Množiteľský materiál ovocie a vinič

mini logo ÚKSÚP

Odbor osív a sadív (ďalej len OOaS) prijíma prihlášky na  uznávanie množiteľských porastov, vykonáva uznávanie množiteľského  materiálu a vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu.

Prihlášky na prihlasovanie množiteľských porastov a porastov  výsadbového materiálu ovocných drevín, jahôd, viniča hroznorodého a  viniča podpníkového na hodnotenie sú k dispozícii na odbore Osív a sadív  a u inšpektorov OK OS.

 

Termíny podávania prihlášok a zaslania výkazov

Dodávateľ  prihlasuje množiteľské porasty na predpísaných tlačivách.  Nie je povolené používať tlačivá pre svoju potrebu, prípadne z nich  robiť kópie a pod.

Prihlášky je potrebné vypĺňať strojom, PC alebo čitateľne paličkovým  písmom a zaslať na OOaS, najneskôr v nižšie uvedených termínoch v danom  roku.


Termíny na podávanie prihlášok u ovocných drevín u predzákladného, základného a certifikovaného množiteľského materiálu 

Porasty ovocných drevín  do 30. 4.           

- sadenice jahôd

- sadenice malín

- sadenice černíc (ostružina černicová)

- materské porasty drobného ovocia

- materské semenné stromy

- materské vrúbľové stromy

- zaškôlkované podpníky

- materské porasty vegetatívnych podpníkov

- generatívne podpníky – semenište

- generatívne podpníky - priamy výsev

- jednoročné očkovance

-  jednoročné vrúbľovance 

- škôlkárske výpestky viacročné ponechané na poraste

- škôlkárske výpestky dvojročné:

a) uznané  jednoročné výpestky ponechané na poraste po prvom                                            

roku množenia

b) preškôlkované výpestky (znovu vysadené na parcelu)

c) základka výpestkov

d) neuznané jednoročné nedorastené výpestky, ponechané

po prvom roku množenia na poraste,

e) preštepené jednoročné výpestky na poraste

- škôlkárske výpestky drobného ovocia

 

Porasty ovocných drevín do  5.6.    

-  preštepené jednoročné očkovance  na poraste

-  preštepené jednoročné vrúbľovance na poraste

-  očkovance na spiace očká


Termíny na podávanie prihlášok u množiteľského materiálu viniča

Porasty viniča hroznorodého do 31.3.

- podpníkové vinohrady

- selektované vinohrady

Porasty viniča hroznorodého do  5.6.

- sadenice viniča hroznorodého

- sadenice viniča  podpníkového

- zakorenené odrezky viniča hroznorodého (pravokorenné)


Termíny zaslania prihlášok  od dodávateľov ovocných drevín, spolu so zoznamom prihlásených porastov, ktoré budú uvádzané na trh  ako konformný (CAC) materiál:

- pre materské porasty do 30.4.

- pre výpestky do 20.6. daného roku.


Kontakt:

ÚKSÚP Bratislava

Bajarová Lucia, Ing.
referent odboru Osív a sadív
 tel.: +421 2 59 880 219
 e-mail: Lucia.Bajarova@uksup.sk

 

ÚKSÚP Košice

Rozák Július, Ing. , PhD.
 referent trvalé kultúry a zemiaky
 tel.: 055/7901 226
 e-mail: Julius.Rozak@uksup.sk
 mobil: 0918 806 831