Európska legislatíva

mini logo ÚKSÚP

EÚ legislatíva

Pokračujte na Slovenskú legislatívu

 

 

Nová rastlinolekárska legislatíva v EÚ - od 14. 12. 2019


2016/2031 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín - ZDRAVIE RASTLÍN

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2016/2031:

2017/2313  doplnok k 2016/2031 rastlinné pasy

2018/2018 doplnok k 2016/2031 - pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

2018/2019 doplnok k 2016/2031 predbežný zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia pri dovoze do EÚ

2020/1213  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín dovozné podmienky pre Albizia julibrissin a Robinia pseoudoacacia  pôvodom v Izraeli 

2020/1361 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín  pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus domestica pochádzajúce zo Srbska a určité rastliny určené na výsadbu druhov Acer japonicum, Acer palmatum a Acer shirasawanum  pochádzajúce z Nového Zélandu 

2020/1362 doplnok k 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín určených na výsadbu druhu Acer japonicum, Acer palmatum  a Acer shirasawanum  pôvodom z Nového Zélandu do Únie

2020/1214  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o drevo Ulmus a určité rastliny Albizia julibrissin a Robinia pseudoacacia určené na výsadbu s pôvodom v Izraeli

2019/829  doplnok k 2016/2031, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné  výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie  účely, na pokusy alebo šľachtenie

2019/827  doplnok k 2016/2031 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni  prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89

2019/1702 doplnok k 2016/2031 zoznam prioritných škodcov

2019/2072 ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti  škodcom rastlín

2020/1292  o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis  z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

2019/2148 doplnok k 2016/2031  o osobitných pravidlách týkajúcich sa uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení 

2020/178 doplnok k 2016/2031 o informáciách pre cestujúcich  prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj  pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov  uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie  Únie

2020/177 VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ), ktorou   sa   menia   smernice   Rady   66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES,   2002/56/ES   a   2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli

2020/1231 doplnok k 2016/2031 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031


2017/625 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2017/625:

2018/631 doplnok k 2017/625 zriadenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín

2019/66 doplnok k 2017/625 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme  vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných  predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných  opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

2020/887 doplnok k 2017/625,  ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/66, pokiaľ ide o kontroly rastlín na výsadbu po dovoze

2019/530 doplnok k 2017/625 určenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

2019/1012 doplnok k 2017/625 stanovenie odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice

2019/1013 doplnok k 2017/625 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

2019/1014 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek  používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných  miest do zoznamu

2019/723 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa  majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

2019/1602 doplnok k 2017/625 pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad CHED sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia

2019/1715 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)

2019/2074 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a  tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich  vstupu treťou krajinou

2019/2122 doplnok k  2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a  tovaru oslobodené od úradných kontrol na HKS, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých  zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných  fyzickým osobám

2019/2123 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu  vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na  kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od HKS

2019/2124 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v  tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez  Úniu 

2019/2125 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol  dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a  opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel

2019/2126 doplnok k 2017/625,  pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých  kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní  takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od  úradných kontrol na HKS

2019/2127 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o dátum uplatňovania určitých ustanovení smerníc Rady  91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES

2019/2128 doplnok k 2017/625 Vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje vzor úradného certifikátu a pravidlá vydávania  úradných certifikátov pre tovar, ktorý sa dodáva na plavidlá opúšťajúce  Úniu a je určený na zásobovanie lode alebo na spotrebu jej posádkou a  cestujúcimi, alebo na vojenskú základňu NATO alebo Spojených štátov  amerických

2019/2129 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie  identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a  tovaru, ktoré vstupujú do Únie

2019/2130 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať  počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol  zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na HKS, a po daných kontrolách

2020/714 ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)  2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na  vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie  uplatňovania dočasných opatrení

2020/466 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Požiadavky na dodatkové prehlásenia

 Medzinárodné normy pre rastlinolekárske opatrenia - FAO ISPM

 

 Vykonávacie rozhodnutia Komisie:     

2012/138/ES Anoplophora chinensis, 2014/356/EÚ

2015/893 Anoplophora glabripenis

2018/1503 Aromia bungii

2012/535/EÚ Bursaphelenchus xylophilus,  2018/618/EÚ v znení neskorších predpisov

2017/2374/EÚ ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov (Citrusy) s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie

2012/270/EÚ Epitrix spp., v znení 2018/5

2019/2032 Fusarium circinatum

2004/200/ES Pepino mosaic virus

2012/697/EÚ Pomacea

2002/757/ES Phytophthora ramorum v znení neskorších predpisov, 2016/1967

2020/1201  Xylella fastidiosa + novela korigendum 

2018/1137  Drevený obalový materiál - Čína a Bielorusko do 30.06. 2020

1998/109/EC Thrips palmi Thajsko

2018/638/EÚ Spodoptera frugiperda  2019/1598/EÚ doplnok do 30.06. 2021  

2020/1191/EÚ Tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) uplatňuje sa do 31. mája 2022

2019/1739 mimoriadne opatrenia proti zavlečeniu organizmu Rose Rosette Virus do Únie uplatňuje sa od 1.11. 2019 do 31.07. 2022

2020/885  Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto   uplatňuje sa do 31. decembra 2021


 Výnimky zo zákazu dovozu:

2005/51/ES dovoz kontaminovanej pôdy - konsolidované do 31.12. 2019

2008/61/ES dovoz škodlivých organizmov na vedecké účely + vzor splnomocňujúceho listu

 

Jahody

2003/249/ES dovoz jahodových sadeníc z Čile do 30.09. 2020

2003/248/ES dovoz jahodových sadeníc z Argentíny do 30.09. 2020

 

Bonsaje ihličnanov

2002/499/ES dovoz bonsajov z Kórejskej republiky do 31.12. 2020

2020/1217 dovoz bonsajov z Japonska do 31. decembra 2023

 

Zemiaky

2011/787/ES dovoz konzumných zemiakov z Egypta

2019/6819/EÚ dovoz konzumných zemiakov z Libanonu do 31.03. 2023

2012/219/EÚ Srbsko PFA Clavibacter michiganensis

2011/778/EÚ dovoz sadbových zemiakov z Kanady do 31.03. 2024

2015/1199 Bosna a Hercegovina PFA a CMS

 

Citrusy

2006/473/ES PFA pre citrusy v znení 2016/696

2015/1175 citrusy JAR Guignardia citricarpa (Phyllosticta citricarpa)

2016/715 Phyllosticta citricarpa JAR, Brazília, Uruguaj do 31.03. 20192018/85 1. doplnok vykonávacieho rozhodnutia, 2. doplnok 2019/449 do 31.03. 2022

 

Drevo

2013/780/EÚ odkôrnené rezivo z USA v znení predpisu 2016/2004

2005/359/ES dubová guľatina USA do 31.12. 2020

2002/757/ES Phytophtora ramorum

93/359/EHS drevo tuje z USA

93/360/EHS drevo tuje z Kanady

93/422/EHS označovanie ihličnatého dreva z Kanady

93/423/EHS označovanie ihličnatého dreva z USA

2015/179 škatule na strelivo z USA do 31.12. 2020

2016/412 jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Kanade 2018/1970 EÚ do 30.06.2020

2020/1164 dočasná výnimka z určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o opatrenia na zabránenie zavlečeniu škodcu Agrilus planipennis  z Kanady a USA do Únie a jeho rozšíreniu v rámci Únie do 30. 06. 2023

2020/1002  výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie jaseňového dreva, ktoré má pôvod alebo je spracované v Spojených štátoch, do Únie do 30. 06. 2023 

 

Vinič

2004/96/ES podmienky dovozu zo Švajčiarska

 

 Ostatná legislatíva

 

1756/2004/ES znížený počet fytosanitárnych kontrol (reduced frequency)

2018/1553/EÚ o podmienkach uznávania elektronických rastlinolekárskych osvedčení vydaných národnými organizáciami tretích krajín na ochranu rastlín - od 15.10. 2018

 

Dočasné zákazy dovozu

2020/1199 ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 s cieľom dočasne zakázať uvádzanie určitých ovocných plodov s pôvodom v Argentíne do Únie, aby sa zabránilo zavlečeniu škodcu Phyllosticta citricarpa  do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie do 30. apríla 2021

 

 Invázne nepôvodné druhy rastlín

 

Nariadenie EÚ 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Nariadenie 1141/2016 zoznam inváznych druhov

Nariadenie EÚ 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

 

 Prípravky na ochranu rastlín - POR

Vykonávacie nariadenia Komisie:

2018/715 EÚ neobnovenie schválenia účinnej látky oxasulfurón

2018/1043 EÚ neobnovenie schválenia účinnej látky fenamidón

2020/1293 VN KOM, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky azadirachtín