Nahlasovanie sériových čísel návesiek

Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh Európskej Únie prijala Európska  komisia dva nové právne predpisy, ktorými upravuje podrobnosti ohľadne  uvádzania úradne prideleného sériového čísla návesky, ktorá sa upevňuje  podľa ustanovených pravidiel pri uvádzaní takéhoto osiva a sadiva na trh EÚ.

ÚKSÚP preto zavádza nové pravidlá pre vystavovanie všetkých úradných  návesiek za účelom evidencie a kontroly dodržiavania podmienok tlače  úradných návesiek samotnými dodávateľmi.

Úradné návesky môžu vystavovať naši dodávatelia namiesto ÚKSÚPu iba po schválení predloženého vzoru úradnej návesky a za podmienky, že budú  oznamovať kontrolnému ústavu ich vystavenie a upevnenie na konečne balené osivo a sadivo.

Ak dodávateľ na základe uznávacieho listu vystaveného k príslušnej  dávke osiva a sadiva vytlačí úradné návesky, obratom prostredníctvom emailu na adresu martina.pauditsova@uksup.sk a pre sadivo zemiakov julius.rozak@uksup.sk nahlási počet reálne vystavených úradných návesiek a uvedie ich sériové  čísla, ktoré musia byť v rozsahu čísel na vydanom uznávacom liste.  K emailu priloží vždy aj kópiu úradnej návesky.

Inšpektori oddelenia kontroly osív a sadív budú preverovať tieto skutočnosti v rámci kontroly skladov.