EÚ legislatíva

Pokračujte na Slovenskú legislatívu

 

Rastlinolekárska legislatíva EÚ

2016/2031 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín - ZDRAVIE RASTLÍN

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2016/2031:

2017/2313  doplnok k 2016/2031 rastlinné pasy

2018/2018 doplnok k 2016/2031 - pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

2018/2019 doplnok k 2016/2031 predbežný zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia pri dovoze do EÚ

2020/1213  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín dovozné podmienky pre Albizia julibrissin a Robinia pseoudoacacia  pôvodom v Izraeli + VN KOM 2021/1936

2021/1936 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín a dovozné podmienky pre  určité rastliny na výsadbu druhu Ficus carica a rodu Persea americana pôvodom v Izraeli, + zmeny vo VN KOM (EÚ) 2020/1213

2020/1361 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín  pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus domestica pochádzajúce zo Srbska a určité rastliny určené na výsadbu druhov Acer japonicum, Acer palmatum a Acer shirasawanum  pochádzajúce z Nového Zélandu   

2022/1309, ktorým sa mení a opravuje VN KOM (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny druhu Malus domestica určené na výsadbu pochádzajúce z Ukrajiny a zo Srbska

2020/1362 doplnok k 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín určených na výsadbu druhu Acer japonicum, Acer palmatum  a Acer shirasawanum  pôvodom z Nového Zélandu do Únie

2020/1214  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o drevo Ulmus a určité rastliny Albizia julibrissin a Robinia pseudoacacia určené na výsadbu s pôvodom v Izraeli

2021/419 doplnok k 2018/2019  pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Jasminum polyanthum s pôvodom v Izraeli, ktorým sa upravujú číselné znaky KN pre rastliny druhu Ullucus tuberosus a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín na výsadbu na územie Únie

2022/230 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellana L. a Corylus colurna L. s pôvodom v Srbsku

2022/490 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhov Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. pochádzajúce z Turecka, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín určených na výsadbu na územie Únie

2022/1916 vykonávacieho nariadenia (EÚ), ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Juglans regia L. pochádzajúce z Moldavska

2022/1404 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín pokiaľ ide o o určité rastliny určené na výsadbu patriace k rodu Lonicera L. pochádzajúce z Turecka a určité rastliny určené na výsadbu a patriace k druhu Malus domestica pôvodom z Moldavska

2022/853 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexikuna Srí Lanke a v Thajskuktorým sa mení VN KOM (EÚ) 2018/2019 a VN KOM (EÚ) 2019/2072

2019/827  doplnok k 2016/2031 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni  prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89

2019/1702 doplnok k 2016/2031 zoznam prioritných škodcov

2019/2072, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti  škodcom rastlín, novela korigendum

2021/2285 VN KOM EÚ  -  ktorým sa mení VN KOM  (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zoznam škodcov, zákazy a požiadavky na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 98/109/ES a 2002/757/ES a vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/885 a (EÚ) 2020/1292

2020/1292  o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis  z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 - zrušené

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2022/959, ktorým sa mení príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvedenie určitých plodov Capsicum L., Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. na územie Únie

2019/829, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

2019/2148 doplnok k 2016/2031  o osobitných pravidlách týkajúcich sa uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení 

2020/178 doplnok k 2016/2031 o informáciách pre cestujúcich  prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj  pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov  uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie  Únie

2022/680, ktorým sa menia informácie v prílohe k VN KOM 2020/178 zahrnutím Spojeného kráľovstva (Severného Írska) ako krajiny pôvodu, v prípade ktorej sa na uvádzanie rastlín, ovocia, zeleniny, kvetov alebo semien na územie Únie nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

2020/177 VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ), ktorou   sa   menia   smernice   Rady   66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES,   2002/56/ES   a   2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli

2020/2219 o rovnocennosti množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo a množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v Spojenom kráľovstve

2020/1231 doplnok k 2016/2031 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

2020/1825 doplnok vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovania v rámci územia Únie

2020/1770 doplnok k 2016/2031 o typoch a druhoch rastlín na výsadbu, ktoré nie sú oslobodené od požiadavky na kód vysledovateľnosti v rastlinných pasoch 

2021/759 doplnok vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o výnimky z požiadavky na rastlinný pas, štatút Talianska, Írska, Litvy, Slovinska a Slovenska alebo určitých ich oblastí ako chránených zón a odkaz na chránenú zónu v Portugalsku

2022/1630 vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) , ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia fytoplazmy žltnutia viniča z určitých vymedzených oblastí

2022/1629 vykonávacie nariadenie komisie (EÚ), ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia patogénu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. z určitých vymedzených oblastí

2022/1659 o rovnocenných požiadavkách na uvedenie plodov Citrus sinensis Pers. pochádzajúcich z Izraela do Únie vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje Thaumatotibia leucotreta - uplatňuje sa do 31.05.2025

2022/1927, ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) z určitých vymedzených oblastí

2022/1941 o zákaze zavlečenia, premiestňovania, držania, rozmnožovania alebo uvoľňovania určitých škodcov podľa článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 - uplatňuje sa do 31.05.2027

2022/1942, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Jasminum polyanthum pochádzajúce z Ugandy, mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín na výsadbu na územie Únie, a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín na výsadbu druhu Jasminum polyanthum pochádzajúcich z Izraela na územie Únie

2022/2438 VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ), ktorou sa mení smernica 93/49/EHS a vykonávacia smernica 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na množiteľskom materiáli okrasných rastlín, množiteľskom materiáli ovocných drevín a na ovocných drevinách určených na výrobu ovocia

2023/158, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny Prunus domestica a Prunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine určené na výsadbu


2017/625 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2017/625:

2018/631 doplnok k 2017/625 zriadenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín

2019/66 doplnok k 2017/625 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme  vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných  predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných  opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

2020/887 doplnok k 2017/625,  ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/66, pokiaľ ide o kontroly rastlín na výsadbu po dovoze

2019/530 doplnok k 2017/625 určenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

2019/1012 doplnok k 2017/625 stanovenie odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice

2019/1013 doplnok k 2017/625 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

2019/1014 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek  používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných  miest do zoznamu

2019/723 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa  majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

2019/1602 doplnok k 2017/625 pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad CHED sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia

2019/1715 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)

2021/547 zmena VN 2019/1715 postupy na zriadenie a používanie systémov ADIS a EUROPHYT, vydávanie elektronických certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a obchodných dokladov, používanie elektronických podpisov a fungovanie systému TRACES

2019/2074 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a  tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich  vstupu treťou krajinou

2019/2122 doplnok k  2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a  tovaru oslobodené od úradných kontrol na HKS, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých  zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných  fyzickým osobám

2019/2123 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu  vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na  kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od HKS

2019/2124 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v  tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez  Úniu 

2019/2125 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol  dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a  opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel

2019/2126 doplnok k 2017/625,  pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých  kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní  takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od  úradných kontrol na HKS

2019/2127 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o dátum uplatňovania určitých ustanovení smerníc Rady  91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES

2019/2128 doplnok k 2017/625 Vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje vzor úradného certifikátu a pravidlá vydávania  úradných certifikátov pre tovar, ktorý sa dodáva na plavidlá opúšťajúce  Úniu a je určený na zásobovanie lode alebo na spotrebu jej posádkou a  cestujúcimi, alebo na vojenskú základňu NATO alebo Spojených štátov  amerických

2019/2129 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie  identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a  tovaru, ktoré vstupujú do Únie

2019/2130 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať  počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol  zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na HKS, a po daných kontrolách

2020/714 ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)  2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na  vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie  uplatňovania dočasných opatrení

2020/466 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19)

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke                                                                                                                                                                                                                                  

Medzinárodné normy pre rastlinolekárske opatrenia - FAO ISPM

 

 Vykonávacie rozhodnutia Komisie:     

2012/138/ES Anoplophora chinensis, 2014/356/EÚ

2022/2095, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis na územie Únie, jeho usídleniu a šíreniu na tomto území a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/138/EÚ  - uplatňuje sa do 28.10.2029

2015/893 Anoplophora glabripenis

2018/1503 Aromia bungii

2012/535/EÚ Bursaphelenchus xylophilus,  2018/618/EÚ v znení neskorších predpisov

2017/2374/EÚ ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov (Citrusy) s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie

2012/270/EÚ Epitrix spp., v znení 2018/5

2019/2032 Fusarium circinatum

2012/697/EÚ Pomacea

2020/1201  Xylella fastidiosa + novela korigendum; 2021/1688, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 2020/1201, 2021/2130 VN KOM doplnok k VN KOM 2020/1201 - zoznamy rastlín XF

2021/127  Drevený obalový materiál - Bielorusko, Čína a India -  uplatňuje sa od 1. marca 2021 do 31. decembra 2023

2018/638/EÚ Spodoptera frugiperda  2019/1598/EÚ doplnok do 30.06. 2021  2021/869 doplnok od 01.07.2021 do 30. 06. 2023

2020/1191/EÚ Tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV),  2021/74/EÚ, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 2020/1191 2021/1809, , ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1191 uplatňuje sa do 31. mája 2023

2019/1739 mimoriadne opatrenia proti zavlečeniu organizmu Rose Rosette Virus do Únie uplatňuje sa od 1.11. 2019 do 31.07. 2022; 2022/1265 opatrenia proti zavlečeniu organizmu Rose Rosette Virus do Únie uplatňuje sa od 1. augusta 2022 do 31. júla 2024

2022/1372 Meloidogyne graminicola, pokiaľ ide o dočasné opatrenia na zabránenie preniknutia škodcu do Únie, jeho pohybu, šírenia, rozmnožovania a uvoľňovania v Únii uplatňuje sa do 30. júna 2025    

Vykonávacie nariadenia Komisie k zemiakom:

2022/1192 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu háďatiek Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2022/1193 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia baktérie Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

2022/1194 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu baktérie Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

2022/1195 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu huby Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

 Výnimky zo zákazu dovozu:

Bonsaje ihličnanov

2020/1217 dovoz bonsajov z Japonska do 31. decembra 2023

Zemiaky

2011/787/ES dovoz konzumných zemiakov z Egypta

2019/6819/EÚ dovoz konzumných zemiakov z Libanonu do 31.03. 2023

2011/778/EÚ dovoz sadbových zemiakov z Kanady do 31.03. 2024

2021/2069 Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora 

Citrusy

2006/473/ES PFA pre citrusy v znení 2016/696

2015/1175 citrusy JAR Guignardia citricarpa (Phyllosticta citricarpa)

2016/715 Phyllosticta citricarpa JAR, Brazília, Uruguaj2018/85 1. doplnok vykonávacieho rozhodnutia, 2. doplnok 2019/449 do 31.03. 2022, 3. doplnok 2022/632 do 31. marca 2025

2021/682 VN KOM (EÚ), ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715, pokiaľ ide o špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne od 1. mája 2021

Drevo

2013/780/EÚ odkôrnené rezivo z USA v znení predpisu 2016/2004

2002/757/ES Phytophtora ramorum

93/359/EHS drevo tuje z USA

93/360/EHS drevo tuje z Kanady

93/422/EHS označovanie ihličnatého dreva z Kanady

93/423/EHS označovanie ihličnatého dreva z USA

2022/1456 pokiaľ ide o dovozné podmienky na uvedenie dreveného obalového materiálu na územie Únie vo forme debien na strelivo pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených štátov amerických a vyrobených pred 1. septembrom 2007 do 31.07.2025

2020/1164 dočasná výnimka z určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o opatrenia na zabránenie zavlečeniu škodcu Agrilus planipennis  z Kanady a USA do Únie a jeho rozšíreniu v rámci Únie do 30. 06. 2023

2020/1002  výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie jaseňového dreva, ktoré má pôvod alebo je spracované v Spojených štátoch, do Únie do 30. 06. 2023 

Vinič

2004/96/ES podmienky dovozu zo Švajčiarska

 Ostatná legislatíva

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2389, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré vstupujú do Únie

2018/1553/EÚ o podmienkach uznávania elektronických rastlinolekárskych osvedčení vydaných národnými organizáciami tretích krajín na ochranu rastlín - od 15.10. 2018

Zákazy vývozu  -  reštriktívne opatrenia - Ruská federácia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/576, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Zoznam rastlinných tovarov, na ktoré sa zákaz vývozu do Ruskej federácie uplatňuje, podľa článku 3k:

Číselný znak KN
Názov tovaru
0601 10
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji
0601 20
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky
0602 30
Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované
0602 40
Ruže, tiež vrúbľované
0602 90
Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie – Ostatné
0604 20
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené – Čerstvé


Zákazy dovozu -  reštriktívne opatrenia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/355, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

Podrobnosti k zákazu dovozu dreva a výrobkov z dreva v článku 1o.

ZOZNAM VÝROBKOV Z DREVA PODĽA ČLÁNKU 1o

Názov tovaru
Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) 
Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
44

Dočasné zákazy dovozu

2020/1199 ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 s cieľom dočasne zakázať uvádzanie určitých ovocných plodov s pôvodom v Argentíne do Únie, aby sa zabránilo zavlečeniu škodcu Phyllosticta citricarpa  do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie do 30. apríla 2021

Invázne nepôvodné druhy rastlín

Nariadenie EÚ 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Nariadenie EÚ 1141/2016 zoznam inváznych druhov

Nariadenie EÚ 2022/1203 z 12. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Nariadenie EÚ 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Prípravky na ochranu rastlín - POR

Vykonávacie nariadenia Komisie:

2020/1293 VN KOM, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky azadirachtín

2021/843 VN KOM ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní POR na trh obnovuje schválenie účinnej látky kyazofamid a ktorým sa mení príloha Komisie k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011

2021/853 VN KOM ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní POR na trh obnovuje schválenie účinnej látky Streptomyces kmeň K61 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2021/1807 Nariadenie KOM,, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acibenzolar-S-metylu, vodného extraktu z naklíčených semien sladkej lupiny bielej (Lupinus albus), azoxystrobínu, klopyralidu, cyflufenamidu, fludioxonylu, fluopyramu, fosetylu, metazachlóru, oxatiapiprolínu, tebufenozidu a tiabendazolu v určitých produktoch alebo na nich“

2022/4  VN KOM,  ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Purpureocillium lilacinum kmeň PL11 ako látka s nízkym rizikom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011