Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 01.12.2022 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry, za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety POR. 

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania. 

aktualizované 21.11.2022

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny do tretích krajín - nový MP č. 13/2022 účinný od 24.10. 2022

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 13/2022  

Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín

Pokyn určený profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín

MP č. 13/2022 Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín - pokyn určený pre profesionálnych prevádzkovateľov.pdf

Prílohy k metodickému pokynu: 

Vzor fumigačného certifikátu.docx dokument word na stiahnutie

Žiadosť_o_rastlinolekársku_kontrolu_pri_vývoze_žiadosť_o_vystavenie_FC_pri_vývoze.docx dokument word na stiahnutie

ISPM 43_SK verzia.pdf

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Agroinštitút Nitra, štátny podnik 

MODUL 01 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

MODUL 02  - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre vedúcich pracovníkov

MODUL 03  - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre aplikátorov

TERMÍNY ŠKOLENÍ 

NLC - Národné lesnícke centrum

3. október 2022

Zákazy vývozu  -  reštriktívne opatrenia - Ruská federácia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/576, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Zoznam rastlinných tovarov, na ktoré sa zákaz vývozu do Ruskej federácie uplatňuje, podľa článku 3k:

Číselný znak KN
Názov tovaru
0601 10
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji
0601 20
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky
0602 30
Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované
0602 40
Ruže, tiež vrúbľované
0602 90
Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie – Ostatné
0604 20
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené – Čerstvé


INFO Kirgiszka - NOVÉ VZORY rastlinolekárskych osvedčení a pečiatok

 Informácia od NPPO Kirgiszka (pridané 16. mája 2022)

NPPO Kirgiszka informuje o nových vzoroch rastlinolekárskych osvedčení a pečiatok platných od 15. mája 2022. Nový vzor rastlinolekárskeho osvedčenia nájdete tu: Rastlinolekárske osvedčenie Kirgiszko

INFO Albánska k vývozu použitej poľnohospodárskej a lesnej techniky - LEN S RASTLINOLEKÁRSKYM OSVEDČENÍM

 Informácia od MPRV Albánska (pridané 11. mája 2022)

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Albánsku informuje o povinnosti pri vývoze použitej poľnohospodárskej a lesnej techniky do Albánska.

Od 15.03.2022 je v Albánsku účinné Nariadenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 113 „Schvaľovanie nariadenia o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín“.

Toto nariadenie má okrem iného zákonnú povinnosť pri vývoze strojov a vozidiel, ktoré boli prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Albánskej republiky, MUSIA BYŤ SPREVÁDZANÉ RASTLINOLEKÁRSKYM OSVEDČENÍM

Táto povinnosť platí pre všetky krajiny, ktoré chcú vyvážať do Albánska.

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny 

do tretích krajín - rastlinolekárska certifikácia

Z dôvodu zistených nedostatkov pri kontrolách vývozov dreva do tretích krajín a z dôvodu zabezpečenia splnenia všetkých dovozných požiadaviek tretích krajín pri obchodovaní s drevom vypracoval ÚKSÚP – Odbor ochrany rastlín nasledovné pokyny určené vývozcom dreva. 

Rastlinolekárska certifikácia

Rastlinolekárska certifikácia sa používa na doloženie, že zásielka spĺňa dovozné rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia a je vykonávaná národnou organizáciou na ochranu rastlín (na Slovensku je touto organizáciou ÚKSÚP). Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz  alebo pre opätovný vývoz  môže vydávať len úradná osoba, ktorá je na túto činnosť odborne kvalifikovaná a riadne oprávnená (rastlinolekársky inšpektor - inšpektor ÚKSÚP).

I.  PODANIE ŽIADOSTI

Žiadosť o vývoz do tretej krajiny podáva vývozca - Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz  Žiadosť je potrebné zasielať inšpektorovi včas a to minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou. Žiadosť musí obsahovať špecifikované fytosanitárne požiadavky krajiny dovozu. Tie si musí zistiť vývozca priamo u národnej organizácii ochrany rastlín krajiny dovozu. Požiadavky musia byť sformulované do podoby tzv. dodatkového prehlásenia, ak to legislatíva krajiny určenia vyžaduje.

Žiadosť na premiestnenie v rámci krajín EÚ podáva vývozca - Žiadosť o vystavenie osvedčenia pred vývozom.  Žiadosť je potrebné zasielať inšpektorovi včas a to minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou.

Kontrola splnenia rastlinolekárskych požiadaviek krajiny určenia sa vykonáva v mieste nakládky dreva (guľatiny).  Z toho dôvodu je potrebné v „Žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia“ alebo v „Žiadosti o vystavenie osvedčenia pred vývozom“ uviesť všetky potrebné údaje o mieste nakládky, predpokladanom čase nakládky a taktiež uviesť kontaktné osoby.

II. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA DREVENÚ GUĽATINU URČENÚ NA VÝVOZ

Drevo pred naložením do kontajnera musí byť očistené, v zimnom období bez zvyškov ľadu a snehu, bez pôdy, bez rastlinných zvyškov.

Napríklad do Číny je možné dovážať drevo s kôrou aj bez kôry. Pri odkôrnenom dreve je tolerované maximálne 5% kôry, ponechanej na jednotlivých kmeňoch. Množstvo kôry však nemôže prekročiť 2% z celkového objemu dreva. Ak je požiadavka krajiny na úplné odkôrnenie, tak drevo musí byť odkôrnené.

Zásielka musí byť úplne bez prítomnosti hmyzu a karanténnych škodlivých organizmov. Lykožrúty (Ips spp.) sú zaradené do zoznamu karanténnych škodlivých organizmov Číny. V našich podmienkach sa kontroly zameriavajú aj na škodlivé organizmy, ktoré boli v minulosti na zásielkach slovenského dreva zachytené pri kontrolách v Číne a nám následne notifikované. Jedná sa o týchto škodcov:

Ips typographus (lykožrút smrekový)

Sirex noctilio (píľovka smreková)

Xyleborus monographus (drvinárik pňový)

Kontroly sú zamerané  aj na škodcov listnatých drevín ako sú napr. – fúzač dubový, fúzač dubinový, fúzač veľký, nosánik (Gastrocercus), drvinárik pňový, krasoň dvojškvrnný a podôrnik dubový a pod.

 Všetkých týchto škodcov nájdete: https://www.skodcoviadrevin.sk/

Drevo, ktoré je napadnuté a poškodené drevokazným hmyzom taktiež nie je možné vyvážať (výletové otvory  a vývrty v dreve).

V zásielke nesmie byť prítomná pôda, ani znečistenie dreva pôdou. Drevo musí byť bez poškodenia a napadnutia drevokaznými hubami, takto poškodené drevo sa nemôže vyvážať.

Zásielky nesmú obsahovať ďalšie škodlivé organizmy, ako sú napr. semená niektorých druhov rastlín (Ambrosia spp., Cuscuta spp.)

Zásielky guľatiny s kôrou musia byť chemicky alebo fyzikálne ošetrené ( k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o ošetrení). (likvidácia škodcov)

V Slovenskej republike je na účely fumigácie dreva určenej na vývoz do tretích krajín autorizovaný prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Prípravok QUICKPHOS TABLETS 56 GE je podľa schválenej etikety klasifikovaný ako jed, čo si následne vyžaduje absolvovanie zodpovedajúcich školení v gescii MZ SR.

V etikete pre QUICKPHOS TABLETS 56 GE je uvedené:

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva:

pod 10 °C - fumigácia sa nevykonáva

Vzhľadom na klimatickú rôznorodosť územia SR, termín pre začiatok a koniec aplikácie prípravku QUICKPHOS TABLETS 56 GE stanoví ÚKSÚP (na základe údajov z SHMÚ).

III. VYSTAVENIE RATLINOLEKÁRSKEHO OSVEDČENIA NA VÝVOZ

Pôvod dreva v Slovenskej republike

Inšpektor skontroluje tovar pri nakládke, podľa vyššie uvedených informácii vyhotoví kontrolný záznam alebo priamo vystaví rastlinolekárske osvedčenie.

Fumigácia sa počas nízkych teplôt nevykonáva – skontrolovaný tovar odchádza do prístavu, kde vývozca zabezpečí fumigáciu. Po fumigácii vývozca predloží fumigačný protokol inšpektorovi. Inšpektor má k dispozícii všetky podklady potrebné k vystaveniu rastlinolekárskeho osvedčenia. 

Fumigácia pri teplotách vyšších ako 10 °C iba autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Aplikátor je povinný sa preukázať absolvovaním školenia pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín podľa § 32 zákona č. 405/2011 Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Použitie prípravku podľa návodu v etikete.

Pôvod dreva v inej členskej krajine EÚ

V prípade, že drevo pochádza z inej členskej krajiny EÚ, je potrebné predložiť doklady, z ktorých je jasne identifikovateľné miesto pôvodu, ošetrenie (fumigačný protokol), kontrola z nakládky (Osvedčenie pre vývozom). Osvedčenie pred vývozom vystavuje národná organizácia ochrany rastlín v danej krajine pôvodu. V osvedčení pred vývozom musia byť uvedené aj informácie o ošetrení (fumigácii). Musí byť zachovaná vysledovateľnosť obchodných trás vyvážaného tovaru. Samostatné fumigačné protokoly vydané v inej členskej krajine nebudú inšpektorom uznané a inšpektor nevystaví rastlinolekárske osvedčenie na vývoz !!!

V prípade, že sa bude fumigácia dreva dovezeného z iného členského štátu vykonávať na území SR:

Drevo musí byť sprevádzané originálom osvedčenia pred vývozom, ktoré vydala príslušná národná organizácia ochrany rastlín s garanciou pôvodu dreva. Vývozca nahlási inšpektorovi termín a čas fumigácie, aby mohol inšpektor skontrolovať či bola fumigácia vykonaná.

Inšpektor vystaví rastlinolekárske osvedčenie iba po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek.

IV. VYSTAVENIE OSVEDČENIA PRED VÝVOZOM

Osvedčenie pred vývozom alebo harmonizovaný dokument tento doklad vydáva príslušný orgán (NPPO) členského štátu EÚ podľa článku 102 nariadenia o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa s cieľom informovať príslušné orgány ČŠ, že sa uplatnili určité rastlinolekárske postupy.

Pôvod dreva v Slovenskej republike (postup je rovnaký ako pri vystavovaní rastlinolekárskeho osvedčenia)

Inšpektor skontroluje tovar pri nakládke, podľa vyššie uvedených informácii vyhotoví kontrolný záznam alebo priamo vystaví osvedčenie pred vývozom.

Fumigácia sa počas nízkych teplôt nevykonáva – skontrolovaný tovar odchádza do prístavu, kde vývozca zabezpečí fumigáciu. Po fumigácii vývozca doplní fumigačný protokol inšpektorovi. Inšpektor má k dispozícii všetky podklady potrebné k vystaveniu osvedčenia pred vývozom. 

Fumigácia pri teplotách vyšších ako 10 °C iba autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Aplikátor je povinný sa preukázať absolvovaním školenia pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín podľa § 32 zákona č. 405/2011 Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Použitie prípravku podľa návodu v etikete.

Inšpektor vystaví osvedčenie pred vývozom iba po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek.

UPOZORŇUJEME VÝVOZCOV, že pri zistení podvodných praktík a pri opakovaných nedostatkoch pri nakládkach dreva (na základe obdržaných notifikácií od národných organizácií ochrany rastlín), pri nesprávnom a nedostatočnom ošetrovaní dreva, pri predkladaní zavádzajúcej sprievodnej dokumentácie inšpektorom, ÚKSÚP pozastaví vývozy dotknutým subjektom v rámci celého územia Slovenskej republiky.

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny 

do tretích krajín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor ochrany rastlín informuje vývozcov dreva do tretích krajín o aktuálnej situácii  pri rastlinolekárskych kontrolách a vystavovaní vývozných rastlinolekárskych osvedčení pre guľatinu z dreva. Zároveň zasielame informácie o možnostiach ošetrenia guľatiny pred vývozom.

V Slovenskej republike je na účely fumigácie dreva určenej na vývoz do tretích krajín autorizovaný prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. V etikete  pre  QUICKPHOS TABLETS 56 GE je uvedené:

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva:

pod 10 °C - fumigácia sa nevykonáva

Pri nesprávnom používaní prípravku na ochranu rastlín nie je zabezpečená účinnosť prípravku na ochranu rastlín a z toho dôvodu rastlinolekársky inšpektor nemôže informácie o ošetrení dreva uviesť v rastlinolekárskom osvedčení (fytocertifikáte).

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v zmysle § 8  ods. 1 bodu c) Zákona č. 405 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

c) uvádzať na trh len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, používať len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín podľa návodu a podmienok uvedených na etikete, podľa zásad správnej praxe pri ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise, skladovať prípravky na ochranu rastlín, manipulovať s nimi a nakladať s ich obalmi a zvyškami tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a životné prostredie.

Taktiež upozorňujeme vývozcov, že biocídne prípravky nie sú určené na ošetrovanie dreva a iných tovarov vyvážaných do tretích krajín, táto skutočnosť je stanovená v európskej legislatíve.

Rastlinolekársky inšpektor nevystaví rastlinolekárske osvedčenie ak:

- bola zásielka ošetrená biocídnym prípravkom;

- bola zásielka ošetrená na Slovensku neautorizovaným prípravkom na ochranu rastlín (napr. Phostoxin tablety).

- zásielka nebola ošetrená v súlade s pokynmi na etikete autorizovaného prípravku na ochranu rastlín (minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva)

ODPORÚČANIA PRE VÝVOZCOV DREVENEJ GUĽATINY DO TRETÍCH KRAJÍN:

  • požiadať o fumigáciu dreva priamo v prístave. Po zaslaní fumigačného protokolu z prístavu rastlinolekársky inšpektor vydá rastlinolekárske osvedčenie.
  • pre zabezpečenie jednotného prístupu pri vystavovaní rastlinolekárskych osvedčení bude možné vykonávať fumigáciu dreva na Slovensku za účelom vystavovania  rastlinolekárskych osvedčení:
  • - iba  autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín QUICKPHOS TABLETS 56 GE a
  • - až po dlhodobom oteplení  a dosiahnutí požadovanej teploty dreva v rámci celého územia SR, o čom bude ÚKSÚP všetkých zainteresovaných včas informovať.
  • Vývozca môže rastlinolekárskeho inšpektora požiadať o vystavenie „Osvedčenia pred vývozom“, ktoré by deklarovalo iba pôvod dreva, nie ošetrenie. Na základe „Osvedčenia pred vývozom“ môže byť vystavené rastlinolekárske osvedčenie príslušnými orgánmi v inom členskom štáte EÚ.

AKTUALIZÁCIA 3. marca 2022

INFO NPPO Pakistanu o zmene formátu rastlinolekárskeho osvedčenia 

Informácia od NPPO Pakistanu  (pridané 7. februára 2021)  

Odbor ochrany rastlín, Národná organizácia na ochranu rastlín Pakistanu, Ministerstvo národnej potravinovej bezpečnosti a výskumu v dôsledku novelizácie nariadení o karanténe rastlín z roku 1976 informuje o novom formáte papierového fytosanitárneho osvedčenia - NOVÝ VZOR s malými zmenami v texte a umiestnení koloniek obsahuje informácie vydané odborom ochrany rastlín a je účinný od 10. decembra 2021

Starý formát fytosanitárneho osvedčenia - STARÝ VZOR zostane v platnosti a bude sa naďalej vydávať až do vyčerpania starých zásob. O vyčerpaní starých zásob budú členské štáty informované. Všetky fytosanitárne osvedčenia zostávajú v súlade s ISPM 12.

Informácia pridaná dňa: 7. februára 2022

INFO Číny pre výrobcov o požiadavkách kontroly a karantény pre dovozové mrazené ovocie z krajín strednej a východnej Európy   

Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) vydala Oznámenie o požiadavkách kontroly a karantény pre dovozové mrazené ovocie z krajín strednej a východnej Európy. Oznámenie GACC č. 96/2021 s účinnosťou od 1.2.2022 povoľuje dovoz mrazeného ovocia z krajín strednej a východnej Európy v súlade s požiadavkami kontroly a karantény uvedenými v anglickom preklade na nasledovnom odkaze: Požiadavky kontroly a karantény.

INFO Brazílie - Zmena národnej legislatívy, nová požiadavka platnosti fytosanitárneho certifikátu   

Predpisy týkajúce sa používania fytosanitárnych certifikátov pre rastlinné produkty.

Portaria č. 177, od 16. júna 2021, vstúpila do platnosti 1. júla 2021 a od roku 2018 nahrádza Instrução Normati va n ° 71.

Nariadenie ustanovuje niektoré základné pravidlá pre prijímanie fytosanitárnych certifikátov aj pre dovážané rastlinné produkty.

Nová požiadavka týkajúca sa platnosti fytosanitárnych certifikátov, ktoré sprevádzajú rastlinné produkty dovážané do Brazílie: Fytosanitárne certifikáty alebo fytosanitárne certifikáty pre reexport sa nebudú považovať za platné, ak boli vydané viac ako 14 dní pred odchodom rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných výrobkov z vyvážajúcej krajinyZa deň odchodu sa bude považovať dátum vydania nákladného listu.

V kapitole "V" sa stanovujú podmienky pre prijatie fytosanitárnych certifikátov týkajúcich sa dovozu rastlinných produktov.

 INFO Veľkej Británie o predĺžení platnosti súčasných zjednodušených postupov na pôvodných listinných fytosanitárnych osvedčeniach v súvislosti s pandémiou COVID-19

Platnosť súčasných zjednodušených postupov na pôvodných listinných fytosanitárnych osvedčeniach sa predlžuje do 

31. decembra 2021.

Pokračujú nasledujúce zmeny:

- Podmienené bilaterálnou dohodou pokiaľ sa nedohodlo inak, do 31. decembra 2021 bude GB prijímať digitálne kópie [PDF] namiesto pôvodných fytosanitárnych osvedčení pre zásielky regulovaných rastlín a rastlinných produktov, ktoré budú pravidelne preskúmané.

- Kópie fytosanitárnych osvedčení by mali stále zodpovedať požiadavkám ISPM 12, vrátane ich podpisu, pečiatky a dátumu.

- Kvalita týchto kópií by mala umožniť vykonanie komplexnej kontroly dokladov, takže predovšetkým obsah osvedčenia by mal byť zreteľne čitateľný, mali by byť priložené všetky pripojené listy a zreteľne viditeľné príslušné sériové čísla.

- Originálne papierové fytosanitárne osvedčenia pre zásielky vyvážané iba s elektronickou kópiou sa musia poskytnúť, akonáhle je to technicky možné, po dôkladnom preskúmaní alebo zrušení vyššie uvedených požiadaviek.

Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožňuje ďalšie rozšírenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/466, sa nachádza na: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/681/made

INFO Veľkej Británie - Oficiálne usmernenie k písaniu dodatočných vyhlásení (AD)

GB nedávno vydala oficiálne usmernenie, ktoré ilustruje, ako by sa mali interpretovať špeciálne požiadavky uvedené v The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, a teda ako musia byť AD uvedené na fytosanitárnom osvedčení. Je dôležité, aby boli AD správne napísané, aby sa zabránilo ich nedodržiavaniu a aby sa zabezpečilo, že vyhovejú potrebným kontrolám v GB. 

Toto usmernenie spolu s príkladmi možno nájsť na portáli o zdraví rastlín: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/requirements-for-additional-declarations-ads-on-phytosanitary-certificates-pcs/

INFO Veľkej Británie - Zavedenie dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín 

GB informuje o nových právnych predpisoch, ktoré nadobudnú účinnosť 17. novembra 2021, budú sa vzťahovať na vývoz z krajín EÚ a tretích krajín.

Táto legislatíva zavedie na mieru šitý systém dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín, ak budú splnené určité kritériá, povolila by sa nižšia úroveň hraničných kontrol určitého regulovaného tovaru. Systém nahradí zachovaný režim EÚ, ktorý sa používa v súčasnosti a zameria sa na škodcov, ktorí predstavujú riziko pre usídlenie v GB.

INFO Libanonu k dovozom dreva do Libanonu

Informácia od NPPO Libanonu  (pridané 26. marca 2021) 

NPPO Libanonu informuje, že  v posledných mesiacoch zadržala zásielky dreva, ktoré nespĺňali dovozné požiadavky pre vstup dreva do krajiny. Z uvedeného dôvodu NPPO Libanonu upozorňuje na dodržiavanie dovozných požiadaviek na dovoz dreva do Libanonu.

Každá zásielka dreva musí byť pri dovoze alebo tranzite sprevádzaná rastlinolekárskym osvedčením (fytocertifikátom) z krajiny pôvodu, v ktorom musí byť uvedený typ a dátum ošetrenia. Podrobnosti sú uvedené v dokumente: zaslanom od NPPO Libanonu Requirements for wood imports to Lebanon Decision 

INFO Veľkej Británie k škodlivému organizmu Xylella fastidiosa

Informácia od NPPO Veľkej Británie (pridané 1. marca 2021)

NPPO Spojeného Kráľovstva informuje o nových právnych predpisoch, ktoré vstúpia do platnosti 4.3.2021 a ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie o zdraví rastlín (tzv. fytosanitárne podmienky- BREXIT), aby sa tým znížilo riziko pre zdravie rastlín, aké predstavuje Xylella fastidiosa.

Zmeny boli identifikované ako prioritné, ktoré zároveň povedú k zvýšeniu biologickej bezpečnosti rastlín v Spojenom kráľovstve v reakcii na známe hrozby, čím sa z krátkodobého hľadiska ako aj pre budúcnosť ochráni britský obchod, spoločenské záujmy a životné prostredie. Toto rozhodnutie bolo predložené v rámci SPS aj organizácii WTO.

Xylella fastidiosa

Spojené kráľovstvo má oprávnené obavy z dovozu rastlinného materiálu, ktorý môže byť infikovaný baktériou Xylella fastidiosa. Za osobitné riziko je považovaný dovoz rastlín rodov oliva, mandľa, levanduľa, rozmarín, kávovník a Polygala sppA práve týchto hostiteľov sa týkajú navrhované opatrenia. Výskyty v južnom Taliansku zničili tamojšiu produkciu olív a mali veľké sociálne dopady.

Nie je známe, žeby sa tento škodca vyskytoval na území Spojeného kráľovstva, ale zo strany britskej NPPO pretrvávajú obavy o jeho možné zavlečenie na dovážaných hostiteľských rastlinách, napr. olivách alebo iných druhoch, ktoré sú hostiteľmi baktérie pri ohniskových výskytoch. Dlhé obdobie latencie baktérie Xylella znamená, že bez ďalších požiadaviek, by mohla byť baktéria zavlečená do krajín a miest bez výskytu na hostiteľoch, ktorí by neprejavovali žiadne symptómy.

Výskyt baktérie Xylella je naďalej potvrdzovaný v Európe aj inde vo svete. Nevystopovateľná distribúcia a priebežné nálezy naznačujú pretrvávajúce riziko šírenia. Spojené kráľovstvo preto zvyšuje obmedzenia a požiadavky na dovoz vysoko rizikových hostiteľských rastlín, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa Xylella fastidiosa dostane do Spojeného kráľovstva. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť úroveň ochrany pred rizikom vstupu Xylella fastidiosa do GB prostredníctvom dovážaných rastlín.

Dnes platné opatrenia v Spojenom kráľovstve, týkajúce sa Xylella fastidiosa neriešia riziká, vyplývajúce z aktualizovanej analýzy rizika škodcu (PRA). Posledne menovaná je k dispozícii na stránke: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/Xylella-Draft-PRA.pdf.

Nové opatrenia budú obsahovať tieto požiadavka:

- povoliť dovoz iba rodov Polygala spp. a Coffea spp. z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich Xylella fastidiosa nevyskytuje

- zaviesť prísnejšie požiadavky na dovoz rastlín rodov a druhov Olea spp., Prunus dulcis, Lavandel spp, Rosmarinus spp. a Nerium oleander z krajín, kde je potvrdený výskyt Xylella fastidiosa. Dovoz bude povolený len za určitých podmienok ako sú: kontrola miesta výroby a okolia, testovanie vzoriek, predexportné kontroly a jednoročná karanténa materiálu pred vývozom do Spojeného kráľovstva.

Existujúce požiadavky na dovoz vysoko rizikových rastlín z krajín, kde nie potvrdený výskyt Xylella fastidiosa budú zachované za predpokladu vykonania každoročnej úradnej kontroly spojenej s odberom a rozborom vzoriek.

Sumár požiadaviek Spojeného Kráľovstva: 

Xylella emergency measures 17022021 IPPC

Xylella emergency measures letter Annex 17022021

Nariadenie:  http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2021/136

Opatrenia vstupujú do platnosti 4.3.2021

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie

Informácia od NPPO Veľkej Británie

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie ktoré bolo vyprodukované pred 15.8.2020, teda pred zavedením VNK (EÚ) 2020/1191 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1597394153925&uri=CELEX:32020R1191 v auguste 2020.

Tieto požiadavky boli implementované vo Veľkej Británii v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020). Osivo rajčiaka a papriky, ktoré podliehajú týmto požiadavkám a ktoré sú vyvážané do Veľkej Británie tretími krajinami, mohli byť vyrobené pred nejakým časom a uskladnené. To by znamenalo, že nie je možné splniť požiadavky nariadení o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) prílohy 7 časť B bod 6 b i) týkajúce sa kontroly materských rastlín, pretože materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.

Ako dočasné riešenie môžu NPPO tretích krajín do 31. decembra 2021 používať toto alternatívne dodatočné vyhlásenie:

Okrem odkazu na požiadavky v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) príloha 7 časť B bod 6, v dodatočnom vyhlásení ako alternatíva k požiadavkám prílohy 7 časť B bod 6 písm. b) bod i) možno uviesť nasledovné:

„Osivo bolo zozbierané pred 15. augustom 2020 a materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.“

Mal by sa zahrnúť aj odkaz na článok prílohu 7 časť B bod 6 b) bod ii):

„že osivo alebo ich materské rastliny prešli úradným odberom vzoriek a testovaním na tobomavírus napádajúci rajčiaky a podľa týchto testov sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.“

To by znamenalo, že všetko osivo, ktoré bolo vyprodukované pred 15. augustom 2020, bude musieť byť testované v súlade s požiadavkami na odber vzoriek a testovanie stanovenými v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020), Príloha 7, časť B bod 6.

Upozornenie pre vývozcov dreva do Číny 

ÚKSÚP - odbor ochrany rastlín upozorňuje vývozcov dreva do Číny na dôsledné dodržiavanie rastlinolekárskych požiadaviek Číny. Na zásielky dreva, ktoré nebudú spĺňať rastlinolekárske požiadavky Číny,  fytoinšpektor nevydá  vývozný fytocertifikát.

Zásielky dreva musia spĺňať nasledovné rastlinolekárske požiadavky pre vstup do Číny:

1. Do Číny je možné dovážať  drevo s kôrou aj bez kôry. Pri odkôrnenom dreve je tolerované maximálne 5% kôry,  ponechanej na jednotlivých kmeňoch. Množstvo kôry však nemôže prekročiť 2% z celkového objemu dreva.

2. Zásielka musí byť úplne bez prítomnosti hmyzu a karanténnych škodlivých organizmov. Lykožrúty (Ips spp.) sú zaradené do zoznamu karanténnych škodlivých organizmov Číny.

3. V zásielke nesmie byť prítomná pôda, ani znečistenie dreva  pôdou. Drevo musí byť bez poškodenia a  napadnutia drevokaznými hubami.

4. Zásielky nesmú obsahovať ďalšie škodlivé organizmy, ako sú napr. semená niektorých druhov rastlín (Ambrosia spp.,  Cuscuta spp.)

5. Zásielky guľatiny s kôrou musia byť chemicky alebo fyzikálne ošetrené ( k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o ošetrení).

Informácie k registrácii profesionálnych prevádzkovateľov - vývozcov

Vydávanie vývozných a reexportných rastlinolekárskych osvedčení sa vykonáva na základe Nariadenia európskeho parlamentu  a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín a  Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o  zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov. Úradné kontroly sa vykonávajú na základe Nariadenia  európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných  úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania  potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré  životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na  ochranu rastlín a taktiež podľa medzinárodných noriem FAO ISPM č. 7 – „Systém fytosanitárneho uznávania“ a FAO ISPM č. 12 – „Rastlinolekárske osvedčenie“.

Rastlinolekárske osvedčenia na vývoz alebo reexport vystavujú fytoinšpektori ÚKSÚP, ak na základe rastlinolekárskej kontroly zistia, že zásielka neobsahuje karanténne škodlivé organizmy a sú splnené požiadavky príslušnej krajiny, do ktorej sa tovar vyváža.

Profesionálni, prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o vydanie vývozných alebo reexportných rastlinolekárskych osvedčení a Osvedčení pred vývozom 

 - podliehajú registrácii na úseku rastlinolekárskej starostlivosti

Povinnosti vývozcov:

- požiadať o registráciu profesionálneho prevádzkovateľa - vývozcu

- oznámiť fytoinšpektorovi  vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať fytoinšpektora o vykonanie rastlinolekárskej kontroly;

- pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu predložiť fytoinšpektorovi vyplnenú Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz s nasledovnými údajmi:

- meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu príjemcu;
- miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo  iných predmetov;
deklarované dopravné prostriedky, miesto vstupu a množstvo;
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín;
- podrobnosti dezinsekčného alebo dezinfekčného ošetrenia;
- rastlinolekárske požiadavky krajiny, do ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyvážajú, a rastlinolekárske požiadavky krajín cez, ktoré sa zásielka prepravuje, v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku;

- predložiť fytoinšpektorovi potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia;

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú z krajín Európskej únie, je potrebné predložiť doklady, z ktorých je jasne identifikovateľné miesto pôvodu rastlín a rastlinných produktov (Osvedčenie pre vývozom, výsledky laboratórnych rozborov, dodacie listy, faktúry, rastlinné pasy a pod.).

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú z tretích krajín, je potrebné ku kontrole predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rastlinolekárskeho osvedčenia vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bolo rastlinolekárske osvedčenie vystavené. V tomto prípade sa na zásielku vystavuje rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz.

Ak k zásielke pochádzajúcej z tretej krajiny nebolo vydané rastlinolekárske osvedčenie je potrebné predložiť doklady osvedčujúce pôvod tovaru (napr. faktúra, dodací list, prepravné doklady).

Miesto vykonávania rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárska kontrola zásielok určených na vývoz do tretích krajín sa vykonáva v mieste produkcie alebo na mieste, na ktorom je možné z technického aj rastlinolekárskeho hľadiska vykonať kontrolu celej zásielky a odobrať reprezentatívnu vzorku rastlín. Kontrola sa vykonáva najmä na mieste produkcie alebo mieste skladovania rastlín určených na vývoz ešte pred ich nakládkou do dopravného prostriedku, kde je možné tiež skontrolovať odobraté vzorky.

Kontakty na fytoinšpekciu podľa jednotlivých okresov

Fytoinšpektor upozorní vývozcu, že je potrebné z jeho strany zaistiť vhodné miesto na vykonanie prehliadky a vzorkovania celej zásielky, a to už v momente prijatia jeho žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia, alebo rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz  pre túto zásielku. V prípade, že takéto miesto žiadateľ nie je schopný zaistiť, považuje sa to za neumožnenie vykonania kontroly zo strany žiadateľa podľa § 12 ods. 4 zákona a rastlinolekárske osvedčenie sa nevydá.

V prípade, že krajina prijímajúca zásielku má v požiadavke kontrolu porastov, musí túto skutočnosť vývozca oznámiť príslušnému fytoinšpektorovi v dostatočnom časovom predstihu,  aby mohol urobiť rastlinolekársku prehliadku v mieste pestovania a v prípade potreby odobrať vzorku na laboratórnu diagnostiku (napr. vzorky pôdy na háďatka, vzorky rastlín na zisťovanie latentných chorôb).

V prípade, že miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia a miesto kontroly nie sú totožné (miesto kontroly je v regióne iného fytoinšpektora), musí byť z kontroly zásielky vyhotovený Záznam o kontrole – A, ktorý žiadateľ o vývoz zašle e-mailom fytoinšpektorovi, ktorý bude vystavovať rastlinolekárske osvedčenie.

Rozsah a vykonanie rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárskej kontrole, odberu reprezentatívnej vzorky a rozboru vzorky na prítomnosť patogénov rastlín, a rastlinných produktov a iných predmetov podliehajú všetky zásielky, na ktoré sa vystavuje rastlinolekárske osvedčenie, bez ohľadu na výskyt vizuálnych príznakov napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami, ich pôvodu, vývozu alebo opätovného vývozu  zo Slovenskej republiky do tretích krajín.

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú.

Prehliadajú sa  najmä rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podozrivé z výskytu škodlivých organizmov a zvýšená pozornosť sa venuje druhom, ktoré boli už v predchádzajúcom období pozastavené treťou krajinou z dôvodu výskytu škodlivého organizmu v zásielke. Ak je prehliadkou zistené podozrenie z výskytu alebo potvrdený výskyt škodlivého organizmu, ktorý je karanténny pre dovážajúcu tretiu krajinu, fytoinšpektor, ktorý prehliadku vykonal, vypíše záznam A. Každý výskyt alebo podozrenie na výskyt škodlivého organizmu musí byť overený v  laboratóriu ÚKSÚP. V prípade pozitívneho výsledku sa rastlinolekárske osvedčenie nevydá.