Hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre HOSPODÁRSKY ROK 2022/2023

1. Informácia pre poľnohospodárske subjekty:

Odbor ochrany rastlín (OOR) ÚKSÚP oznamuje, že pre zber údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín vrátane moridiel a bioagens a pomocných prípravkov nenastávajú oproti vlaňajšiemu roku v podstate žiadne zmeny. Pripomíname, že do hlásení uveďte aj spotrebu tzv. základných látok používaných v ochrane rastlín. Zber bude aj toho roku centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že poľnohospodár nebude údaje zasielať cez oblastného fytoinšpektora, ale výlučne do Bratislavy buď cez banner „FORMULÁR“ alebo v EXCEL súbore na email: spotreba.por@uksup.sk .

Spôsoby zaslania hlásenia:

a) na stránke www.uksup.sk je od januára 2017 spustená aplikácia na nahrávanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín. Cez tento formulár je možné vložiť jednotlivé ošetrenia rovnako ako doteraz v evidencii spotreby prípravkov uvedenej v platnej legislatíve ako „denník ochrany“ – viď banner "FORMULÁR";

Banner ešte nie je pre hospodársky rok 2022/2023 prístupný – po jeho aktivovaní nájdete informáciu na stránke www.uksup.sk v časti Aktuality na linku Aktuality | ÚKSÚP (uksup.sk)

alebo

b) subjekty využívajúce počítačové programy firiem SKEAGIS, AURUS, ISAT, prípadne iných firiem, upozorňujeme na to, že menované firmy vo svojich programoch vytvorili spôsob na zasielanie údajov na ÚKSÚP spoločne s hlásením o spotrebe hnojív;

alebo

c) vyplnenie EXCEL tabuľky uvedenej na tomto linku vo vlastnom počítači a zaslanie na adresu spotreba.por@uksup.sk .

Poznámka: Na zaslanie údajov využite iba jednu z vyššie uvedených možností, aby nedochádzalo k duplicitám pri spracovaní údajov. Ďakujeme za pochopenie !

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky! Túto skutočnosť môžete uviesť v tele e-mailu alebo priloženou tabuľkou, kde bude táto skutočnosť uvedená slovne, alebo zaškrtnete políčko v aplikácii podľa nižšie uvedeného obrázku:


Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív najneskôr do 15.2.2024.


2. Osobitné upozornenie pre prijímateľov o šetrné hospodárenie v rámci neprojektových opatrení:

Prijímateľov o podporu na šetrné hospodárenie upozorňujeme, že pre nich je nevyhnutné využiť EXCEL súbor na tomto linku a zaslať výlučne elektronicky na e-mail Stanislav.Barok@uksup.sk v termíne najneskôr do 15.12.2023. Okrem plôch v šetrnom hospodárení uveďte aj spotrebu na pozemkoch mimo šetrného hospodárenia, pre ktorú slúžia osobitné listy EXCEL súboru.

Oneskorené zaslanie hlásenia je sankcionované podľa platnej legislatívy pre šetrné hospodárenie.


3. Informácia pre subjekty vykonávajúce fumigáciu dreva a komodít v skladoch:

Vyššie uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subjekty vykonávajúce fumigáciu dreva a komodít v skladoch. Preto Vás žiadame o zaslanie spotrebovaného množstva všetkých prípravkov na ochranu rastlín (prípadne aj pomocných prípravkov) použitých pri fumigácii dreva a komodít v skladoch za rok 2023. Údaje uveďte do prílohy uvedenej na tomto linku.

Vyplnenú EXCEL tabuľku vyplňte vo vlastnom počítači a zašlite e-mailom na adresu spotreba.por.fumigacia@uksup.sk .

V prípade, že ste v roku 2022 nevykonávali žiadnu fumigáciu, žiadame Vás o stručné zaslanie negatívnej správy do tela e-mailu.

Termín zaslania je najneskôr do 15.2.2024.


4. Informácia pre mestské a obecné úrady a golfové ihriská:

Na úvod upozorňujeme na zmenu e-mailovej adresy na odosielanie, ktorá je: spotreba.por.obce.golf@uksup.sk .

Vyššie uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na používateľov prípravkov v mestách a obciach, napr. pri údržbe verejnej zelene a odstraňovaní nežiadúcej vegetácie na verejných priestranstvách, ako sú mestské parky, cintoríny, školy, detské škôlky, ihriská a štadióny, nemocnice, chodníky a pod. Rovnako sa týka aj používania prípravkov na ochranu rastlín na golfových ihriskách. Preto Vás žiadame o zaslanie spotrebovaného množstva všetkých prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vrátane moridiel a bioagens za rok 2022 použitých na ošetrovanie verejnej zelene a odstraňovanie nežiadúcej vegetácie a na golfových ihriskách, to znamená na pozemkoch vo Vašej správe a údržbe. Údaje uveďte do prílohy uvedenej na tomto linku.

Okrem toho Vás žiadame aj o uvedenie informácie o tom, kto vykonáva tieto ošetrenia, či vlastní zamestnanci obecného alebo mestského úradu alebo golfového ihriska, alebo či tieto ošetrenia vykonávate prostredníctvom služieb subjektu, ktorý sa profesionálne zaoberá takýmito činnosťami. V takom prípade Vás žiadame aj o zaslanie názvu a kontaktných údajov tohto subjektu poskytujúceho služby v oblasti ochrany rastlín.

Vyplnenú EXCEL tabuľku vyplňte vo vlastnom počítači a zašlite e-mailom na adresu spotreba.por.obce.golf@uksup.sk .

V prípade, že ste v roku 2023 nevykonávali žiadne ošetrenia verejnej zelene alebo golfového ihriska, žiadame Vás o stručné zaslanie negatívnej správy do tela e-mailu.

Termín zaslania je najneskôr do 15.2.2024.


V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.