Odbor pôdy a hnojív

mini logo ÚKSÚP

Činnosť  Odboru pôdy a hnojív vyplýva zo zákona č. 136/ 2000 Z. z. o hnojivách v znení  neskorších predpisov a zahŕňa oblasť monitorizácie chemizmu pôdy, výživy rastlín, certifikácie hnojív ako aj ich uvádzanie do obehu.
 Dôležitou súčasťou činnosti odboru je podľa platnej legislatívy agrochemické skúšanie pôd (ASP). Jeho účelom je plošná kontrola  a monitorovanie vybraných parametrov chemizmu pôdneho fondu SR, využívaného na poľnohospodársku činnosť. Dlhoročná tradícia ASP umožňuje sledovať vývoj obsahu prístupných živín P, K, Mg, Ca, ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu.
 Z platnej legislatívy vyplýva aj ďalšia podstatná činnosť odboru, ktorou je certifikácia hnojív, uvádzanie hnojív do obehu a následná štátna odborná kontrola dodržiavania kvality hnojiva, podmienok certifikácie či podmienok uvádzania hnojiva do obehu.

V zmysle príslušnej platnej legislatívy plní odbor nasledujúce úlohy :

 • Vykonáva certifikáciu a vydáva certifikáty na hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky 
 • Vydáva rozhodnutia o zrušení  certifikátov 
 • Vykonáva štátnu odbornú kontrolu hnojív u výrobcov, dovozcov, v distribučnej a obchodnej sieti SR 
 • Vedie register certifikovaných hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok 
 • Poskytuje odborné konzultácie výrobcom a dovozcom hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok 
 • Vydáva povolenie na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostu 
 • Vypracováva zoznam vzájomne uznaných hnojív 
 • Vypracováva metodické pokyny 
 • Metodicky riadi a organizuje agrochemické skúšanie pôd (ASP) 
 • Vypracováva mapové podklady a podkladovú dokumentáciu pre odbery ASP 
 • Vykonáva úpravu pôdnych vzoriek  ASP 
 • Vypracováva metodické pokyny pre odber pôdnych vzoriek  pre ASP 
 • Spracováva a vyhodnocuje výsledky ASP  a následne ich poskytuje poľnohospodárskym subjektom z odskúšaných výmer poľnohospodárskej pôdy 
 • Archivuje výsledky ASP pre potreby poľnohospodárskych subjektov 
 • Poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo  o odbere pôdnych vzoriek a ich následnej príprave pre analýzy 
 • Vypracováva odborné posudky na základe výsledkov analýz pôdnych vzoriek 
 • Vykonáva štátnu odbornú kontrolu skladovania, používania a evidencie hnojív 
 • Udeľuje pokuty v prípade zistenia  závažných nedostatkov  v skladovaní a používaní  hnojív, zistených štátnou odbornou kontrolou 
 • Spracováva prehľad  o spotrebe hnojív za hospodársky rok 
 • Udeľuje pokuty v prípade zistenia závažných nedostatkov v kvalite, označovaní a uvádzaní  hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok do obehu, zistených štátnou odbornou kontrolou 
 • Vypracováva a pripomienkuje predpisy a  technické normy súvisiace s činnosťou v oblasti hnojív
 • Publikuje odborné články a pripravuje odborné prednášky