P R E D N Á Š K A  ZO  S E M I N Á R A - FEBRUÁR 2023

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum 16. február 2023 Nitra  Prieskum výskytu karanténnych škodcov Únie - Ing. Ivana Kurhajcová

P R E D N Á Š K Y  ZO  S E M I N Á R A - MÁJ 2022


ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum 18. máj 2022 Nitra  Zákazy dovozu, vysoko rizikové rastliny - Ing. Ivana Kurhajcová

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum 18. máj 2022  Nitra Rastlinné pasy  -  Ing. Stanislav Barok


P R E D N Á Š K Y  ZO  S E M I N Á R A - APRÍL 2021

1. časť REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV a PASOVÁ POVINNOSŤ - určené pre PRAX

2. časť POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV a PASOVÁ POVINNOSŤ - pre PRAX  

3. časť Uplatňovanie novej rastlinolekárskej legislatívy v bežnej praxi množiteľov

4. časť Prezentácia prioritní škodcovia

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č.  9 / 2021  -  R A S T L I N N É   P A S Y -  určený registrovaným profesionálnym prevádzkovateľov na OOR, ktorí potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov aj tých, ktorí  už RP vydávajú.  Dokument je zverejnený v pdf aj doc verzii:

MP ÚKSÚP 9-2021 Rastlinné pasy pre profesionálnych prevádzkovateľov.pdf

MP UKSUP 9-2021 Rastlinné pasy pre profesionálnych prevádzkovateľov.docx

1. príloha k MP 9-2021 Profesionálny prevádzkovateľ s RP - zavedenie plánu pre PRAX   šablóna doc

2. príloha k MP 9-2021 Záznam o kontrole zdravotného stavu na účely vydania RP  pre PRAX  šablóna xls 

Sprievodný list reprodukčného materiálu lesných drevín 2020   šablóna doc

Informácia určená profesionálnym prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú a obchodujú s množiteľským materiálom a výpestkami hostiteľov Erwinia amylovora

Dávame do pozornosti, že v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/759 zo 7. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o výnimky z požiadavky na rastlinný pas, štatút Talianska, Írska, Litvy, Slovinska a Slovenska alebo určitých ich oblastí ako chránených zón a odkaz na chránenú zónu v Portugalsku, SLOVENSKO má udelený štatút chránená zóna pre bakteriózu Erwinia amylovora (EPPO kód ERWIAM).

Štatút chránenej zóny so sebou prináša aj určité obmedzenia pri dovoze a uvádzaní na trh hostiteľských rastlín (rastlinných produktov a iných predmetov) podľa podrobností uvedených v prílohe IX a X  Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019.

Keďže SR (okrem niekoľkých vymenovaných obcí/okresu) má štatút chránenej zóny ERWIAM,  určené hostiteľské rastliny (ako okrasné rastliny alebo ovocné dreviny) je možné dovážať z tretích krajín iba ak sú splnené ustanovené požiadavky v príslušnej tretej krajine (iba s vedomím a súhlasom Európskej Komisie). Inak je ich dovoz ZAKÁZANÝ. Pozri Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané  v Prílohe IX Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 v znení neskorších predpisov.

V Prílohe X Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 v znení neskorších predpisov je uvedený Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny. 

Z uvedeného vyplýva, že v SR (okrem niekoľkých vymenovaných obci/okresu) môžu byť uvádzané na trh vymenované hostiteľské rastliny iba vtedy, ak sú vypestované v niektorom ČŠ EÚ (ako okrasné rastliny alebo ovocné dreviny) a je k nim vystavený rastlinný pas do chránenej zóny ERWIAM(V tabuľke v Prílohe X sú uvedené Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené pri vystavení takéhoto rastlinného pasu).

Vzory RP sú uvedené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2313 z 13. decembra 2017, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na Pre chránené zóny platia v uvedených nariadenia vzory RP a informácie uvedené v častiach C a D.

Hostitelia bakteriózy Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

Amelanchier Med. - muchovník

Chaenomeles Lindl. - dulovec

Cotoneaster Ehrh. - skalník

Crataegus L. - hloh

Cydonia Mill. - dula

Eriobotrya Lindl. - mišpuľník

Malus Mill. - jabloň

Mespilus L. - mišpuľa

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Pyracantha Roem. - hlohyňa

Pyrus L. - hruška

Sorbus L. - jarabina

Viac informácií  o legislatíve nájdete na nasledovnom odkaze:  https://www.uksup.sk/europska-legislativa/

Poznámka:

Je zakázané premiestňovať hostiteľské rastliny vypestované v obciach/okrese Slovenska, ktoré sú vyňaté zo štatútu chránenej zóny do ostatného územia SR a ďalších chránených zón pre bakteriózu Erwinia amylovora v rámci EÚ. Prevádzkovateľ v týchto obciach/okrese nie je oprávnený vystavovať RP pre chránenú zónu ERWIAM na základe udeleného štatútu pre ostatné územie SR.

Dôrazne upozorňujeme všetkých dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov na dodržiavanie platnej legislatívy. Úradnými kontrolami sa nebude preverovať iba správnosť označovania rastlín, vedenie evidencie vydaných RP, kontrola zdravotného stavu, ale aj pôvod nakúpeného množiteľského materiálu aj pôvod výpestkov. V prípade zistenia nedodržiavania pravidiel v súvislosti s hostiteľmi Erwinia amylovora pristúpi ÚKSÚP k riešeniu podľa platnej legislatívy.

14. december 2022

UPOZORNENIE:

Zavádzanie novej rastlinolekárskej legislatívy platnej od 14.12.2019 nemusí byť vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké. Snahou ÚKSÚP je pre subjekty v Slovenskej republike zaviesť priechodný, transparentný a rovnako uplatniteľný systém, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky vysledovateľnosti rastlinnej produkcie podliehajúcej označovaniu rastlinnými pasmi. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že základným princípom je v tomto prípade zdravotný stav a vysledovateľnosť produkcie v prípade výskytu karanténnych škodlivých organizmov. Preto pri obchodovaní s dodávateľmi rastlinného tovaru pôvodom z krajín EÚ je možné akceptovať označovanie rastlinnými pasmi priamo na dodávku, ale aj v sprievodných dokladoch, pokiaľ je vysledovateľnosť  danej zásielky možná prepojením dokladov a tovaru. Označenie zásielky oboma spôsobmi je vynikajúcim príkladom dôslednosti. Takýto prístup sme zaviedli aj pre slovenské subjekty. V prípade, že by zásielka pôvodom z krajín EÚ nespĺňala požadovanú vysledovateľnosť, je potrebné kontaktovať odbor ochrany rastlín ÚKSÚP za účelom vykonania kontroly a pozastavenie predaja až do vyriešenia konkrétneho problému.

Informácie o škodlivých organizmoch nájdete na:    

Karanténni škodcovia Únie

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie   

REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV - INFORMÁCIE A TLAČIVÁ

Žiadosť o udelenie oprávnenia vydávať RP+doplnky VN KOM 2021-2285  - doc tlačivo na stiahnutie; tlačivo na stiahnutie pdf

Manuály určené výrobcom na kontrolu škodlivých organizmov:

Manuály sú vytvorené v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje.

Výroba - okrasné rastliny, okrasné dreviny, ovocné dreviny, priesady zeleniny, byliny a skleníkové rastliny, cibule a hľuzy, osivá  - verzia aktualizovaná k 15. 01. 2022

Výroba - množiteľský materiál a výpestky  lesných drevín


ČO JE TO RASTLINNÝ PAS ?   Obsah a formát rastlinného pasu (články 78 a 83 2016/2031)

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou. 

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve, za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade. Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne.

Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy - podmienky udelenia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 o  kritériách, ktoré musia spĺňať  profesionálni prevádzkovatelia, aby  dodržali podmienky stanovené v  článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/2031

Zoznamy komodít, ktoré podliehajú PASOVEJ POVINNOSTI, zoznamy súvisiace s CHRÁNENÝMI ZÓNAMI a OSOBITNÉ POŽIADAVKY sú uvedené v nasledovnej legislatíve:

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 konsolidované znenie (VN KOM 2019/2072), ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 v prílohách:

PRÍLOHA III  - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN a príslušných KARANTÉNNYCH ŠKODCOV CHRÁNENEJ ZÓNY s príslušnými kódmi - VN KOM 2019/2072

PRÍLOHA IV -  ZOZNAM RNKŠ - VN KOM 2019/2072

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

PRÍLOHA V - OPATRENIA RNKŠ - VN KOM 2019/2072

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

Pre RNKŠ viniča, ovocných druhov a sadivových zemiakov platí článok 10 a príloha X Vykonávacej Smernice Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom reprodukčnom materiáli

PRÍLOHA VII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

PRÍLOHA VIII - OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREMIESTŇOVANIE V RÁMCI ÚNIE - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie

PRÍLOHA IX - ZÁKAZ DOVOZU DO CHZ - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané 

PRÍLOHA X - ZOZNAM CHRÁNENÝCH ZÓN - VN KOM 2019/2072

Zoznam  rastlín, rastlinných  produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť  do chránených zón  alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce  osobitné požiadavky  na chránené zóny

PRÍLOHA XIII - ZOZNAM RASTLÍN - PASOVÁ POVINNOSŤ - VN KOM 2019/2072

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS

PRÍLOHA XIV - PASOVÁ POVINNOSŤ do CHZ - VN KOM 2019/2072

Rastliny, rastlinné produkty a  iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených  zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIA KOMISIE týkajúce sa  vybraných druhov škodlivých organizmov  


VÝNIMKY - rastlinný pas sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:

(články 81 a 82 2016/2031)

1. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov.

2. na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v  rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného  prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a) konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku, alebo

b) konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim (pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) a spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Vzory rastlinných pasov:

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu  rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na  uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

VZORY RASTLINNÝCH PASOV, PRÍKLADY ŠABLÓN URČENÉ SLOVENSKÝM PROFESIONÁLNYM PREVÁDZKOVATEĽOM S NÁVESKAMI súbor doc    aktualizované máj 2022

Vydávanie RP ako súčasť SPRIEVODNÝCH DOKLADOV

Pokyny ÚKSÚP určené slovenských výrobcom okrasných rastlín  určených na ďalšie pestovanie 

Rastlinné pasy možno vydávať  na sprievodné doklady (dodacie listy) iba v procese od výrobcu priamo na miesto výsadby, teda podnikateľ s IČO predáva podnikateľovi s IČO bez akéhokoľvek sprostredkovania.

Táto možnosť platí pri nasledovných situáciách:

Priama výsadba napríklad:

- mesto vysádza mestskú zeleň,

- výsadba popri cestách a diaľniciach,

- z lesnej škôlky priama výsadba lesov,

- priesady zeleniny od výrobcu priamo na pole,

- realizácia okrasných záhrad (súkromných, firemných a pod.),

- trávové koberce.

VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRI PREDAJI CEZ INTERNET:

Pri predaji rastlín prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku je internetový predajca povinný predať rastliny konečnému používateľovi s rastlinným pasom. Rastlinný pas možno vydať aj na sprievodný doklad – dodací list.

Internetovým predajcom odporúčame nakupovať od svojich dodávateľov všetky rastliny označené rastlinným pasom.

VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV PRE ZÁHRADNÉ CENTRÁ, ZÁHRADNÍCTVA, PREDAJNE S RASTLINAMI – na rastliny aj na sprievodné doklady.

Nakoľko výrobca nemôže dopredu vedieť komu budú rastliny predané, pripojí rastlinný pas na jednotlivé rastliny alebo balenie, zväzok alebo nádobu. Rastlinný pas uvedie aj na dodací list, a to z dôvodu vysledovateľnosti a následných úradných kontrol zo strany ÚKSÚP.

VZORY / PRÍKLADY DODACÍCH LISTOV PRE OKRASNÉ RASTLINY - súbor doc na stiahnutie

OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE LESNÉ ŠKÔLKY:

Starý vzor „Sprievodného listu reprodukčného materiálu lesných drevín“ uvedený v prílohe č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli možno v rámci Slovenskej republiky používať do 14.12.2020. Nový vzor odporúčame začať používať čím skôr. Čo sa týka obchodovania v rámci EÚ, stanovisko iných členských krajín ohľadom „starého“ a „nového“ označovania lesníckeho materiálu nepoznáme.

SPRIEVODNÝ LIST reprodukčného materiálu lesných drevín - iba pre lesné dreviny !   -  súbor doc na stiahnutie

OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE OSIVÁ:

Malospotrebiteľské balenia vybraných druhov osív, ktoré musia byť označované rastlinným pasom možno uvádzať na trh bez dodatočného značenia údajov pre rastlinný pas do jarnej sezóny výsevu roku 2022, to znamená približne do 31.5.2022. Po tomto dátume treba na balenia uvádzať všetky údaje potrebné pre rastlinný pas. Je možná aj dotlač na už vyrobené obaly v časti, kde sú uvedené údaje o čísle dávky osiva, dátume balenia a dátume expirácie, pričom vlajku Európskej Únie a údaj pod písmenom „A“, teda latinský názov druhu možno vynechať. Pre označovanie nových obalov vhodných aj pre internetový predaj je potrebná úplná tlač všetkých údajov potrebných pre rastlinný pas. Všetky vzory možno nájsť tu.

Vzory malospotrebiteľských balení vybraných druhov osív s údajmi potrebnými pre rastlinný pas   - súbor doc na stiahnutie