Vydané certifikáty pre GEP

mini logo ÚKSÚP

Platnosť certifikátov GEP.

 

 Ustredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje žiadateľov o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP) a o povolenie používania prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja podľa § 21 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aby sledovali  platnosť certifikátov GEP skúšobných pracovísk, ktoré požiadajú o testovanie v súlade s GEP, pretože niektorým subjektom platnosť certifikátu končí v roku 2021, prípadne v roku 2022, resp. už skončila v roku 2020.


číslo GEP
Pracovisko
Dátum platnosti

1a,1b, 1c
ÚKSÚP- OBS , Bratislava, Viglaš, Košice
19.3.2026
Certifikáty GEP č. 01
2
Fyse, s.r.o., Odd. AgroLab, Koláre
19.3.2026
Certifikáty GEP č. 02
3
Gemerprodukt Valice, OVD, Rimavská Sobota
12.4.2026
Certifikáty GEP č. 03
4
Blumeria consulting s.r.o, Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Nitra
20.6.2026
Certifikáty GEP č. 04
5b
EP Borovce
19.12.2027
Certifikáty GEP č. 05
5c
VURV Piešťany
12.12.2027
Certifikáty GEP č. 05
5d
VŠS Vígľaš-Pstruša
06.03.2028
Certifikáty GEP č. 05
6
NLC Banská Štiavnica
24.8.2027
Certifikáty GEP č. 06
7
Berberis s.r.o., Ing. Ľubica Forgáčová, Boliarov
16.11.2027
Certifikáty GEP č. 07
9
InTec Agro Trials Slovakia S.r.o.
25.3.2024
Certifikáty GEP č. 09Prehľad certifikovaných pracovísk a ich činnosť.

Skupiny plodín

Skupiny prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivé účinky na plodiny

fungicídy

herbicídy

zoocídy

rastové regulátory

fytotoxicita

odrodová citlivosť

Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny)

1a; 1b; 1c; 2; 3; 4; 5a; 5d; 7; 9

1a; 1b; 1c; 2; 3;  4; 5b; 7; 9

1a; 1c; 2; 3; 4; 5c; 7; 9

1b; 1c; 3; 4; 5c; 5d; 7; 9

1a; 1b; 1c; 2; 3; 4; 5b; 5c; 5d; 6; 7; 9

1c; 2; 5d; 1b; 1a; 7

Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny

1a; 1b; 1c; 2; 3; 4; 7; 9

1a; 1b; 2; 3; 7; 9

1a; 2; 3; 4; 7; 9

3; 7; 9

Vinič, ovocné plodiny a podpníky

1c; 2; 3; 4; 7; 9

1a; 1b; 2; 3; 7; 9

1a; 2; 3; 4; 7; 9

3; 7; 9

Okrasné a lesné rastliny a trávniky

1c; 6; 9

1a; 1b; 2; 6; 7; 9

1a; 6; 7; 9

6; 7; 9