Odbor osív a sadív

mini logo ÚKSÚP

Činnosť Odboru osív a sadív je vymedzená zákonom č. 597/2006 Z. z. z 20. októbra 2006, o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z..

V zmysle zákona č. 597/2006 Z. z., Odbor osív a sadív:

- vydáva metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín,

- poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,

- vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a Spoločnom katalógu odrôd zelenín,

- vykonáva kontrolu kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania,

- plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a nariadením vlády vydaným podľa Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Odbor osív a sadív je zodpovednou úradnou autoritou pri odrodovej certifikácii podľa OECD osivárskych schém.

Odbor osív a sadív pri uznávaní osív obilnín, krmovín, olejnín a priadnych rastlín, osiva repy a zelenín a sadive zemiakov a množiteľského materiálu ovocných drevín a viniča podľa požiadaviek Európskej Únie a pri odrodovej certifikácii podľa OECD osivárskych schém zabezpečuje:

 • Vykonanie hodnotenia množiteľských porastov pestovaných rastlín inšpektormi OK OS,
 • odber vzoriek pri uznávaní dávok osív na laboratórny rozbor vykonávaný v skúšobných laboratóriách osív v Bratislave a vo Vígľaši a sadive zemiakov v Haníske,
 • vystavenie osvedčení/certifikátov o uznaní množiteľského materiálu,
 • odber vzoriek z dávok osív/sadiva zemiakov na následné úradné kontroly,
 • vykonávanie vegetačných skúšok.

Odbor osív a sadív je zodpovedným úradným orgánom na:

- kontrolu výroby, balenia a označovania pri uvádzaní na trh štandardného osiva zelenín a množiteľského materiálu zelenín, množiteľského materiálu okrasných rastlín a CAC (konformného) materiálu ovocných drevín,

- kontrolu množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín, pričom:

 • povoľuje dovoz a uvádzanie na trh osív z niekoľkých tretích krajín v rozsahu rozhodnutia Rady 2003/17/EHS,
 • zabezpečuje odber vzoriek na laboratórne skúšanie povoľuje uvádzanie dovezeného osiva na trh,

- komunikáciu s EK a inými ČŠ na získanie povolenia uvádzať na trh osivo s nižšou klíčivosťou na základe Nariadenia Komisie 217/2006,

- vydávanie oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov, na základe Rozhodnutia Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004,

- registráciu a vystavenie  povolenia uvádzať na trh zmesi osív v zmysle Nariadenia vlády, a podľa Rozhodnutia Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi osív určených na použitie ako krmovina,

- komunikáciu a zaistenie činnosti vyplývajúcich z členstva v OECD odrodovej certifikácii osív, a to:

 • pripravuje podklady na zaradenie odrôd do zoznamu odrôd vhodných na certifikáciu podľa OECD,
 • podieľa sa na zmenách certifikačných schém,
 • certifikuje osivo podľa OECD schém a vydáva certifikáty OECD,
 • organizuje vstupné a výstupné vegetačné skúšky pre certifikáciu OECD,

- zastupovanie  SR v orgánoch EÚ, pričom sa zúčastňuje sa na tvorbe európskej legislatívy platnej pre uvádzanie na trh osív a množiteľského materiálu povinných druhov,

- spoluprácu a komunikáciu s úradnými osivárskymi certifikačnými autoritami v ČŠ EÚ a OECD.

Všetky požiadavky, ktoré musia byť splnené pri uvádzaní na trh množiteľského materiálu vymenovaných skupín pestovaných rastlín sú uvedené v právnych predpisoch Slovenskej republiky a v právnych predpisoch Európskej Únie, ktoré sú k nahliadnutiu v záložke legislatíva.

Kontrolný ústav je orgánom štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín podľa zákona č. 184/2006 Z. z. zo 16. marca 2006, o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z.. 

Odbor osív a sadív:

 • Vedie evidenciu pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín a evidenciu pestovateľských plôch,
 • kontroluje dodržiavanie povinností pestovateľov a podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín a to, či pestovateľ:
  • informoval užívateľov okolitých pozemkov o zámere pestovať geneticky modifikované rastliny,
  • vedie evidenciu o nákupe množiteľského materiálu, o množstve použitého množiteľského materiálu, o nakladaní s nepoužitým množiteľským materiálom, o množstve dopestovanej produkcie a ďalšom nakladaní s ňou a kontrolu archivácie evidencie dodávateľom po dobu 5 rokov,
  • dodržiava odborný plán pestovania,
  • dodržiava minimálne izolačné vzdialenosti,
  • využíva plodinové ekologické bariéry,
  • zabezpečuje čistenie zriadení použitých pri nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami,
  • skladuje produkciu v oddelených priestoroch výrazne označených,
 • určuje postupy a metódy kontroly, monitoringu a inšpekcie pre bezpečné nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami v zmiešaných pestovateľských systémoch, a to:
  • stanovuje postupy monitoringu pre bezpečné nakladanie v zmiešaných pestovateľských systémoch,
  • stanovuje postupy kontroly pestovateľov a pestovateľských plôch,
 • kontroluje kvalitu a správnosť postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej prítomnosti a rozširovaniu geneticky modifikovaných rastlín,
 • vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov a pestovateľských plôch a zariadení, zabezpečuje odber vzoriek na rozbory rastlín, rastlinných produktov a na základe ktorých sa vydávajú záväzné posudky a protokoly,
 • kontroluje výskyt škodcov a burín  v porastoch modifikovaných rastlín,
 • prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty,
 • poskytuje ministerstvu informácie o pestovaní modifikovaných rastlín.