Odbor je v znení zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov štátnou autoritou pre kontrolu vstupov do agropotravinového reťazca vo fytosanitárnej oblasti. Legislatívne predpisy, ktoré upravujú uvedenú problematiku a registrácie pesticídov sú nasledovné: