Metodický pokyn ÚKSÚP č. 6 / 2020 RASTLINNÉ PASY  

 pre  registrovaných profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie vydávať rastlinné pasy.

PREDNÁŠKA -  REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV a PASOVÁ POVINNOSŤ - určené pre PRAX aktualizácia

UPOZORNENIE:

Zavádzanie novej rastlinolekárskej legislatívy platnej od 14.12.2019 nemusí byť vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké. Snahou ÚKSÚP je pre subjekty v Slovenskej republike zaviesť priechodný, transparentný a rovnako uplatniteľný systém, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky vysledovateľnosti rastlinnej produkcie podliehajúcej označovaniu rastlinnými pasmi. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že základným princípom je v tomto prípade zdravotný stav a vysledovateľnosť produkcie v prípade výskytu karanténnych škodlivých organizmov. Preto pri obchodovaní s dodávateľmi rastlinného tovaru pôvodom z krajín EÚ je možné akceptovať označovanie rastlinnými pasmi priamo na dodávku, ale aj v sprievodných dokladoch, pokiaľ je vysledovateľnosť  danej zásielky možná prepojením dokladov a tovaru. Označenie zásielky oboma spôsobmi je vynikajúcim príkladom dôslednosti. Takýto prístup sme zaviedli aj pre slovenské subjekty. V prípade, že by zásielka pôvodom z krajín EÚ nespĺňala požadovanú vysledovateľnosť, je potrebné kontaktovať odbor ochrany rastlín ÚKSÚP za účelom vykonania kontroly a pozastavenie predaja až do vyriešenia konkrétneho problému.

Informácie o škodlivých organizmoch nájdete na:    

Karanténni škodcovia Únie

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie   

TLAČIVÁ:

I.  REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV - INFORMÁCIE

Žiadosť o registráciu profesionálneho prevádzkovateľa - doc tlačivo na stiahnutie; tlačivo na stiahnutie pdf

Žiadosť o zmenu registrácie profesionálneho prevádzkovateľa  - doc tlačivo na stiahnutie; tlačivo na stiahnutie pdf

II. Žiadosť o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy:

Žiadosť o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy - doc tlačivo na stiahnutie; tlačivo na stiahnutie pdf


Manuály určené výrobcom na kontrolu škodlivých organizmov:

Manuály sú vytvorené v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje.

Výroba - okrasné rastliny, okrasné dreviny, ovocné dreviny, priesady zeleniny, byliny a skleníkové rastliny, cibule a hľuzy, osivá

Výroba - množiteľský materiál a výpestky  lesných drevín


ČO JE TO RASTLINNÝ PAS ?

Obsah a formát rastlinného pasu (články 78 a 83 2016/2031)

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou. 

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve, za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade. Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne.

Pripojenie rastlinných pasov (článok 88 2016/2031)

Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 80. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto balenie, zväzok alebo nádobu.

Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy - podmienky udelenia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 o  kritériách, ktoré musia spĺňať  profesionálni prevádzkovatelia, aby  dodržali podmienky stanovené v  článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/2031

Zoznamy komodít, ktoré podliehajú PASOVEJ POVINNOSTI, zoznamy súvisiace s CHRÁNENÝMI ZÓNAMI a OSOBITNÉ POŽIADAVKY sú uvedené v nasledovnej legislatíve:

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 v prílohách:

PRÍLOHA III  - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN a príslušných KARANTÉNNYCH ŠKODCOV CHRÁNENEJ ZÓNY s príslušnými kódmi

PRÍLOHA IV -  ZOZNAM RNKŠ

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

PRÍLOHA V - OPATRENIA RNKŠ 

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

Pre RNKŠ viniča, ovocných druhov a sadivových zemiakov platí článok 10 a príloha X Vykonávacej Smernice Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom reprodukčnom materiáli

PRÍLOHA VII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

PRÍLOHA VIII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREMIESTŇOVANIE V RÁMCI ÚNIE

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie

PRÍLOHA IX - ZÁKAZ DOVOZU DO CHZ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané 

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN

Zoznam  rastlín, rastlinných  produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť  do chránených zón  alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce  osobitné požiadavky  na chránené zóny

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ

Rastliny, rastlinné produkty a  iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených  zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIA KOMISIE týkajúce sa  vybraných druhov škodlivých organizmov  


VÝNIMKY - rastlinný pas sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:

(články 81 a 82 2016/2031)

1. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov.

2. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v  rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného  prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a) konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku, alebo

b) konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Vzory rastlinných pasov:

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu  rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na  uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

VZORY RASTLINNÝCH PASOV, PRÍKLADY ŠABLÓN URČENÉ SLOVENSKÝM PROFESIONÁLNYM PREVÁDZKOVATEĽOM S NÁVESKAMI súbor doc na stiahnutie  

Požiadavky na prvky rastlinných pasov

Prvky rastlinného pasu sa musia usporiadať do tvaru obdĺžnika alebo štvorca a musia byť čitateľné bez použitia vizuálnej pomoci.  Musia byť ohraničené čiarou alebo inak jasne oddelené od akéhokoľvek textu alebo obrázkov tak, aby boli jasne viditeľné a rozpoznateľné.

Technická špecifikácia: 

- veľkosť rastlinných pasov,

- spôsob ohraničenia,

- pomery veľkosti prvkov

- štýl písma použitý vo vzoroch slúži iba ako príklad.

Vlajka Únie sa môže vytlačiť farebne alebo čierno-bielo, s bielymi hviezdami na čiernom pozadí alebo naopak.

Farebné variácie vlajky Únie:

Čiernobiele variácie vlajky Únie:

                     

Vydávanie rastlinných pasov ako súčasť sprievodných dokladov

Pokyny ÚKSÚP určené slovenských výrobcom okrasných rastlín  určených na ďalšie pestovanie 

Rastlinné pasy možno vydávať  na sprievodné doklady (dodacie listy) iba v procese od výrobcu priamo na miesto výsadby, teda podnikateľ s IČO predáva podnikateľovi s IČO bez akéhokoľvek sprostredkovania.

Táto možnosť platí pri nasledovných situáciách:

Priama výsadba napríklad:

- mesto vysádza mestskú zeleň,

- výsadba popri cestách a diaľniciach,

- z lesnej škôlky priama výsadba lesov,

- priesady zeleniny od výrobcu priamo na pole,

- realizácia okrasných záhrad (súkromných, firemných a pod.),

- trávové koberce.

VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRI PREDAJI CEZ INTERNET:

Pri predaji rastlín prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku je internetový predajca povinný predať rastliny konečnému používateľovi s rastlinným pasom. Rastlinný pas možno vydať aj na sprievodný doklad – dodací list.

Internetovým predajcom odporúčame nakupovať od svojich dodávateľov všetky rastliny označené rastlinným pasom.

VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRE ZÁHRADNÉ CENTRÁ, ZÁHRADNÍCTVA, PREDAJNE S RASTLINAMI – na rastliny aj na sprievodné doklady.

Nakoľko výrobca nemôže dopredu vedieť komu budú rastliny predané, pripojí rastlinný pas na jednotlivé rastliny alebo balenie, zväzok alebo nádobu. Rastlinný pas uvedie aj na dodací list, a to z dôvodu vysledovateľnosti a následných úradných kontrol zo strany ÚKSÚP.

Uchovávanie záznamov:

Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý dodáva rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorému ju dodal.

V prípade, že oprávnený prevádzkovateľ vydá rastlinný pas musí na účely zabezpečenia vysledovateľnosti v súvislosti s týmto rastlinným pasom zaistiť zaznamenávanie týchto údajov:

  1. v príslušnom prípade údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorý dodal danú obchodnú jednotku;
  2. údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorému sa dodala daná obchodná jednotka, a
  3. relevantné údaje z rastlinného pasu.

Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú vyššie uvedené záznamy najmenej tri roky odo dňa, keď im bola dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný alebo keď ich sami dodali iným profesionálnym prevádzkovateľom.

VZORY / PRÍKLADY DODACÍCH LISTOV PRE OKRASNÉ RASTLINY - súbor doc na stiahnutie

OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE LESNÉ ŠKÔLKY:

Starý vzor „Sprievodného listu reprodukčného materiálu lesných drevín“ uvedený v prílohe č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli možno v rámci Slovenskej republiky používať do 14.12.2020. Nový vzor odporúčame začať používať čím skôr. Čo sa týka obchodovania v rámci EÚ, stanovisko iných členských krajín ohľadom „starého“ a „nového“ označovania lesníckeho materiálu nepoznáme.

SPRIEVODNÝ LIST reprodukčného materiálu lesných drevín - iba pre lesné dreviny !   -  súbor doc na stiahnutie

OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE OSIVÁ:

Malospotrebiteľské balenia vybraných druhov osív, ktoré musia byť označované rastlinným pasom možno uvádzať na trh bez dodatočného značenia údajov pre rastlinný pas do jarnej sezóny výsevu roku 2022, to znamená približne do 31.5.2022. Po tomto dátume treba na balenia uvádzať všetky údaje potrebné pre rastlinný pas. Je možná aj dotlač na už vyrobené obaly v časti, kde sú uvedené údaje o čísle dávky osiva, dátume balenia a dátume expirácie, pričom vlajku Európskej Únie a údaj pod písmenom „A“, teda latinský názov druhu možno vynechať. Pre označovanie nových obalov vhodných aj pre internetový predaj je potrebná úplná tlač všetkých údajov potrebných pre rastlinný pas. Všetky vzory možno nájsť tu.

Vzory malospotrebiteľských balení vybraných druhov osív s údajmi potrebnými pre rastlinný pas   - súbor doc na stiahnutie

Vysledovateľnosť

Profesionálny prevádzkovateľ, ktorému sú dodávané rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodávaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý ju dodal.

Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý dodáva rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorému ju dodal.

V prípade, že oprávnený prevádzkovateľ vydá rastlinný pas musí na účely zabezpečenia vysledovateľnosti v súvislosti s týmto rastlinným pasom zaistiť zaznamenávanie týchto údajov:

1/ v príslušnom prípade údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorý dodal danú obchodnú jednotku;

2/ údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorému sa dodala daná obchodná jednotka, a

3/ relevantné údaje z rastlinného pasu.

Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú vyššie uvedené záznamy najmenej tri roky odo dňa, keď im bola dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný alebo keď ich sami dodali iným profesionálnym prevádzkovateľom.

Pre zaistenie vysledovateľnosti pri premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov profesionálneho prevádzkovateľa a medzi týmito priestormi (článok 70 2016/2031) nie sú stanovené podrobnejšie požiadavky. Príslušné záznamy profesionálneho prevádzkovateľa však musia byť dostatočné na to, aby sa dali príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety dohľadať, identifikovať a informácie sprístupniť po vyzvaní pri úradnej kontrole zo strany ÚKSÚP.