Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): IMPLEMENTÁCIA

Postupná implementácia BTOM sa začala 30. januára 2024 zavedením certifikácie pre určité dovozy.

V nadchádzajúcej fáze 30. apríla 2024 sa zavedú fyzické kontroly dovozu. Od 30. apríla 2024 musia obchodníci prepravujúci tovar do Veľkej Británie:

• Zabezpečiť, aby tovar z EÚ / EZVO vstúpil do Veľkej Británie prostredníctvom vhodne určenej hraničnej kontrolnej stanice (HKS) alebo kontrolného miesta (CP) pre daný typ komodity a pri vyzvaní predložiť zásielku na kontrolu, kde sa môžu uskutočniť dokumentačné, identifikačné a fyzické kontroly založené na riziku. Existujúce kontroly vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov z EÚ, Švajčiarska a Lichtenštajnska sa presunú z miest určenia (PoD) do HKS a CP.

Pred zavedením fyzických kontrol od 30. apríla 2024 vláda Spojeného kráľovstva uskutoční ďalšie webináre na podporu pripravenosti obchodníkov.

Webinár: BTOM: Pripravenie sa na nadchádzajúce kontroly dovozu od 24. apríla (zamerané na rastliny), štvrtok 11. apríla 2024 o 12:00 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku


Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): Ovocie a zelenina EÚ

BTOM kategorizuje uplatňovanie hraničných kontrol do troch kategórií: s nízkym rizikom, so stredným rizikom a s vysokým rizikom.

Aby sa zachovala biologická bezpečnosť Spojeného kráľovstva a zároveň sa minimalizovalo narušenie pre obchodníkov, väčšina ovocia a zeleniny dovážaných z EÚ bola dočasne znížená zo stredne rizikového na nízkorizikovú kategóriu minimálne do 31. októbra. Vláda Spojeného kráľovstva poskytne obchodníkom a obchodným partnerom najmenej tri mesiace vopred oznámenie, ak sa kategorizácia rizika pre komoditu zmení.


Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): Bežný používateľský poplatok

Od 30. apríla 2024 bude vláda Spojeného kráľovstva spravovať bežný užívateľský poplatok na všetky oprávnené dovozy SPS vstupujúce do Spojeného kráľovstva cez prístav Dover a Eurotunnel v Kente.

Spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať na dovoz živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov vstupujúcich do Veľkej Británie cez prístav Dover alebo Eurotunnel, ktoré sú oprávnené na kontroly na vládou riadenom BCP. Bude sa uplatňovať na všetky oprávnené dovozy bez ohľadu na to, či sa dovoz vyberie na fyzickú kontrolu v plánovaných zariadeniach HKS.

1. Vláda Spojeného kráľovstva uskutoční webový seminár na podporu pripravenosti obchodníkov. Podrobnosti o webinári nájdete tu: Bežné užívateľské poplatky, streda 10. apríla 2024 o 10:30 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku.

Od 30. apríla 2024 sa budú účtovať nasledujúce sadzby za každý druh komodít v spoločnom zdravotnom vstupnom doklade (CHED):

Typ komodity
Dovoz
Tranzit
nízkorizikové rastliny a rastlinné produkty
žiadny užívateľský poplatok
žiadny bežný užívateľský poplatok
strednerizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok
vysokorizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok


Poznámka: Poplatky za druhy komodít budú obmedzené na maximálne päť druhov komodít. Ak teda zásielka obsahuje 10 komodít, spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať len na maximálne 5 komodít.


Ďalšie informácie možno nájsť prostredníctvom príslušných hypertextových odkazov nižšie:


Letáky:

Border control posts - plants and plant products Hraničné kontrolné stanice – rastliny a rastlinné produkty

Import notifications using IPAFFS Notifikácie dovozu prostredníctvom IPAFFS

Phytosanitary certificates Rastlinolekárske osvedčenia

Transiting goods through Great Britain to the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland Tranzit tovaru cez Veľkú Britániu do EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

Gov.uk a Príručka portálu zdravia rastlín:

Veľká Británia, od 31. januára 2024 - GOV.UK (www.gov.uk)

TOM risk categorisations - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Kategorizácia rizika TOM - Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)

TOM online session recordings and Questions and Answers (Q&A) - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Záznamy online stretnutí TOM a otázky a odpovede (Otázky a odpovede) – Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)


Mapy HKS a CP:

BCP, CP, and IC Locations for Plants - Google My Maps HKS, CP a Inšpekčné strediská – Google Moje mapy

5. apríl 2024


Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - ukončenie obmedzenia vo vzťahu k teplotám

Aktuálny priebeh predjarného počasia umožňuje dostatočnú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín v tomto prípade proti škodcom dreva. ÚKSÚP oznamuje profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín, že od 4. marca 2024 je možné vykonávať ošetrenie dreva proti škodcom - fumigáciu vo vonkajšom prostredí.

27. február 2024

Nové dovozné požiadavky UK na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov

NPPO UK upozorňuje na zmenu dovozných požiadaviek na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov. Nové požiadavky UK na dovoz oznámené v notifikácií WTO č. G/SPS/N/GBR/39 27. júla 2023, nadobudli účinnosť 24. novembra 2023 vzťahujú sa na vývoz z krajín EÚ a sú dostupné na tomto linku.

8. január 2024

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie 2023-2024

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 20.11.2023 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných vhodných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety príslušných POR.

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania.

3. november 2023

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny do tretích krajín - nový MP č. 7/2023 účinný od 03.04.2023

„Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín“

„Pokyn určený profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín“

MP ÚKSÚP č. 7-2023 Kontrola pri nakládke dreva pri vývoze do tretích krajín-určený profesionálnym prevádzkovateľom

Prílohy k metodickému pokynu:

Vzor fumigačného certifikátu.docx dokument word na stiahnutie

Žiadosť_o_rastlinolekársku_kontrolu_pri_vývoze_žiadosť_o_vystavenie_FC_pri_vývoze.docx dokument word na stiahnutie

ISPM 43_SK verzia.pdf

Databáza POR-ISPOR

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - uvedené v článku 6 Metodického pokynu č. 7-2023

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - ukončenie obmedzenia vo vzťahu k teplotám

Aktuálny priebeh jarného počasia umožňuje dostatočnú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín v tomto prípade proti škodcom dreva. ÚKSÚP oznamuje profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín, že od 1. apríla 2023 je možné vykonávať ošetrenie dreva proti škodcom - fumigáciu vo vonkajšom prostredí.

Vývoz osiva kukurice do Čile – aktualizácia legislatívy

Národná organizácia ochrany rastlín v Čile dáva do pozornosti aktualizáciu legislatívy a nasledovné informácie:

Pre vývoz osiva kukurice do Čile bude potrebné od 15. decembra 2022 v rastlinolekárskom osvedčení (fytocertifikáte) garantovať absenciu vírusov High Plains (HPV) a vírusu mozaiky pšenice (WSMV).

Vývozcovia k žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz predložia príslušnému rastlinolekárskemu inšpektorovi aj výsledok laboratórnej analýzy s negatívnym výsledkom. V prípade nedoloženia výsledku z laboratória inšpektor rastlinolekárske osvedčenie nemôže vystaviť.

Vzorky osiva kukurice na analýzy vírusov je potrebné zasielať do akreditovaných laboratórií, ÚKSÚP tieto analýzy nevykonáva.

V dodatočnom vyhlásení rastlinolekárskeho osvedčenia bude uvedené: ‘The consignment is free from High Plains viruses (HPV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV), in accordance with phytosanitary measures carried out at source.‘

Pre zásielky osiva kukurice certifikované pred 15. decembrom 2022 nie je potrebné dodatočné vyhlásenie stanovené vo výnimke v legislatíve č. 6904 z roku 2022.

Pôvodná legislatíva - Uznesenie č. 1.187 z roku 2022, ktorým sa schvaľuje koordinovaný a systematický text uznesenia, ktorým sa ustanovujú fytosanitárne požiadavky na osivo obilnín

Aktualizácia - Výnimka v legislatíve č. 6904 z 2022 - anglická verzia

21. december 2022

Dôležité upozornenie !

Subjekty vykonávajúce fumigáciu dreva a komodít v skladoch upozorňujeme na splnenie povinnosti o zasielaní hlásení spotreby prípravkov na ochranu rastlín za hospodársky rok 2021/2022 - viac informácii na tomto linku

aktualizované 30.11.2022

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 01.12.2022 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry, za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety POR.

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania.

aktualizované 21.11.2022

Zákazy vývozu - reštriktívne opatrenia - Ruská federácia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/576, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Zoznam rastlinných tovarov, na ktoré sa zákaz vývozu do Ruskej federácie uplatňuje, podľa článku 3k:

Číselný znak KN
Názov tovaru
0601 10
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji
0601 20
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky
0602 30
Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované
0602 40
Ruže, tiež vrúbľované
0602 90
Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie – Ostatné
0604 20
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené – Čerstvé


INFO Kirgiszka - NOVÉ VZORY rastlinolekárskych osvedčení a pečiatok

Informácia od NPPO Kirgiszka (pridané 16. mája 2022)

NPPO Kirgiszka informuje o nových vzoroch rastlinolekárskych osvedčení a pečiatok platných od 15. mája 2022. Nový vzor rastlinolekárskeho osvedčenia nájdete tu: Rastlinolekárske osvedčenie Kirgiszko

INFO Albánska k vývozu použitej poľnohospodárskej a lesnej techniky - LEN S RASTLINOLEKÁRSKYM OSVEDČENÍM

Informácia od MPRV Albánska (pridané 11. mája 2022)

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Albánsku informuje o povinnosti pri vývoze použitej poľnohospodárskej a lesnej techniky do Albánska.

Od 15.03.2022 je v Albánsku účinné Nariadenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 113 „Schvaľovanie nariadenia o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín“.

Toto nariadenie má okrem iného zákonnú povinnosť pri vývoze strojov a vozidiel, ktoré boli prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Albánskej republiky, MUSIA BYŤ SPREVÁDZANÉ RASTLINOLEKÁRSKYM OSVEDČENÍM.

Táto povinnosť platí pre všetky krajiny, ktoré chcú vyvážať do Albánska.

INFO NPPO Pakistanu o zmene formátu rastlinolekárskeho osvedčenia

Informácia od NPPO Pakistanu (pridané 7. februára 2021)

Odbor ochrany rastlín, Národná organizácia na ochranu rastlín Pakistanu, Ministerstvo národnej potravinovej bezpečnosti a výskumu v dôsledku novelizácie nariadení o karanténe rastlín z roku 1976 informuje o novom formáte papierového fytosanitárneho osvedčenia - NOVÝ VZOR s malými zmenami v texte a umiestnení koloniek obsahuje informácie vydané odborom ochrany rastlín a je účinný od 10. decembra 2021.

Starý formát fytosanitárneho osvedčenia - STARÝ VZOR zostane v platnosti a bude sa naďalej vydávať až do vyčerpania starých zásob. O vyčerpaní starých zásob budú členské štáty informované. Všetky fytosanitárne osvedčenia zostávajú v súlade s ISPM 12.

Informácia pridaná dňa: 7. februára 2022

INFO Číny pre výrobcov o požiadavkách kontroly a karantény pre dovozové mrazené ovocie z krajín strednej a východnej Európy

Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) vydala Oznámenie o požiadavkách kontroly a karantény pre dovozové mrazené ovocie z krajín strednej a východnej Európy. Oznámenie GACC č. 96/2021 s účinnosťou od 1.2.2022 povoľuje dovoz mrazeného ovocia z krajín strednej a východnej Európy v súlade s požiadavkami kontroly a karantény uvedenými v anglickom preklade na nasledovnom odkaze: Požiadavky kontroly a karantény.

INFO Brazílie - Zmena národnej legislatívy, nová požiadavka platnosti fytosanitárneho certifikátu

Predpisy týkajúce sa používania fytosanitárnych certifikátov pre rastlinné produkty.

Portaria č. 177, od 16. júna 2021, vstúpila do platnosti 1. júla 2021 a od roku 2018 nahrádza Instrução Normati va n ° 71.

Nariadenie ustanovuje niektoré základné pravidlá pre prijímanie fytosanitárnych certifikátov aj pre dovážané rastlinné produkty.

Nová požiadavka týkajúca sa platnosti fytosanitárnych certifikátov, ktoré sprevádzajú rastlinné produkty dovážané do Brazílie: Fytosanitárne certifikáty alebo fytosanitárne certifikáty pre reexport sa nebudú považovať za platné, ak boli vydané viac ako 14 dní pred odchodom rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných výrobkov z vyvážajúcej krajiny. Za deň odchodu sa bude považovať dátum vydania nákladného listu.

V kapitole "V" sa stanovujú podmienky pre prijatie fytosanitárnych certifikátov týkajúcich sa dovozu rastlinných produktov.


INFO Veľkej Británie - Oficiálne usmernenie k písaniu dodatočných vyhlásení (AD)

GB nedávno vydala oficiálne usmernenie, ktoré ilustruje, ako by sa mali interpretovať špeciálne požiadavky uvedené v The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, a teda ako musia byť AD uvedené na fytosanitárnom osvedčení. Je dôležité, aby boli AD správne napísané, aby sa zabránilo ich nedodržiavaniu a aby sa zabezpečilo, že vyhovejú potrebným kontrolám v GB.

Toto usmernenie spolu s príkladmi možno nájsť na portáli o zdraví rastlín: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/requirements-for-additional-declarations-ads-on-phytosanitary-certificates-pcs/

INFO Veľkej Británie - Zavedenie dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín

GB informuje o nových právnych predpisoch, ktoré nadobudnú účinnosť 17. novembra 2021, budú sa vzťahovať na vývoz z krajín EÚ a tretích krajín.

Táto legislatíva zavedie na mieru šitý systém dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín, ak budú splnené určité kritériá, povolila by sa nižšia úroveň hraničných kontrol určitého regulovaného tovaru. Systém nahradí zachovaný režim EÚ, ktorý sa používa v súčasnosti a zameria sa na škodcov, ktorí predstavujú riziko pre usídlenie v GB.

INFO Libanonu k dovozom dreva do Libanonu

Informácia od NPPO Libanonu (pridané 26. marca 2021)

NPPO Libanonu informuje, že v posledných mesiacoch zadržala zásielky dreva, ktoré nespĺňali dovozné požiadavky pre vstup dreva do krajiny. Z uvedeného dôvodu NPPO Libanonu upozorňuje na dodržiavanie dovozných požiadaviek na dovoz dreva do Libanonu.

Každá zásielka dreva musí byť pri dovoze alebo tranzite sprevádzaná rastlinolekárskym osvedčením (fytocertifikátom) z krajiny pôvodu, v ktorom musí byť uvedený typ a dátum ošetrenia. Podrobnosti sú uvedené v dokumente: zaslanom od NPPO Libanonu Requirements for wood imports to Lebanon Decision

INFO Veľkej Británie k škodlivému organizmu Xylella fastidiosa

Informácia od NPPO Veľkej Británie (pridané 1. marca 2021)

NPPO Spojeného Kráľovstva informuje o nových právnych predpisoch, ktoré vstúpia do platnosti 4.3.2021 a ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie o zdraví rastlín (tzv. fytosanitárne podmienky- BREXIT), aby sa tým znížilo riziko pre zdravie rastlín, aké predstavuje Xylella fastidiosa.

Zmeny boli identifikované ako prioritné, ktoré zároveň povedú k zvýšeniu biologickej bezpečnosti rastlín v Spojenom kráľovstve v reakcii na známe hrozby, čím sa z krátkodobého hľadiska ako aj pre budúcnosť ochráni britský obchod, spoločenské záujmy a životné prostredie. Toto rozhodnutie bolo predložené v rámci SPS aj organizácii WTO.

Xylella fastidiosa

Spojené kráľovstvo má oprávnené obavy z dovozu rastlinného materiálu, ktorý môže byť infikovaný baktériou Xylella fastidiosa. Za osobitné riziko je považovaný dovoz rastlín rodov oliva, mandľa, levanduľa, rozmarín, kávovník a Polygala spp. A práve týchto hostiteľov sa týkajú navrhované opatrenia. Výskyty v južnom Taliansku zničili tamojšiu produkciu olív a mali veľké sociálne dopady.

Nie je známe, žeby sa tento škodca vyskytoval na území Spojeného kráľovstva, ale zo strany britskej NPPO pretrvávajú obavy o jeho možné zavlečenie na dovážaných hostiteľských rastlinách, napr. olivách alebo iných druhoch, ktoré sú hostiteľmi baktérie pri ohniskových výskytoch. Dlhé obdobie latencie baktérie Xylella znamená, že bez ďalších požiadaviek, by mohla byť baktéria zavlečená do krajín a miest bez výskytu na hostiteľoch, ktorí by neprejavovali žiadne symptómy.

Výskyt baktérie Xylella je naďalej potvrdzovaný v Európe aj inde vo svete. Nevystopovateľná distribúcia a priebežné nálezy naznačujú pretrvávajúce riziko šírenia. Spojené kráľovstvo preto zvyšuje obmedzenia a požiadavky na dovoz vysoko rizikových hostiteľských rastlín, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa Xylella fastidiosa dostane do Spojeného kráľovstva. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť úroveň ochrany pred rizikom vstupu Xylella fastidiosa do GB prostredníctvom dovážaných rastlín.

Dnes platné opatrenia v Spojenom kráľovstve, týkajúce sa Xylella fastidiosa neriešia riziká, vyplývajúce z aktualizovanej analýzy rizika škodcu (PRA). Posledne menovaná je k dispozícii na stránke: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/Xylella-Draft-PRA.pdf.

Nové opatrenia budú obsahovať tieto požiadavka:

- povoliť dovoz iba rodov Polygala spp. a Coffea spp. z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich Xylella fastidiosa nevyskytuje

- zaviesť prísnejšie požiadavky na dovoz rastlín rodov a druhov Olea spp., Prunus dulcis, Lavandel spp, Rosmarinus spp. a Nerium oleander z krajín, kde je potvrdený výskyt Xylella fastidiosa. Dovoz bude povolený len za určitých podmienok ako sú: kontrola miesta výroby a okolia, testovanie vzoriek, predexportné kontroly a jednoročná karanténa materiálu pred vývozom do Spojeného kráľovstva.

Existujúce požiadavky na dovoz vysoko rizikových rastlín z krajín, kde nie potvrdený výskyt Xylella fastidiosa budú zachované za predpokladu vykonania každoročnej úradnej kontroly spojenej s odberom a rozborom vzoriek.

Sumár požiadaviek Spojeného Kráľovstva:

Xylella emergency measures 17022021 IPPC

Xylella emergency measures letter Annex 17022021

Nariadenie: http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2021/136

Opatrenia vstupujú do platnosti 4.3.2021

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie

Informácia od NPPO Veľkej Británie

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie ktoré bolo vyprodukované pred 15.8.2020, teda pred zavedením VNK (EÚ) 2020/1191 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1597394153925&uri=CELEX:32020R1191 v auguste 2020.

Tieto požiadavky boli implementované vo Veľkej Británii v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020). Osivo rajčiaka a papriky, ktoré podliehajú týmto požiadavkám a ktoré sú vyvážané do Veľkej Británie tretími krajinami, mohli byť vyrobené pred nejakým časom a uskladnené. To by znamenalo, že nie je možné splniť požiadavky nariadení o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) prílohy 7 časť B bod 6 b i) týkajúce sa kontroly materských rastlín, pretože materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.

Ako dočasné riešenie môžu NPPO tretích krajín do 31. decembra 2021 používať toto alternatívne dodatočné vyhlásenie:

Okrem odkazu na požiadavky v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) príloha 7 časť B bod 6, v dodatočnom vyhlásení ako alternatíva k požiadavkám prílohy 7 časť B bod 6 písm. b) bod i) možno uviesť nasledovné:

„Osivo bolo zozbierané pred 15. augustom 2020 a materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.“

Mal by sa zahrnúť aj odkaz na článok prílohu 7 časť B bod 6 b) bod ii):

„že osivo alebo ich materské rastliny prešli úradným odberom vzoriek a testovaním na tobomavírus napádajúci rajčiaky a podľa týchto testov sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.“

To by znamenalo, že všetko osivo, ktoré bolo vyprodukované pred 15. augustom 2020, bude musieť byť testované v súlade s požiadavkami na odber vzoriek a testovanie stanovenými v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020), Príloha 7, časť B bod 6.

Informácie k registrácii profesionálnych prevádzkovateľov - vývozcov

Vydávanie vývozných a reexportných rastlinolekárskych osvedčení sa vykonáva na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín a Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Úradné kontroly sa vykonávajú na základe Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín a taktiež podľa medzinárodných noriem FAO ISPM č. 7 – „Systém fytosanitárneho uznávania“ a FAO ISPM č. 12 – „Rastlinolekárske osvedčenie“.

Rastlinolekárske osvedčenia na vývoz alebo reexport vystavujú fytoinšpektori ÚKSÚP, ak na základe rastlinolekárskej kontroly zistia, že zásielka neobsahuje karanténne škodlivé organizmy a sú splnené požiadavky príslušnej krajiny, do ktorej sa tovar vyváža.

Profesionálni, prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o vydanie vývozných alebo reexportných rastlinolekárskych osvedčení a Osvedčení pred vývozom

- podliehajú registrácii na úseku rastlinolekárskej starostlivosti

Povinnosti vývozcov:

- požiadať o registráciu profesionálneho prevádzkovateľa - vývozcu

- oznámiť fytoinšpektorovi vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať fytoinšpektora o vykonanie rastlinolekárskej kontroly;

- pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu predložiť fytoinšpektorovi vyplnenú Žiadosť o rastlinolekársku kontrolu pri vývoze žiadosť o vystavenie FC pri vývoze s nasledovnými údajmi:

- meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu príjemcu;
- miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;
deklarované dopravné prostriedky, miesto vstupu a množstvo;
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín;
- podrobnosti dezinsekčného alebo dezinfekčného ošetrenia;
- rastlinolekárske požiadavky krajiny, do ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyvážajú, a rastlinolekárske požiadavky krajín cez, ktoré sa zásielka prepravuje, v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku;

- predložiť fytoinšpektorovi potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia;

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú z krajín Európskej únie, je potrebné predložiť doklady, z ktorých je jasne identifikovateľné miesto pôvodu rastlín a rastlinných produktov (Osvedčenie pre vývozom, výsledky laboratórnych rozborov, dodacie listy, faktúry, rastlinné pasy a pod.).

V prípade, že rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú z tretích krajín, je potrebné ku kontrole predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rastlinolekárskeho osvedčenia vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bolo rastlinolekárske osvedčenie vystavené. V tomto prípade sa na zásielku vystavuje rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz.

Ak k zásielke pochádzajúcej z tretej krajiny nebolo vydané rastlinolekárske osvedčenie je potrebné predložiť doklady osvedčujúce pôvod tovaru (napr. faktúra, dodací list, prepravné doklady).

Miesto vykonávania rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárska kontrola zásielok určených na vývoz do tretích krajín sa vykonáva v mieste produkcie alebo na mieste, na ktorom je možné z technického aj rastlinolekárskeho hľadiska vykonať kontrolu celej zásielky a odobrať reprezentatívnu vzorku rastlín. Kontrola sa vykonáva najmä na mieste produkcie alebo mieste skladovania rastlín určených na vývoz ešte pred ich nakládkou do dopravného prostriedku, kde je možné tiež skontrolovať odobraté vzorky.

Kontakty na fytoinšpekciu podľa jednotlivých okresov

Fytoinšpektor upozorní vývozcu, že je potrebné z jeho strany zaistiť vhodné miesto na vykonanie prehliadky a vzorkovania celej zásielky, a to už v momente prijatia jeho žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia, alebo rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz pre túto zásielku. V prípade, že takéto miesto žiadateľ nie je schopný zaistiť, považuje sa to za neumožnenie vykonania kontroly zo strany žiadateľa podľa § 12 ods. 4 zákona a rastlinolekárske osvedčenie sa nevydá.

V prípade, že krajina prijímajúca zásielku má v požiadavke kontrolu porastov, musí túto skutočnosť vývozca oznámiť príslušnému fytoinšpektorovi v dostatočnom časovom predstihu, aby mohol urobiť rastlinolekársku prehliadku v mieste pestovania a v prípade potreby odobrať vzorku na laboratórnu diagnostiku (napr. vzorky pôdy na háďatka, vzorky rastlín na zisťovanie latentných chorôb).

V prípade, že miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia a miesto kontroly nie sú totožné (miesto kontroly je v regióne iného fytoinšpektora), musí byť z kontroly zásielky vyhotovený Záznam o kontrole – A, ktorý žiadateľ o vývoz zašle e-mailom fytoinšpektorovi, ktorý bude vystavovať rastlinolekárske osvedčenie.

Rozsah a vykonanie rastlinolekárskej kontroly

Rastlinolekárskej kontrole, odberu reprezentatívnej vzorky a rozboru vzorky na prítomnosť patogénov rastlín, a rastlinných produktov a iných predmetov podliehajú všetky zásielky, na ktoré sa vystavuje rastlinolekárske osvedčenie, bez ohľadu na výskyt vizuálnych príznakov napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami, ich pôvodu, vývozu alebo opätovného vývozu zo Slovenskej republiky do tretích krajín.

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú.

Prehliadajú sa najmä rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podozrivé z výskytu škodlivých organizmov a zvýšená pozornosť sa venuje druhom, ktoré boli už v predchádzajúcom období pozastavené treťou krajinou z dôvodu výskytu škodlivého organizmu v zásielke. Ak je prehliadkou zistené podozrenie z výskytu alebo potvrdený výskyt škodlivého organizmu, ktorý je karanténny pre dovážajúcu tretiu krajinu, fytoinšpektor, ktorý prehliadku vykonal, vypíše záznam A. Každý výskyt alebo podozrenie na výskyt škodlivého organizmu musí byť overený v laboratóriu ÚKSÚP. V prípade pozitívneho výsledku sa rastlinolekárske osvedčenie nevydá.