V zmysle Zákona č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z.z. ÚKSÚP vykonáva nasledujúce činnosti:

 • vedie evidenciu pestovateľov
 • vedie evidenciu pestovateľských plôch
 • kontroluje dodržiavanie povinnosti podľa § 3 ods. 6, § 4 a podmienok pestovania modifikovaných rastlín podľa § 5
 • určuje postupy a metódy kontroly,  monitoringu a inšpekcie pre bezpečné nakladanie s modifikovanými  rastlinami v zmiešaných pestovateľských systémoch
 • kontroluje kvalitu a správnosť postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej prítomnosti a rozširovania modifikovaných rastlín
 • vykonáva inšpekciu a kontrolu  pestovateľov, pestovateľských plôch a zariadení, rozbory rastlín,  rastlinných produktov a na základe výsledkov vydáva záväzne posudky a  protokoly
 • vykonáva detekciu, identifikáciu a  kvantifikáciu obsahu nežiaducej prítomnosti modifikovaných rastlín a  pôsobí ako referenčné laboratórium na kontrolu modifikovaných rastlín
 • zisťuje a vedie evidenciu nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaného organizmu
 • kontroluje výskyt škodcov a burín v porastoch modifikovaných rastlín, prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty

 

Zoznam legislatívnych predpisov:

 • Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva  SR č. 69 zo 14. augusta 2007, ktorou sa vykonáva zákon č. 184 Z.z. o  pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.