Dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ

mini logo ÚKSÚP

Dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ (ďalej len z tretích krajín) sa riadi Metodickým pokynom č. 5/2018 - Podmienky dovozu množiteľského materiálu z krajín mimo Európskej únie.

Množiteľský materiál z tretích krajín možno dovážať len na základe povolenia.

Dôležité:

  • Asi mesiac pred dovozom podať žiadosť na predpísanom tlačive „Žiadosť o povolenie dovozu množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ” na Odbor osív a sadív v Bratislave,
  • Do troch dní po uskutočnení dovozu oznámiť túto skutočnosť na tlačive „Oznámenie dovozu z krajín mimo EÚ” Odboru osív a sadív v Bratislave a požiadať regionálneho inšpektora OK OS o úradný odber vzoriek,
  • Dovezený množiteľský materiál musí mať OECD a ISTA certifikát a musí spĺňať ďalšie požiadavky uvedené v prílohe II Rozhodnutia Rady 2003/17/ES.

Okrem vzoriek na stanovenie laboratórnych kvalitatívnych parametrov sa odoberá aj vzorka na vegetačnú skúšku (ak osivo vstupuje ďalej do množenia) a u plodín ako je kukurica, sója a repka aj vzorka na stanovenie prítomnosti nežiaduceho GMO. Vzorky sa zasielajú na Odbor osív a sadív do Bratislavy.

Kontakt:
Ing. Lenka Gašparová
tel.: 033/6455378, mobil: 0918 806 555
email.: lenka.gasparova@uksup.sk