Uznávanie množiteľského materiálu

 • uznávanie množiteľského materiálu vykonáva OOaS na základe  výsledkov z laboratória osív a sadív alebo laboratória povereného podľa §  4, písm. i) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej  správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní  množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č.  467/2008 Z. z.
 • podrobnosti upravuje Metodický pokyn č. 17/2018 na uznávanie a  overovanie kvality preskladneného množiteľského materiálu vo vzorke
 • uznávanie osiva a sadiva je možné len z množiteľského materiálu, ktorý pochádza z uznaného množiteľského porastu
 • vzorku na laboratórny rozbor odoberá inšpektor oddelenia kontroly osív a sadív (OK OS)
 • k vzorke sa prikladá ,,Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky“
 • žiadosť o uznanie osiva sa podáva v tej istej generácii, v ktorej bol uznaný množiteľský porast
 • na žiadosť dodávateľa je možné preradiť osivo do nižšej generácie, ak spĺňa parametre na túto generáciu
 • ak osivo pochádza z iného členského štátu EÚ, k žiadosti je potrebné priložiť kópiu dodacieho listu, certifikátu a návesky
 • číslo rastlinného pasu sa vyžaduje u plodín: lucerna siata, slnečnica ročná, rajčiak jedlý, fazuľa záhradná, zemiak

Rozdelenie referátov Bratislava:

Vegetačné skúšky

 Ing. Gašparová Lenka
 tel.: 033/6455378, mobil: 0918 806 555
 e-mail: Lenka.Gasparova@uksup.sk                                                     

Obilniny (pšenica letná - ozimná), kŕmne plodiny (okrem podliehajúcich rastlinnému pasu)

 Mgr. Slobodová Kristína
 mobil: 0907 931 204
 e-mail: Kristina.Slobodova@uksup.sk

Obilniny (okrem pšenice letnej-ozimnej), olejniny a priadne rastliny (okrem podliehajúcich rastlinnému pasu)

Ing. Lucia Pazerini
tel.: + 421 2 59 880 213
e-mail: Lucia.Pazerini@uksup.sk

Kukurica, zeleniny, okrasné rastliny, dobrovoľne registrované druhy a plodiny s rastlinných pasom

Bc. Andrea Danisová
tel.: + 421 2 59 880 255
e-mail: Andrea.Danisova@uksup.sk

Odbor osív a sadív, Matúškova 21, 933 16 Bratislava – množiteľské porasty založené v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom  kraji.


Uznávanie množiteľských porastov sadiva zemiakov

 • Množiteľské porasty sadiva zemiakov sa prihlasujú do uznávacieho  konania na predpísaných tlačivách, ktoré sú k dispozícii na odbore Osív a sadív.
 • Vyplnené prihlášky spolu s príslušnými dokladmi (tabuľka č.4. MP č.  10/2018) sa na uznávanie množiteľských porastov sadiva zemiakov  zasielajú v jednom vyhotovení na OOaS (jeden originál plus dve prepisovacie kópie).
 • Zoznamom prihlásených porastov (príloha č.1. MP č. 10/2018) sa  odovzdá vo dvoch vyhotoveniach. Jeden exemplár je po potvrdení o príjme prihlášok obratom zaslaný späť dodávateľovi.
 • Prihlášky množiteľských porastov je potrebné doručiť najneskôr do 31.05. v aktuálnom roku.
 • Podrobnejšie informácie ohľadom prihlasovania a hodnotenia  množiteľských porastov sadiva zemiakov sú uverejnené na stránkach ÚKSÚPu  v MP č. 10/2018 a MP č. 14/2018.
 • Porast sa prihlasuje na príslušnom pracovisku OOaS v mieste ktorého sa množiteľský porast nachádza.

Kontakt:

Príjem prihlášok Košice:

Ing. Július Rozák, PhD.
tel.: 055/7901 226, mobil: 0918 806 831
e-mail: Julius.Rozak@uksup.sk

Odbor osív a sadív, Letná 3, 041 39 Košice – množiteľské porasty založené v Košickom a Prešovskom kraji.

Príjem prihlášok Vígľaš:  

 Ing. Slúka Maroš
 tel.: 045/5242261, mobil: 0905 567 943
 e-mail: Maros.Sluka@uksup.sk                                                      

Odbor osív a sadív, skúšobná stanica ÚKSÚP, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš – množiteľské porasty založené v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.