Odborné pracoviská pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín:

Odborné pracovniská poverené príšlušnými ministerstvami podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, ktoré sa podieľajú na hodnotení prípravkov na ochranu rastlín, účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov a pomocných prípravkov na účely ich autorizácie, resp. schválenia na úrovni EÚ.

Národné referenčné centrum Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

MUDr. Marek Slávik, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

marek.slavik@uvzsr.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť zdravia ľudí, časť rezíduá

Slovenský hydrometeorologický ústav

Ing. Jana Döményová, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

jana.domenyova@shmu.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť povrchových vôd a vzduchu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

RNDr. Anna Hornáčková-Patschová, PhD., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava

patschova@vuvh.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť podzemných vôd a pre účinné látky a prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov aj pre oblasť povrchových vôd a vzduchu

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prof. MVDr. J. Legáth, CSc., Komenského 73, 041 81 Košice

legath@uvm.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť zdravia ľudí, časť toxikológia a pre oblasť necieľových organizmov

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

MVDr. Dana Staroňová, Gašperíkova 599, 033 80 Liptovský Hrádok

staronova@vuzv.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť včiel a necieľových článkonožcov