UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

Množiteľské porasty sa do uznávacieho konania prihlasujú na  predpísaných tlačivách, ktoré sú k dispozícii na odbore Osív a sadív.

V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie  množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), zelenín a  liečivých rastlín“.

Kontakt:

Príjem prihlášok Bratislava:

Ing. Škvareninová Kristína
 tel.: +421 2 59 880 kl. 229
 e-mail: Kristina.Skvareninova@uksup.sk

 

Príjem prihlášok Vígľaš:

Ing. Slúka Maroš
 tel.: +421 45 5 242 261, mobil: 0905 567 943
 e-mail: Maros.Sluka@uksup.sk

 

Príjem prihlášok Košice:

Ing. Šalátová Beáta
 tel.: +421 55 7 901 226, mobil: 0918 806 851
 e-mail: Beata.Salatova@uksup.sk


Vegetačné skúšky

Odber vzoriek na vegetačné skúšky sa riadi aktualizovaným Metodickým  pokynom č. 18/2018 "na odber vzoriek na vegetačné skúšky s osivom  ozimných a jarných druhov poľných plodín".

K odobratým vzorkám sa prikladá Žiadosť o vykonanie vegetačnej skúšky. Vzorky je potrebné doručiť na skúšobnú stanicu v Báhoni: ÚKSÚP - skúšobná stanica, Ul. 1. mája 37, 900 84 Báhoň

Kontakt:

Vegetačné skúšky:

Ing. Lenka Gašparová
tel.: 033/6455378, mobil: 0918 806 555
e-mail: Lenka.Gasparova@uksup.sk