EVIDENCIA DODAVATELOV

mini logo ÚKSÚP

      

     Evidenciu dodávateľov upravuje zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Orgánmi štátnej správy v oblasti registrácie pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh sú:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (kontrolný úrad)

     Kontrolný úrad podľa § 4 písm. h) č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov,


Kontaktná osoba:

Bc. Andrea Danisová

tel. č.: 02/59880255

email: Andrea.Danisova@uksup.sk