Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

OZNÁMENIE

V pestovateľskom roku 2019 sa v Slovenskej republike  pre nepriaznivé klimatické podmienky dopestoval veľký podiel osiva sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr), ktoré nespĺňa ustanovené požiadavky na klíčivosť.  Na žiadosť viacerých našich evidovaných dodávateľov Slovenská republika predložila Európskej Komisii a ostatným členským štátom žiadosť o udelenie autorizácie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 217/2006 pre odôvodnený nedostatok uznaného osiva sóje fazuľovej na území SR. Požiadali sme o autorizáciu na uznanie osiva s nižšou klíčivosťou v kategórii certifikované osivo nasledujúcich odrôd:

Albenga, Bettina, ES Mentor, Amandine, Lissabon, ES Director, Korus, Lenka, Meridian PZO, Mantra, Viola, RGT Stumpa, Tourmaline, Angelica, RGT Siroca, Atacama, Aurelina

V rámci tohto procesu nám ostatné ČŠ zasielajú svoje ponuky na certifikované osivo, ktoré spĺňa všetky ustanovené minimálne požiadavky podľa pravidiel EÚ. Postupne zverejníme ich ponuky:

Maďarsko: 

Odroda: ES Mentor, kategória: C2, množstvo: 20 ton

Sándor Bárány

Szójamag Kft.

Kodály Zoltán u. 1/b.

H-7940 Szentlőrinc

www.szojamag.hu

Mobil: +36 30 336 1597

szojamag@gmail.com


Odroda: ES Mentor, kategória: C2, množstvo: 90 ton

Zsolt Kovács-Csomor

Pannon-Mag-Agrár Kft.

Tölgy u. 12.

H-9200 Mosonmagyaróvár

www.pannonmag.hu

Mobil: +36 30 722 2042

pannonmag@gmail.com

Rakúsko:

Odrody: Aurelina, Bettina, ES Mentor

Odroda

Kategória

Počet ton

Aurelina

C1

24

Bettina

C1

24

ES Mentor

C1

150


Spolu: 198 ton

Rainer FRANK

Dipl.-Ing. | Geschäftsführung

KÄRNTNER SAATBAU e. Gen.

9020 Klagenfurt - Krassnigstraße 45

M: 0043 (0) 676 84 85 95 100

T: 0043 (0) 463 51 22 08 0

F: 0043 (0) 463 51 22 08 85

I: www.saatbau.at

E: r.frank@saatbau.at


Odroda: Lenka, kategória: C1, množstvo: 10 ton

Johann Posch

Head of seed production

RWA Raiffeisen Ware Austria AG

Industriestrasse 3, 8502 Lannach, Austria

t +43 3136 801 7400 | m +43 664 627 42 70

johann.posch@rwa.at | www.rwa.at


Odrody: RGT Siroca, Angelica

Odroda

Kategória

Počet ton


RGT Siroca

C1/C2

92,5


RGT Siroca

C1/C2

15,5

Vhodná pre ekologické poľnohospodárstvo

Angelica

C1/C2

32,7


Angelica

C1/C2

68,6

Vhodná pre ekologické poľnohospodárstvo

 

Spolu: 209,3 ton

Dipl.-Ing. Rainer Schwab

Probstdorfer Saatzucht GmbH&CoKG

Saatzuchtstraße 11

Probstdorf

2301 Groß Enzersdorf

ATU56897601

www.probstdorfer.at

Mobil: +43 664 20 28 108

Telefon: +43 2215 2219-0

Fax: +43 2215 2219-50

rschwab@probstdorfer.at

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), zelenín a liečivých rastlín“   http://www.uksup.sk/metodicke-pokyny-k-zakonom/

Tlačivá na prihlasovanie množiteľských porastov je možné vyzdvihnúť na odbore osív a sadív v Bratislave ako aj na regionálnych pracoviskách od 07.03.2018. V prípade záujmu o zaslanie tlačív kontaktujte referentov pre príjem prihlášok.

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy je posunutý do 30.3.2018.

Zároveň upozorňujeme, že v sezóne v roku 2018 sa množiteľské porasty budú prihlasovať na nových tlačivách. Nové tlačivá budú doručené dodávateľom, prípadne o možnosti ich vyzdvihnutia na odbore osív a sadív, budú dodávatelia informovaní.

Termíny pre doručovanie prihlášok vybraných druhov:

do 30.03. - ozimné druhy: obilniny – pšenica, jačmeň, tritikale, raž, ďatelinoviny a trávy z prvej kosby, vika siata, hrach siaty

do 30.03. - repka jarná a repica, pažítka, reďkovka, reďkev, šalát, špenát, semenačky dvojročných zelenín, pekinská kapusta, sadzačky kelu ozimného, hrach siaty pravý, hrach siaty vrátane pelušky, horčica biela 


Nahlasovanie sériových čísel návesiek

Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek   pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín  a sadiva zemiakov uvádzaných na trh Európskej Únie prijala Európska  komisia dva nové právne predpisy, ktorými upravuje podrobnosti ohľadne  uvádzania úradne prideleného sériového čísla návesky, ktorá sa upevňuje  podľa ustanovených pravidiel pri uvádzaní takéhoto osiva na trh EÚ.

ÚKSÚP preto zavádza nové pravidla pre vystavovanie všetkých úradných  návesiek za účelom evidencie a kontroly dodržiavania podmienok tlače  úradných návesiek samotnými dodávateľmi.

Úradné návesky môžu vystavovať naši dodávatelia namiesto ÚKSÚPu iba  po schválení predloženého vzoru úradnej návesky a za podmienky, že budú  oznamovať kontrolnému ústavu ich vystavenie a upevnenie na konečne  balené osivo.

Ak dodávateľ na základe uznávacieho listu vystaveného k príslušnej  dávke osiva vytlačí úradné návesky, obratom prostredníctvom emailu na  adresu Martina.Pauditsova@uksup.sk  nahlási počet reálne vystavených úradných návesiek a uvedie ich sériové  čísla, ktoré musia byť v rozsahu čísel na vydanom uznávacom liste.  K emailu priloží vždy aj kópiu úradnej návesky.

Inšpektori oddelenia kontroly osív a sadív budú preverovať tieto skutočnosti v rámci kontroly skladov.