Certifikácia osív,uznávanie množiteľských porastov

mini logo ÚKSÚP

Odbor osív a sadív (ďalej len OOaS) prijíma prihlášky na uznávanie množiteľských porastov, vykonáva uznávanie množiteľského materiálu a vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu.

Prehliadky množiteľských porastov prihlásených do uznávacieho konania na OOaS prehliadajú a Záznam a správu z prehliadky vypracujú inšpektori oddelenia kontroly osív a sadív a inšpektori poverení podľa § 4, písm. i zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

Uznávanie množiteľských porastov:

  • minimálne požiadavky na množiteľské porasty druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácie stanovujú nariadenia vlády pre jednotlivé skupiny plodín,
  • požiadavky pre niektoré druhy, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácií stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 123/2011 Z.z,
  • podrobnosti stanovujú metodické pokyny,
  • množiteľský porast musí byť prihlásený na uznávanie na OOaS,
  • prehliadkou množiteľského porastu sa preveruje, či daný množiteľský porast spĺňa požiadavky na uznanie,
  • základné parametre hodnotené pri prehliadke sú: izolačné vzdialenosti, celkový stav, čistota druhu, čistota odrody, zaburinenie a zdravotný stav,
  • len z uznaného množiteľského porastu je možné pripraviť dávky osív a odobrať vzorky na uznávanie v laboratóriu.

Kontakty:

ÚKSÚP Bratislava

Slobodová Kristína, Mgr.
referent odboru Osív a sadív
 mobil: 0907 931 204
 e-mail: Kristina.Slobodova@uksup.sk

Andrea Danisová, Bc.
referent odboru Osív a sadív
 tel.: +421 2 59 880 255
 e-mail: Andrea.Danisova@uksup.sk

Lucia Pazerini, Ing.
referent odboru Osív a sadív
tel.: +421 2 59 880 213
e-mail: Lucia.Pazerini@uksup.sk


ÚKSÚP Košice

Rozák Július, Ing. , PhD.
referent trvalé kultúry a zemiaky
tel.: 055/7901 226
e-mail: Julius.Rozak@uksup.sk
mobil: 0918 806 831

Balgová Mária, Ing.
referent odboru Osív a sadív
tel.: 055/7901 226
mobil: 0918 806 851
e-mail: Maria.Balgova@uksup.sk


ÚKSÚP Vígľaš

Slúka Maroš, Ing.
referent odboru Osív a sadív
tel.: 045/5242 261
mobil: 0905 567 943
e-mail: Maros.Sluka@uksup.sk