Odbor osív a sadív

mini logo ÚKSÚP

Činnosť odboru osív a sadív je vymedzená zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z..

Právne predpisy Európskeho spoločenstva súvisiace s certifikáciou a kontrolou množiteľského materiálu pestovaných rastlín sú transponované do trinástich Nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Odbor osív a sadív má aj poverenie na výkon zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z..

V zmysle  zákona č. 597/2006 Z. z., základnou náplňou Odboru a oddelení osív a sadív je:

 • viesť evidenciu dodávateľov množiteľského materiálu a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
  • vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti výrobcov osív a vedie register výrobcov osív,
 • poverovať odborne spôsobilé fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonávať dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečovať odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
  • poveruje na vykonanie poľných prehliadok, odber vzoriek, vykonanie laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
  • vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami,
  • zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
  • vydáva poverenia na činnosť,
  • vedie evidenciu poverených osôb,
 • vykonávať uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín, Spoločnom katalógu odrôd zelenín a v listine OECD. Pri uznávaní množiteľského materiálu vykonáva:
  • hodnotenie množiteľských porastov pestovaných rastlín, táto činnosť je akreditovaná podľa požiadaviek normy STN/ISO/IEC 17020,
  • odber vzoriek množiteľského materiálu v skúšobných laboratóriách odboru osív a sadív v Bratislave, Zvolene a Košiciach, ktoré sú akreditovanými pracoviskami podľa požiadaviek normy STN/ISO/IEC 17025:2005,
  • vydávanie osvedčení o uznaní množiteľského materiálu,
  • vegetačné skúšky,
 • vydáva metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín, a to metodické pokyny na:
  • prihlasovanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín určené pre evidenciu dodávateľov,
  • hodnotenie množiteľských porastov pestovaných rastlín,
  • poverovanie činnosťou,
 • vykonávať kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania, a to:
  • kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín uvádzaného na trh, vrátane skladových priestorov,
  • kontrolu konečne zabaleného a adjustovaného množiteľského materiálu,
  • kontrolu osív na prímes GMO,
 • vykonáva kontrolu štandardného množiteľského materiálu zelenín, viniča a CAC (konformného) materiálu ovocných drevín, a to:
  • kontrolu štandardného osiva zelenín laboratórnymi skúškami alebo vegetačnou skúškou,
  • preverovaním dodržiavania ustanovených požiadaviek počas výroby, balenia a označovania štandardného množiteľského materiálu viniča a CAC materiálu ovocných drevín uvádzaných na trh,
 • vykonáva kontrolu množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín,
  • povoľuje dovoz osív a sadív,
  • vykonáva laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu,
  • povoľuje uvádzanie dovezeného množiteľského materiálu na trh,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené v súvisiacich nariadeniach vlády,
 • zaisťuje povolenie uvádzať do obehu osivo s nižšou klíčivosťou na základe Nariadenia Komisie 217/2006,
 • registruje a povoľuje uvádzať na trh zmesi osív v zmysle Nariadenia vlády, a podľa Rozhodnutia Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi osív určených na použitie ako krmovina,
 • zaisťuje činnosť súvisiacu s členstvom v Medzinárodnej asociácii pre skúšanie osív (ISTA),
  • vykonáva laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISTA (ISTA RULES), skúšobné laboratórium v Bratislave je akreditovaným pracoviskom ISTA,
  • vydáva ISTA certifikáty,
  • laboratórium sa zúčastňuje medzinárodných kruhových testov organizovaných ISTA,
  • zastupuje SR v ISTA,
 • zaisťuje činnosť vyplývajúcu z činnosti OECD v oblasti uznávania osív, a to:
  • pripravuje podklady na zaradenie odrôd do zoznamu odrôd vhodných na certifikáciu podľa OECD,
  • podieľa sa na zmenách certifikačných schém,
  • certifikuje osivo podľa OECD schém a vydáva certifikáty OECD,
  • organizuje vstupné a výstupné vegetačné skúšky pre certifikáciu OECD,
 • ukladá pokuty na úseku uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh a prijíma iné zákonné opatrenia,
 • zabezpečuje školiacu a informačnú činnosť, a to:
  • odborné školenia dodávateľov množiteľského materiálu,
  • odborné školenia zamestnancov odboru,
  • odborné školenia poverených osôb,
 • zastupuje SR v orgánoch EÚ, zúčastňuje sa na tvorbe legislatív a spolupracuje s certifikovanými úradmi iných členských štátov,

V zmysle zákona č. 184/2006 Z. z.

 • Vedie evidenciu pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín a evidenciu pestovateľských plôch,
 • kontroluje dodržiavanie povinností pestovateľov a podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín a to, či pestovateľ:
  • informoval užívateľov okolitých pozemkov o zámere pestovať geneticky modifikované rastliny,
  • vedie evidenciu o nákupe množiteľského materiálu, o množstve použitého množiteľského materiálu , o nakladaní s nepoužitým množiteľským materiálom, o množstve dopestovanej produkcie a ďalšom nakladaní s ňou a kontrola archivácie evidencie dodávateľom po dobu 5 rokov,
  • dodržiava odborný plán pestovania,
  • dodržiava minimálne izolačné vzdialenosti,
  • využíva plodinové ekologické bariéry,
  • zabezpečuje čistenie zriadení použitých pri nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami,
  • skladuje produkciu v oddelených priestoroch výrazne označených,
 • určuje postupy a metódy kontroly, monitoringu a inšpekcie pre bezpečné nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami v zmiešaných pestovateľských systémoch, a to:
  • stanovuje postupy monitoringu pre bezpečné nakladanie v zmiešaných pestovateľských systémoch,
  • stanovuje postupy kontroly pestovateľov a pestovateľských plôch,
 • kontroluje kvalitu a správnosť postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných rastlín,
 • vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov a pestovateľských plôch a zariadení, kontrolu výskyt škodcov na pestovateľských plochách,
 • odoberá vzorky v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
 • poskytuje MP SR informácie o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín,
 • prejednáva priestupky a ukladá pokuty za nedodržanie ustanovení zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.