Odbor registrácie pesticídov

mini logo ÚKSÚP

Odbor registrácie pesticídov (ORP) je národnou autoritou zodpovednou za autorizáciu a povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“), pomocných prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „PP“), adjuvantov, paralelných POR a PP v SR.

Činnosť ORP pozostáva hlavne z:

  • hodnotenia  účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov,  základných látok, POR a PP a koordinovania procesu ich hodnotenia, 
  • vydávania rozhodnutí o autorizácii POR a PP, o zmene a doplnení autorizácie, o predĺžení doby platnosti autorizácie, o prehodnotení autorizácie, o prebaľovaní , o paralelnom obchode, o zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod, 
  • hodnotenia dokumentačných súborov údajov a vypracúvania odborných stanovísk a hodnotiacich správ pre oblasť identity a fyzikálno-chemických vlastností účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov,  základných látok,  POR a PP, ako aj  analytických metód na stanovenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov, ich nečistôt a rezíduí na účely ich schválenia alebo autorizácie, 
  • hodnotenia dokumentačných súborov údajov a vypracúvania odborných stanovísk a hodnotiacich správ pre oblasť biologickej účinnosti na účely autorizácie POR a PP, 
  • vydávania povolení na používanie POR a PP na  účely výskumu a vývoja, 
  • vedenia  zoznamu autorizovaných POR a PP a POR a PP povolených na paralelný obchod, 
  • skúšania biologickej účinnosti POR podľa zásad správnej experimentálnej  praxe, 
  • prijímania prihlášok do skúšok, spracúvania plánov a metodík pokusov pre jednotlivé škodlivé organizmy v rôznych poľnohospodárskych plodinách pre celé územie SR, spracúvania výsledkov  zo skúšok, 
  • vedenia evidencie a dokumentácie autorizovaných POR a PP, poskytovania údajov, informácii a správ Európskej komisii, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom členských štátov EÚ a tretích krajín.

ORP vo svojej činnosti spolupracuje s poverenými odbornými pracoviskami:

 - Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v Košiciach,

  - Výskumný ústav vodného hospodárstva,

  - Slovenský hydrometeorologický ústav,

  - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (viac info)