Odbor registrácie pesticídov

mini logo ÚKSÚP

Odbor registrácie pesticídov (ORP) je národnou autoritou zodpovednou za autorizáciu a povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“), pomocných prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „PP“), adjuvantov, paralelných POR a PP v SR.

Činnosť ORP pozostáva hlavne z:

  • hodnotenia účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov, základných látok, POR a PP a koordinovania procesu ich hodnotenia,
  • vydávania rozhodnutí o autorizácii POR a PP, o zmene a doplnení autorizácie, o predĺžení doby platnosti autorizácie, o prehodnotení autorizácie, o prebaľovaní , o paralelnom obchode, o zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod,
  • hodnotenia dokumentačných súborov údajov a vypracúvania odborných stanovísk a hodnotiacich správ pre oblasť identity a fyzikálno-chemických vlastností účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov, základných látok, POR a PP, ako aj analytických metód na stanovenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov, ich nečistôt a rezíduí na účely ich schválenia alebo autorizácie,
  • hodnotenia dokumentačných súborov údajov a vypracúvania odborných stanovísk a hodnotiacich správ pre oblasť biologickej účinnosti na účely autorizácie POR a PP,
  • vydávania povolení na používanie POR a PP na účely výskumu a vývoja,
  • vedenia zoznamu autorizovaných POR a PP a POR a PP povolených na paralelný obchod,
  • skúšania biologickej účinnosti POR podľa zásad správnej experimentálnej praxe,
  • prijímania prihlášok do skúšok, spracúvania plánov a metodík pokusov pre jednotlivé škodlivé organizmy v rôznych poľnohospodárskych plodinách pre celé územie SR, spracúvania výsledkov zo skúšok,
  • vedenia evidencie a dokumentácie autorizovaných POR a PP, poskytovania údajov, informácii a správ Európskej komisii, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom členských štátov EÚ a tretích krajín.

ORP vo svojej činnosti spolupracuje s poverenými odbornými pracoviskami:

- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

- Výskumný ústav vodného hospodárstva,

- Slovenský hydrometeorologický ústav,

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (viac info)