Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

KARANTÉNNA STANICA je akákoľvek úradná stanica na držanie škodcov, rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v karanténe;

IZOLAČNÉ ZARIADENIE je akékoľvek zariadenie, iné ako karanténna stanica, v ktorom sa škodcovia, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety držia v podmienkach izolácie.

 ŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL“ môžu predstavovať škodcovia alebo iné požiadavky v súvislosti s karanténnymi škodcami:

1. Karanténni škodcovia Únie sú škodcovia, ktorí sa nevyskytujú na vymedzených územiach EÚ, majú potenciál na preniknutie, usídlenie a šírenie. Sú zaradení do zoznamu v Prílohe č. II. VN KOM EÚ 2019/2072.

2. Škodcovia nezapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie.

3. Karanténny škodca pre chránenú zónu (SK nemá štatút chránenej zóny)

4. Rastliny, rastlinné produktov a iné predmety, ktoré je na územie Únie zo všetkých alebo určitých tretích krajín alebo území zakázané dovážať.

5. Osobitné a rovnocenné požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie a premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie.

6. Vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty a iné predmety na územie Únie z tretích krajín.

7. Dočasné opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, u ktorých je pravdepodobné, že predstavujú novoidentifikované riziká spojené so škodcami alebo iné predpokladané rastlinolekárske riziká, (článok 49 VN KOM 2016/2031).

8. Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón (článok 53 VN KOM 2016/2031).

9. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky pre chránené zóny (článok 54 VN KOM 2016/2031).

DOVOZ ŠPECIFIKOVANÉHO MATERIÁLU“ je dovoz tohto materiálu z tretích krajín na územie EÚ.

PREMIESTNENIE ŠPECIFIKOVANÉHO MATERIÁLU je premiestnenie tohto materiálu v rámci EÚ, napr.  z iných  členských štátov na Slovensko alebo v rámci Slovenska.

Špecifikovaný materiál možno využívať na:

  • úradné testovanie,
  • vedecké alebo vzdelávacie účely,
  • k pokusom,
  • selekcia odrôd alebo šľachtenie.

Špecifikovaný materiál je možné držať alebo manipulovať s ním a množiť vtedyak žiadateľ má izolačné zariadenie schválené ÚKSÚP, pričom musia byť splnené podmienky, ktoré zabezpečia, že pri činnostiach so špecifikovaným materiálom nedôjde k úniku dotknutých škodlivých organizmov a k ich šíreniu alebo usídleniu. Po schválení izolačného zariadenia môže žiadateľ požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republike o povolenie na dovoz  a na premiestňovanie, držanie a používanie špecifikovaného materiálu do izolačného zariadenia.

O určenie určitých prevádzok alebo priestorov za izolačné zariadenie môže požiadať každý, kto je schopný a ochotný plniť stanovené požiadavky pre izolačné zariadenie a zabezpečiť bezpečnú prepravu špecifikovaného materiálu. Zvyčajne sú to osoby, ktoré vykonávajú činnosti spojené s úradným testovaním, vedeckými alebo vzdelávacími účelmi, pokusy, selekcie odrôd alebo šľachtenie, zahrňujúce dovoz špecifikovaného materiálu, jeho držanie, množenie alebo používanie, vrátane akademických a vedeckých inštitúcií.

Vzor žiadosť karanténna stanica alebo izolačné zariadenie :  Žiadosť karanténa stanica alebo izolačné zariadenie.docx

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ KARANTÉNYCH STANÍC A IZOLAČNÝCH ZARIADENÍ  - informácie v dokumente 

Žiadosť o dovoz špecifikovaného materiálu do Únie, jeho premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie a používanie v rámci Únie

Žiadateľ je povinný pred každým dovozom špecifikovaného materiálu do Únie, jeho premiestňovaním, držaním, rozmnožovaním a používaním v rámci Únie predložiť žiadosť:

VZOR ŽIADOSTI:    Žiadosť o dovoz alebo premiestňovanie karanténneho materiálu

K žiadosti je potrebné priložiť návrh pohotovostného plánu.

Žiadosť zaslať na:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia poľnohospodárstva

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Ďalšie povinnosti žiadateľa:

Oznámiť bezodkladne ÚKSÚP akýkoľvek možný únik špecifikovaného materiálu z izolačného zariadenia, - viesť evidenčnú knihu prác so špecifikovaným materiálom.

Označiť priestory používané pri práci so špecifikovaným materiálom.

Oznámiť ÚKSÚP akékoľvek zmeny týkajúce sa informácií uvedených v rozhodnutí alebo oznámiť ukončenie činnosti aspoň 1 mesiac pred plánovaným termínom ukončenia.