Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), zelenín a liečivých rastlín“   http://www.uksup.sk/metodicke-pokyny-k-zakonom/

Tlačivá na prihlasovanie množiteľských porastov je možné vyzdvihnúť na odbore osív a sadív v Bratislave ako aj na regionálnych pracoviskách od 07.03.2018. V prípade záujmu o zaslanie tlačív kontaktujte referentov pre príjem prihlášok.

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy je posunutý do 30.3.2018.

Zároveň upozorňujeme, že v sezóne v roku 2018 sa množiteľské porasty budú prihlasovať na nových tlačivách. Nové tlačivá budú doručené dodávateľom, prípadne o možnosti ich vyzdvihnutia na odbore osív a sadív, budú dodávatelia informovaní.

Termíny pre doručovanie prihlášok vybraných druhov:

do 30.03. - ozimné druhy: obilniny – pšenica, jačmeň, tritikale, raž, ďatelinoviny a trávy z prvej kosby, vika siata, hrach siaty

do 30.03. - repka jarná a repica, pažítka, reďkovka, reďkev, šalát, špenát, semenačky dvojročných zelenín, pekinská kapusta, sadzačky kelu ozimného, hrach siaty pravý, hrach siaty vrátane pelušky, horčica biela 


Nahlasovanie sériových čísel návesiek

Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek   pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín  a sadiva zemiakov uvádzaných na trh Európskej Únie prijala Európska  komisia dva nové právne predpisy, ktorými upravuje podrobnosti ohľadne  uvádzania úradne prideleného sériového čísla návesky, ktorá sa upevňuje  podľa ustanovených pravidiel pri uvádzaní takéhoto osiva na trh EÚ.

ÚKSÚP preto zavádza nové pravidla pre vystavovanie všetkých úradných  návesiek za účelom evidencie a kontroly dodržiavania podmienok tlače  úradných návesiek samotnými dodávateľmi.

Úradné návesky môžu vystavovať naši dodávatelia namiesto ÚKSÚPu iba  po schválení predloženého vzoru úradnej návesky a za podmienky, že budú  oznamovať kontrolnému ústavu ich vystavenie a upevnenie na konečne  balené osivo.

Ak dodávateľ na základe uznávacieho listu vystaveného k príslušnej  dávke osiva vytlačí úradné návesky, obratom prostredníctvom emailu na  adresu Martina.Pauditsova@uksup.sk  nahlási počet reálne vystavených úradných návesiek a uvedie ich sériové  čísla, ktoré musia byť v rozsahu čísel na vydanom uznávacom liste.  K emailu priloží vždy aj kópiu úradnej návesky.

Inšpektori oddelenia kontroly osív a sadív budú preverovať tieto skutočnosti v rámci kontroly skladov.