POR legislatíva

2023/564 vykonávacie nariadenie Komisie týkajúce sa obsahu a formátu záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín vedených profesionálnymi používateľmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - uplatňuje sa od 1. januára 2026.

Invázne nepôvodné druhy rastlín

Nariadenie EÚ 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Nariadenie EÚ 1141/2016 zoznam inváznych druhov

Nariadenie EÚ 2022/1203 z 12. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Nariadenie EÚ 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Severné Írsko nariadenia

2023/1231 o osobitných pravidlách pre vstup určitých zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu, sadiva zemiakov, strojov a určitých vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj pre nekomerčné premiestňovanie určitých spoločenských zvierat do Severného Írska

2023/2090, pokiaľ ide o obsah a vzorový formulár rastlinolekárskej návesky pre rastliny na výsadbu iné ako sadivo zemiakov a pre stroje a vozidlá prevádzkované na poľnohospodárske účely.

2023/2091, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok hľúz Solanum tuberosum L. na výsadbu (sadivo zemiakov) do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva.