Prípravky na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP

Postup pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín je uvedený v nasledovnej prílohe: Postup pri vyšetrovaní úhynu včiel ver. 19 05 2023

PREJAVY INTOXIKÁCIE VČIEL PRÍPRAVKAMI NA OCHRANU RASTLÍN

Včela medonosná môže prísť do kontaktu s rezíduami prípravkov na ochranu rastlín hlavne dvoma spôsobmi:

 • Expozícia kontaktom – dochádza k nej pri priamom kontakte tela včely s aplikovaným prípravkom na ochranu rastlín či už v sprejovej alebo práškovej forme.
 • Expozícia orálnou cestou - dochádza k nej po požití peľu kvitnúcej včelomilnej rastliny ošetrenej prípravkom na ochranu rastlín alebo po konzumácii gutačnej, prípadne povrchovej vody z takýchto rastlín.

Expozícia včiel medonosných insekticídom, ktorý zabíja lietavky priamo na poli (akútny priebeh intoxikácie), môže okamžite znížiť produkciu medu, ale včelstvá sa zvyčajne zotavia, keď ich nahradia mladé včely. V niektorých prípadoch môžu rezíduá rôznych pesticídov zostať v úli aktívne niekoľko mesiacov (tzv. chronická intoxikácia) a zabrániť včelstvám zotaviť sa z poškodenia (Sabo, otravy včiel).

Akútny priebeh otravy vplyvom prípravkov na ochranu rastlín (všeobecná charakteristika):

 • Ľahko zameniteľný s inými faktormi (Prirodzená fyziologická úmrtnosť silných včelstiev je do 100 dospelých včiel/deň).
 • Vo všeobecnosti vyšší úhyn v porovnaní s prirodzenými chorobami dospelých včiel
 • Ľahšie diagnostikovateľný v porovnaní s chronickou otravou (zreteľné abnormality v správaní)

Príznaky akútnej otravy (včelnica):

 • Zvýšený výskyt uhynutých/hynúcich včiel v blízkosti úľového letáča
 • Hromadenie mŕtvych/ hynúcich včiel na úľovom dne
 • Odumieranie mladých, následne aj starších lariev
 • Odumieranie zaviečkovaného plodu - tmavnutie viečok buniek
 • Vytekanie medu z úľa v dôsledku roztápania plástov ( v lete vplyvom slnečného žiarenia)
 • Napadnutie oslabeného včelstva samičkami zavíjača
 • Kanibalizmus vplyvom nedostatku potravy

Ďalšie možné špecifické príznaky:

 • nadmerný počet mŕtvych a hynúcich včiel pred úľmi,
 • znížená obranyschopnosť včelstva (väčšina insekticídov),
 • nedostatok zásob pre včely na normálne atraktívnej kvitnúcej plodine (väčšina insekticídov),
 • otupenie, paralýza a abnormálne trhavé, kľukaté alebo rýchle pohyby exponovaných včiel; otáčanie na chrbte (organofosfáty a neonikotinoidy),
 • dezorientácia pri hľadaní krmiva a znížená účinnosť hľadania potravy (neonikotinoidy),
 • nepohyblivé, letargické včely neschopné opustiť kvety (mnohé insekticídy),
 • regurgitácia obsahu medového žalúdka a vysunutie cuciaka (organofosfáty a pyretroidy),
 • nezvyčajné komunikačné tance, boj alebo zmätok pri vchode do úľa (organofosfáty),
 • výskyt "plaziviek" (včely neschopné lietať),
 • spomalenie včiel a správanie, akoby boli podchladené (karbaryl),
 • slabý rozvoj včelieho plodu, pričom dospelé včely nie sú ovplyvnené (novaluron a spirodiklofén),
 • mŕtvy plod, mŕtve novovybehnuté robotnice alebo abnormálne správanie včelej matky, ako je medzerovité kladenie vajíčok (karbaryl),
 • bezmatečné včelstvá (acefát, karbaryl, malatión),
 • slabé liahnutie mladých matiek vo včelstvách používaných na produkciu matiek, pričom dospelé včely nie sú ovplyvnené (kumafos).

19. máj 2023

UVÁDZANIE APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ NA OCHRANU RASTLÍN DO OBEHU V SR (NA TRH, DO POUŽÍVANIA)

Všeobecné informácie k zápisu aplikačného zariadenia do Zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení v zmysle §29 zákona č. 405/2011 Z.z.


VZDELÁVANIE V OBLASTI PREDAJA A APLIKÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

V zmysle § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú v oblasti vzdelávania pre uvádzanie na trh
a aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov poverené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tieto organizácie:

1. IZPI Nitra, - Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií štátny podnik, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra pre oblasť:

- uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na ochranu rastlín na trh – predajcovia, (MODUL 01),

- vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve (MODUL 02),

- aplikátorov v poľnohospodárstve (MODUL 03).

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Paulen

IZPI Nitra, štátny podnik

Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Akademická 4, 949 01 NITRA

tel.: 037/7910 236

e-mail: peter.paulen@agroinstitut.sk

https://www.facebook.com/agroinstitutnitra

2. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava pre oblasť:

- uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na ochranu rastlín na trh – predajcovia, (MODUL 01),

- vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve (MODUL 02),

- aplikátorov v poľnohospodárstve (MODUL 03).

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Mituch

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Odbor poľnohospodárstva a služieb

Záhradnícka 21

811 07 Bratislava

Tel.: +421911 588 107

Mail.: mituch@sppk.sk

WEB: www.sppk.sk

3. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen pre oblasť:

- vedúcich pracovníkov v lesníctve (Modul 02) ,

- aplikátorov v lesníctve (MODUL 04).

Kontaktná osoba:

Eleonóra Szalaiová

Odbor poradenstva a vzdelávania

tel.: + 421 45 53 14 254, e-mail: eleonora.szalaiova@nlcsk.org

Národné lesnícke centrum | T. G. Masaryka 2175/22 | 960 01 Zvolen | web.nlcsk.org

Pracovisko | Sokolská 1/2 | 960 01 Zvolen

Odporúčame sledovať webové stránky uvedených organizácií, prípadne ich priamo kontaktovať za účelom zistenia termínov pripravovaných školení.

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z. z. - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti nájdete na nasledovnom odkaze:

STANOVISKO MPRV SR


Evidencia skontrolovaných pozemných aplikačných zariadení inšpekciou v praxi 2020 (aktualizácia 31.12.2020)


USMERNENIE PRE UPLATŇOVANIE MOŽNOSTI POUŽÍVANIA PREEXPIROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Žiadosť o stanovenie obsahu účinnej látky po expiracii POR - doc tlačivo na stiahnutie

k praktickému uplatňovaniu § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 51/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

§ 5 ods. 11 znie:

„(11) Zmenou údajov v etikete podľa odseku 10 písm. i) nie je predĺženie dátumu spotreby prípravku na ochranu rastlín najviac o jeden rok od dátumu vykonania analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín akreditovaným27a) laboratóriom, z ktorej vyplýva, že zistený obsah účinnej látky a zistené chemické a fyzikálne vlastnosti prípravku na ochranu rastlín sa zhodujú s obsahom účinnej látky a chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami prípravku na ochranu rastlín, na základe ktorých je prípravok na ochranu rastlín autorizovaný alebo povolený.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú.v. EÚ L218,13.8.2008).“.

Realizácia danej právnej úpravy v praxi:

 1. žiadateľom o laboratórnu analýzu prípravku na ochranu rastlín, ktorému uplynul dátum spotreby, môže byť držiteľ autorizácie, predajca (distribútor), prípadne konečný používateľ (poľnohospodársky subjekt);
 2. laboratórnu analýzu na obsah účinnej látky a fyzikálno-chemické vlastnosti prípravku môže vykonať laboratórium Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iné akreditované laboratórium so sídlom v Slovenskej republike alebo v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ;
 3. ak má žiadateľ záujem o vykonanie laboratórnej analýzy kontrolným ústavom, žiadosť o vykonanie analýzy a posúdenie zhody spolu so vzorkou exspirovaného prípravku doručí na nasledovnú adresu:

Odbor ochrany rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúškova 21

833 16 Bratislava

 • ak žiadateľ vykoná laboratórnu analýzu v inom akreditovanom laboratóriu, predkladá kópiu výsledku laboratórnej analýzy spolu s požiadavkou o posúdenie zhody na odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu;
 • vo výsledku laboratórnej analýzy musí byť uvedené číslo šarže a množstvo prípravku na ochranu rastlín, ktoré sa k tomuto číslu šarže viaže a bude uvádzané na trh v Slovenskej republike, prípadne používané konečným používateľom (ak je žiadateľom konečný používateľ);
 • laboratórna analýza je platná jeden rok od dátumu vykonania laboratórnej analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín;
 • výsledok laboratórneho rozboru sa vzťahuje len na danú šaržu prípravku na ochranu rastlín, ktorý bol predložený na laboratórnu analýzu;
 • posúdenie zhody vykonáva kontrolný ústav;
 • výsledok laboratórnej analýzy spolu s posúdením zhody a faktúrou za vykonané činnosti doručí odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu žiadateľovi;
 • pri uvádzaní na trh v Slovenskej republike prípravku na ochranu rastlín po dátume spotreby s kladným výsledkom laboratórneho rozboru, musí každú dodávku konečnému používateľovi sprevádzať kópia výsledku laboratórneho rozboru a kópia kladného stanoviska k posúdeniu zhody vypracované kontrolným ústavom, ktorých kópie zostávajú aj u konečného používateľa (odberateľa) prípravku na ochranu rastlín.

V Bratislave, dňa 21.4.2021

Falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín - brožúrka na stiahnutie

Prípravky na ochranu rastlín - legislatíva