Hnojivá - informácie

mini logo ÚKSÚP

Informácia pre výrobcov/dovozcov hnojív – žiadateľov o registráciu hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte EÚ

Upozorňujeme výrobcov/dovozcov – žiadateľov, ktorých výrobky sú zaradené do zoznamu vzájomne uznaných hnojív, že sú povinní pred skončením platnosti registrácie zaslať na Odbor pôdy a hnojív, Referát certifikácie hnojív- potvrdenie o predĺžení platnosti registrácie, resp. doklad o novej registrácii, spolu s novou schválenou etiketou. 

Pri nepredložení spomínaných dokladov budú hnojivá po skončení platnosti registrácie zo zoznamu vyradené. 

Opätovné zaradenie do zoznamu vzájomne uznaných hnojív bude možné len na základe novej žiadosti, doložení požadovaných príloh a bude spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka ÚKSÚP.