Čo je to rastlinný pas ?

Obsah a formát rastlinného pasu (články 78 a 83 2016/2031)

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou. 

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve, za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade. Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne.

Pripojenie rastlinných pasov (článok 88 2016/2031)

Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 80. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto balenie, zväzok alebo nádobu.

Zoznamy komodít, ktoré podliehajú pasovej povinnosti uvedené sú v nasledovnej legislatíve:

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 v prílohách:

PRÍLOHA IX - ZÁKAZ DOVOZU DO CHZ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané 

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN

Zoznam  rastlín, rastlinných  produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť  do chránených zón  alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce  osobitné požiadavky  na chránené zóny

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ

Rastliny, rastlinné produkty a  iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených  zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“

VÝNIMKY - rastlinný pas sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:

(články 81 a 82 2016/2031)

1. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov.

2. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v  rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného  prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a) konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku, alebo

b) konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Vzory rastlinných pasov:

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu  rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na  uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

VZORY RASTLINNÝCH PASOV, PRÍKLADY ŠABLÓN URČENÉ SLOVENSKÝM PROFESIONÁLNYM PREVÁDZKOVATEĽOM - súbor doc na stiahnutie

Požiadavky na prvky rastlinných pasov

Prvky rastlinného pasu sa musia usporiadať do tvaru obdĺžnika alebo štvorca a musia byť čitateľné bez použitia vizuálnej pomoci.  Musia byť ohraničené čiarou alebo inak jasne oddelené od akéhokoľvek textu alebo obrázkov tak, aby boli jasne viditeľné a rozpoznateľné.

Technická špecifikácia: 

- veľkosť rastlinných pasov,

- spôsob ohraničenia,

- pomery veľkosti prvkov

- štýl písma použitý vo vzoroch slúži iba ako príklad.

Vlajka Únie sa môže vytlačiť farebne alebo čierno-bielo, s bielymi hviezdami na čiernom pozadí alebo naopak.

Farebné variácie vlajky Únie:

Čiernobiele variácie vlajky Únie:

                     

Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy - podmienky udelenia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 o kritériách, ktoré musia spĺňať  profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v  článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/2031

Vysledovateľnosť

Profesionálny prevádzkovateľ, ktorému sú dodávané rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodávaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý ju dodal.

Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý dodáva rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorému ju dodal.

V prípade, že oprávnený prevádzkovateľ vydá rastlinný pas musí na účely zabezpečenia vysledovateľnosti v súvislosti s týmto rastlinným pasom zaistiť zaznamenávanie týchto údajov:

1/ v príslušnom prípade údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorý dodal danú obchodnú jednotku;

2/ údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorému sa dodala daná obchodná jednotka, a

3/ relevantné údaje z rastlinného pasu.

Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú vyššie uvedené záznamy najmenej tri roky odo dňa, keď im bola dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný alebo keď ich sami dodali iným profesionálnym prevádzkovateľom.

Pre zaistenie vysledovateľnosti pri premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov profesionálneho prevádzkovateľa a medzi týmito priestormi (článok 70 2016/2031) nie sú stanovené podrobnejšie požiadavky. Príslušné záznamy profesionálneho prevádzkovateľa však musia byť dostatočné na to, aby sa dali príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety dohľadať, identifikovať a informácie sprístupniť po vyzvaní pri úradnej kontrole zo strany ÚKSÚP.