Množiteľský materiál ovocie a vinič

mini logo ÚKSÚP

Odbor osív a sadív (ďalej len OOaS) prijíma prihlášky na  uznávanie množiteľských porastov, vykonáva uznávanie množiteľského  materiálu a vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu.

Prihlášky na prihlasovanie množiteľských porastov a porastov  výsadbového materiálu ovocných drevín, jahôd, viniča hroznorodého a  viniča podpníkového na hodnotenie sú k dispozícii na odbore Osív a sadív  a u inšpektorov OK OS.

 

Termíny podávania prihlášok a zaslania výkazov

Dodávateľ  prihlasuje množiteľské porasty na predpísaných tlačivách.  Nie je povolené používať tlačivá pre svoju potrebu, prípadne z nich  robiť kópie a pod.

Prihlášky je potrebné vypĺňať strojom, PC alebo čitateľne paličkovým  písmom a zaslať na OOaS, najneskôr v nižšie uvedených termínoch v danom  roku.


Termíny na podávanie prihlášok

Porasty ovocných drevín  do 31. V.

- sadenice jahôd

- sadenice malín

- sadenice černíc (ostružina černicová)

- materské porasty drobného ovocia

- materské semenné stromy

- materské vrúbľové stromy

- zaškôlkované podpníky

 

Porasty viniča hroznorodého do 31.V.

- podpníkové vinohrady                      

- selektované vinohrady     

 

Porasty ovocných drevín do 20.VI.

- materské porasty vegetatívnych podpníkov

- generatívne podpníky – semenište

- generatívne podpníky - priamy  výsev

- jednoročné očkovance

-  jednoročné vrúbľovance 

-  preštepené jednoročné očkovance  na poraste

-  preštepené jednoročné vrúbľovance na poraste

- očkovance na spiace očká

- škôlkárske výpestky viacročné ponechané na poraste

- škôlkárske výpestky dvojročné:

a) uznané  jednoročné výpestky ponechané na poraste po prvom                                            

roku množenia

b) preškôlkované výpestky (znovu vysadené na parcelu),

c) základka výpestkov

d) neuznané jednoročné nedorastené výpestky, ponechané

po prvom roku množenia na poraste,

e) preštepené jednoročné výpestky na poraste

- škôlkárske výpestky drobného ovocia

 

Porasty viniča hroznorodého do 20.VI.

- sadenice viniča hroznorodého,

- sadenice viniča  podpníkového,

- zakorenené odrezky viniča hroznorodého (pravokorenné)

 

Termíny zaslania výkazov od dodávateľov ovocných výpestkov, ktoré budú uvádzané na trh  ako CAC materiál je nasledovný:

do 30.XI.  - výkaz o výrobe CAC materiálu podľa druhov veľké aj drobné ovocie.

do 20.VI.  - zoznamy množiteľských porastov o prehliadke porastu CAC materiálu.

 

Kontakt:

ÚKSÚP Bratislava

Bajarová Lucia, Ing.
referent odboru Osív a sadív
 tel.: +421 2 59 880 219
 e-mail: Lucia.Bajarova@uksup.sk

 

ÚKSÚP Košice

Rozák Július, Ing. , PhD.
 referent trvalé kultúry a zemiaky
 tel.: 055/7901 226
 e-mail: Julius.Rozak@uksup.sk
 mobil: 0918 806 831