Hnojivá - informácie

mini logo ÚKSÚP

V prípade žiadosti o certifikáciu hnojiva a žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva použite elektronickú službu: 

https://cur.uksup.sk/public/service 

pod záložkou - Register certifikovaných hnojívEÚ produkty na hnojenie (hnojivá s označením CE)

 

Informácie k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 2019/1009

z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupnenia EU produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č.1069/2009 a (ES) č.1107/2009

a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009


Nariadenie EP a Rady(ES)č.2019/1009 nadobudlo účinnosť 16. júla 2019 a po trojročnom prechodnom období sa  uplatňuje od 16. júla 2022. Týmto dátumom sa ruší platnosť nariadenia EP a Rady(ES) č.2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách.

Nové nariadenie stanovuje zoznam 7 kategórií podľa účinku výrobku (PFC) - hnojivá, prípravky na vápnenie pôd, pôdne pomocné látky, pestovateľský substrát, inhibítory, rastlinné biostimulátory (pomocné rastlinné prípravky) a zmesi produktov na hnojenie - Príloha I.

Ďalej je uvádzaných 14 kategórií podľa komponentných materiálov (CMC), ktoré je možné použiť ako zložky pre výrobu hnojivých výrobkov (vrátane limitov kontaminantov) – Príloha II.

Požiadavky na označovanie sú uvedené v Prílohe III tohto nariadenia.

Podrobné usmernenia pre označovanie produktov podľa jednotlivých kategórií zverejnila Komisia v Úradnom vestníku EÚ C 119 zo 7. apríla 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:119:FULL&from=SK


Posudzovanie zhody závisí od kategórie výrobkov. Jednotlivé moduly posudzovania zhody a uplatniteľnosť postupov sú obsahom Prílohy IV nariadenia.

Orgány posudzovania zhody nájdete tu:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159361

Informácia pre výrobcov/dovozcov hnojív – žiadateľov o registráciu hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte EÚ

Upozorňujeme výrobcov/dovozcov – žiadateľov, ktorých výrobky sú zaradené do zoznamu vzájomne uznaných hnojív, že sú povinní pred skončením platnosti registrácie zaslať na Odbor pôdy a hnojív, Referát certifikácie hnojív- potvrdenie o predĺžení platnosti registrácie, resp. doklad o novej registrácii, spolu s novou schválenou etiketou. 

Pri nepredložení spomínaných dokladov budú hnojivá po skončení platnosti registrácie zo zoznamu vyradené. 

Opätovné zaradenie do zoznamu vzájomne uznaných hnojív bude možné len na základe novej žiadosti, doložení požadovaných príloh a bude spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka ÚKSÚP.