, že krajina prijímajúca zásielku má v požiadavke kontrolu porastov, musí túto skutočnosť vývozca oznámiť príslušnému fytoinšpektorovi v dostatočnom časovom predstihu,  aby mohol urobiť rastlinolekársku prehliadku v mieste pestovania a v prípade potreby odobrať vzorku na laboratórnu diagnostiku (napr. vzorky pôdy na háďatka, vzorky rastlín na zisťovanie latentných chorôb).

V prípade, že miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia a miesto kontroly nie sú totožné (miesto kontroly je v regióne iného fytoinšpektora), musí byť z kontroly zásielky vyhotovený Záznam o kontrole – A, ktorý žiadateľ o vývoz zašle e-mailom fytoinšpektorovi, ktorý bude vystavovať rastlinolekárske osvedčenie.

Rozsah a vykonanie rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárskej kontrole, odberu reprezentatívnej vzorky a rozboru vzorky na prítomnosť patogénov rastlín, a rastlinných produktov a iných predmetov podliehajú všetky zásielky, na ktoré sa vystavuje rastlinolekárske osvedčenie, bez ohľadu na výskyt vizuálnych príznakov napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami, ich pôvodu, vývozu alebo opätovného vývozu  zo Slovenskej republiky do tretích krajín.

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú.

Prehliadajú sa  najmä rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podozrivé z výskytu škodlivých organizmov a zvýšená pozornosť sa venuje druhom, ktoré boli už v predchádzajúcom období pozastavené treťou krajinou z dôvodu výskytu škodlivého organizmu v zásielke. Ak je prehliadkou zistené podozrenie z výskytu alebo potvrdený výskyt škodlivého organizmu, ktorý je karanténny pre dovážajúcu tretiu krajinu, fytoinšpektor, ktorý prehliadku vykonal, vypíše záznam A. Každý výskyt alebo podozrenie na výskyt škodlivého organizmu musí byť overený v  laboratóriu ÚKSÚP. V prípade pozitívneho výsledku sa rastlinolekárske osvedčenie nevydá.