P R E D N Á Š K A ZO S E M I N Á R A - 15. FEBRUÁR 2024

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum február 2024 - Aktuálne informácie z oblasti zdravia rastlín - Ing. Ivana Kurhajcová

P R E D N Á Š K A ZO S E M I N Á R A - 16. FEBRUÁR 2023

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum február 2023 Prieskum výskytu karanténnych škodcov Únie - Ing. Ivana Kurhajcová

P R E D N Á Š K Y ZO S E M I N Á R A - 18. MÁJ 2022

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum máj 2022 Zákazy dovozu, vysoko rizikové rastliny - Ing. Ivana Kurhajcová

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum máj 2022 Rastlinné pasy - Ing. Stanislav Barok

P R E D N Á Š K Y ZO S E M I N Á R A - APRÍL 2021

1. časť REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV a PASOVÁ POVINNOSŤ - určené pre PRAX

2. časť POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV a PASOVÁ POVINNOSŤ - pre PRAX

3. časť Uplatňovanie novej rastlinolekárskej legislatívy v bežnej praxi množiteľov

4. časť Prezentácia prioritní škodcovia

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č. 8 / 2024 - R A S T L I N N É P A S Y - aktualizovaný v roku 2024 je určený registrovaným profesionálnym prevádzkovateľov na OOR, ktorí potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov aj tých, ktorí už RP vydávajú. Dokument je zverejnený v pdf aj doc verzii:

MP UKSUP 8-2024 Rastlinné pasy profesionálni prevádzkovatelia.pdf

MP UKSUP 8-2024 Rastlinné pasy profesionálni prevádzkovatelia.docx

1. príloha k MP 8-2024 Profesionálny prevádzkovateľ s RP - zavedenie plánu pre PRAX šablóna doc

2. príloha k MP 8-2024 Záznam o kontrole zdravotného stavu na účely vydania RP pre PRAX šablóna xls

3. príloha k MP 8-2024 Sprievodný list reprodukčného materiálu lesných drevín šablóna doc

aktualizácia 1. marec 2024

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 7/2024

Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre "Erwinia amylovora"

MP ÚKSÚP č. 7-2024 Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora je určený registrovým profesionálnym prevádzkovateľom na odbore ochrany rastlín ÚKSÚP, ktorí pestujú a označujú rastlinnými pasmi hostiteľské rastliny pre Erwinia amylovora.

Žiadosť o vymedzenie nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora - tlačivo doc

22. február 2024

Zrušenie chránenej zóny pre bakteriózu Erwinia amylovora pre celé územie Slovenskej republiky.

Dňa 14.09.2023 bolo vydané Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1787, ktorým sa menia prílohy III, IX a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zaradenie chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny do zoznamu, zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a osobitné požiadavky na ich uvedenie do určitých chránených zón alebo premiestňovanie v rámci nich.

Uvedené vykonávacie nariadenie zrušuje chránenú zónu v SR pre bakteriózu Erwinia amylovora s účinnosťou od 9. októbra 2023.

25. september 2023

UPOZORNENIE:

Zavádzanie novej rastlinolekárskej legislatívy platnej od 14.12.2019 nemusí byť vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké. Snahou ÚKSÚP je pre subjekty v Slovenskej republike zaviesť priechodný, transparentný a rovnako uplatniteľný systém, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky vysledovateľnosti rastlinnej produkcie podliehajúcej označovaniu rastlinnými pasmi. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že základným princípom je v tomto prípade zdravotný stav a vysledovateľnosť produkcie v prípade výskytu karanténnych škodlivých organizmov. Preto pri obchodovaní s dodávateľmi rastlinného tovaru pôvodom z krajín EÚ je možné akceptovať označovanie rastlinnými pasmi priamo na dodávku, ale aj v sprievodných dokladoch, pokiaľ je vysledovateľnosť danej zásielky možná prepojením dokladov a tovaru. Označenie zásielky oboma spôsobmi je vynikajúcim príkladom dôslednosti. Takýto prístup sme zaviedli aj pre slovenské subjekty. V prípade, že by zásielka pôvodom z krajín EÚ nespĺňala požadovanú vysledovateľnosť, je potrebné kontaktovať odbor ochrany rastlín ÚKSÚP za účelom vykonania kontroly a pozastavenie predaja až do vyriešenia konkrétneho problému.

Informácie o škodlivých organizmoch nájdete na:

Karanténni škodcovia Únie

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV a UDEĽOVANIE OPRÁVNENÍ VYDÁVAŤ RASTLINNÉ PASY - INFORMÁCIE A TLAČIVÁ

Manuály určené výrobcom na kontrolu škodlivých organizmov:

Manuály sú vytvorené v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje.

Výroba - okrasné rastliny, okrasné dreviny, ovocné dreviny, priesady zeleniny, byliny a skleníkové rastliny, cibule a hľuzy, osivá - verzia aktualizovaná k 15. 01. 2022

Výroba - množiteľský materiál a výpestky lesných drevín


ČO JE TO RASTLINNÝ PAS ? Obsah a formát rastlinného pasu (články 78 a 83 2016/2031)

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou.

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve, za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade. Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne.

Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy - podmienky udelenia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

Zoznamy komodít, ktoré podliehajú PASOVEJ POVINNOSTI, zoznamy súvisiace s CHRÁNENÝMI ZÓNAMI a OSOBITNÉ POŽIADAVKY sú uvedené v nasledovnej legislatíve:

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 konsolidované znenie (VN KOM 2019/2072), ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 v prílohách:

PRÍLOHA III - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN a príslušných KARANTÉNNYCH ŠKODCOV CHRÁNENEJ ZÓNY s príslušnými kódmi - VN KOM 2019/2072

PRÍLOHA IV - ZOZNAM RNKŠ - VN KOM 2019/2072

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

PRÍLOHA V - OPATRENIA RNKŠ - VN KOM 2019/2072

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

Pre RNKŠ viniča, ovocných druhov a sadivových zemiakov platí článok 10 a príloha X Vykonávacej Smernice Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom reprodukčnom materiáli

PRÍLOHA VII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

PRÍLOHA VIII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREMIESTŇOVANIE V RÁMCI ÚNIE - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie

PRÍLOHA IX - ZÁKAZ DOVOZU DO CHZ - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ - VN KOM 2019/2072

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIA KOMISIE týkajúce sa vybraných druhov škodlivých organizmov


VÝNIMKY - rastlinný pas sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:

(články 81 a 82 2016/2031)

1. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov.

2. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a) konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku, alebo

b) konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Vzory rastlinných pasov:

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

Vzory rastlinných pasov docx aktualizované február 2024


VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRI PREDAJI RASTLÍN CEZ INTERNET:

Pri predaji rastlín prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku je internetový predajca povinný predať rastliny konečnému používateľovi s rastlinným pasom.

Internetovým predajcom odporúčame nakupovať od svojich dodávateľov všetky rastliny označené rastlinným pasom.

VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRE ZÁHRADNÉ CENTRÁ, ZÁHRADNÍCTVA, PREDAJNE S RASTLINAMI

Nakoľko výrobca nemôže dopredu vedieť komu budú rastliny predané, pripojí rastlinný pas na jednotlivé rastliny alebo balenie, zväzok alebo nádobu. Rastlinný pas uvedie aj na dodací list, a to z dôvodu vysledovateľnosti a následných úradných kontrol zo strany ÚKSÚP.

VZORY / PRÍKLADY DODACÍCH LISTOV PRE OKRASNÉ RASTLINY - súbor doc na stiahnutie